Gaisro priežastis – savaiminis užsidegimas

Radviliškio PGT nuotr.
Savaime užsidegusį ūkio pastatą ugnis visiškai suniokojo.
Ant­ra­die­nį, prieš 13 va­lan­dą, pa­ste­bė­tas ūkio pa­sta­to gais­ras Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Pa­kir­ši­nio kai­me. At­vy­kus ug­nia­ge­siams, me­di­nis sta­ti­nys jau de­gė at­vi­ra lieps­na.

Gais­ro me­tu su­de­gė me­di­nė pa­sta­to da­lis, nu­de­gė da­lis sto­go. Su­de­gė vi­du­je bu­vęs na­mų ūkio in­ven­to­rius. Ug­nis pa­si­glem­žė ir ša­lia ūki­nio pa­sta­to bu­vu­sio ke­tur­ko­jo gy­vy­bę. Ap­si­ly­dė plė­ve­le deng­tas šilt­na­mis.

Gais­ra­vie­tę ap­žiū­rė­ję gais­rų ty­rė­jai jo­kių ga­li­mo pa­de­gi­mo po­žy­mių ne­ra­do. To­kios ver­si­jos ne­ke­lia ir šei­mi­nin­kai – kai­me su­tar­da­vę su vi­sais gy­ven­to­jais.

Tech­ni­nės prie­žas­ties ug­niai įsi­plieks­ti taip pat ne­ras­ta.

Gais­ro ži­di­nį pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo vi­du­je, vie­nos pa­tal­pos kam­pe.

Pir­mi­nė gais­ro prie­žas­tis įvar­di­ja­ma kaip sa­vai­mi­nis už­si­de­gi­mas, esą sta­ti­nys ga­lė­jo už­si­deg­ti pa­bi­rus trą­šoms ar­ba su­drė­kus ne­ge­sin­toms kal­kėms.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.