Geriau balsuoti negirdint?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ta­ry­bos na­rys Au­ri­mas Žvi­nys po­sė­džio me­tu, ku­ris daž­niau­siai vyks­ta kar­tą per mė­ne­sį, sė­dė­jo su au­si­nė­mis ir tu­rė­jo ki­tų dar­bų.
Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­džio me­tu Lie­tu­vos ža­lių­jų ir vals­tie­čių frak­ci­jos se­niū­nas Au­ri­mas Žvi­nys aiš­kiai tu­rė­jo svar­bes­nių rei­ka­lų, nei mies­tie­čiams ak­tua­lių klau­si­mų svars­ty­mas.

Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro di­rek­to­riu­mi dir­ban­tis po­li­ti­kas sė­dė­jo su au­si­nė­mis ir in­ten­sy­viai kil­no­jo po­pie­ri­nius do­ku­men­tus su teat­ro spek­tak­lių pa­va­di­ni­mais. Stab­te­lė­da­vo, kai rei­kė­da­vo pa­spaus­ti bal­sa­vi­mo myg­tu­ką. Ži­no­ma, ža­lią – "už", nes vi­si klau­si­mai pa­lai­min­ti val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos pa­skir­tam Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui An­ta­nui Bar­tu­liui.

– Ar Ta­ry­ba jums ne­truk­do?

– Ne, man ne­truk­do.

– Ką vei­kia­te?

– Dir­bu.

– Dir­ba­te? Ką?

– Ta­ry­bos dar­bus.

– Ma­tau, kad teat­ro dar­bus dir­ba­te...

– Dir­bu įvai­rius dar­bus vie­nu me­tu.

Po­li­ti­kas paaiš­ki­no, kad ant Ta­ry­bos na­rio dar­bo sta­lo gu­li "ma­no do­ku­men­tai". Jis ti­ki­no, kad spė­jo prieš po­sė­dį ir jam pa­si­ruoš­ti, ir iša­na­li­zuo­ti klau­si­mus, ir su ko­le­go­mis ap­tar­ti.

Komentarai

Reikalai..    Ant, 2019-06-11 / 07:51
Gerbiami teatro darbuotojai- turite vunderkinda.. visu “galu” meistra vienu metu... Tokios tarybos metu galima ir pasnausti...
manau    Ant, 2019-06-11 / 07:53
Tai jiems jau iš anksto būna pasakyta, kaip balsuoti, kam čia bereikalingai gaišti laiką, vaidinant, kad svarstai.
Laisvamanis    Ant, 2019-06-11 / 10:08
Ką gali apie politiką nusimanyti artistas.......? Na aišku viena, asmeninė nauda, per lojalumą "vadui"
Vadas    Ant, 2019-06-11 / 12:00

In reply to by Laisvamanis

Politikoje (valdyme) turi dalyvauti įvairių sričių specialistai. Be to, įstatymas nenustato jokių specialių reikalavimų kandidatams, apart to, kad jie rinkimų dieną turi būti sukakę 18 metų ir deklaravę savo gyvenamą vietą renkamoje savivaldybėje. Jei rinkėjams tinka toks kandidatas, tai jūs neturite teisės kvestionuoti tų žmonių pasirinkimo. Išsirinkite sau tinkamą kandidatą.
Miestetis    Ant, 2019-06-11 / 10:22
Jiems atrodo kad jie yra svarbus miestui-utopistai...zefirai, šmalikai, buratinos, baudziaunininkai, futbolininkai, atseit krspšininkai ... juokas ima...
miestietis    Ant, 2019-06-11 / 12:16
Skiriu Miestiečiui- aš Jūsų tekste parašytą žodį- svarbus, rašyčiau- svarbūs.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.