Festivalio scenoje liejosi ispaniškos aistros

Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus nuo­tr.
XVI tarp­tau­ti­nio Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lio sce­ną žen­gė at­li­kė­jai iš Is­pa­ni­jos – An­to­nio Li­za­na su gru­pe bei fla­men­ko šo­kė­jas J. M. Cas­ta­no.

Ket­vir­ta­die­nį į XVI tarp­tau­ti­nio Chai­mo Fren­ke­lio vi­los va­sa­ros fes­ti­va­lio sce­ną žen­gė at­li­kė­jai iš Is­pa­ni­jos – An­to­nio Li­za­na su gru­pe.

Džia­zo ek­vi­lib­ris­ti­ka sak­so­fo­nu, emo­cio­na­lus at­li­kė­jo bal­sas, tru­pu­tis ara­biš­kų prie­sko­nių ir fla­men­ko šo­kė­jas J. M. Cas­ta­no – šie pa­si­ro­dy­mo ele­men­tai bu­vo skir­ti pub­li­kai kon­cer­te "Fla­men­co – jazz lo­cu­ra".

Pir­mą kar­tą į Lie­tu­vą at­vy­kę at­li­kė­jai ne­gai­lė­jo komp­li­men­tų gau­siai šiau­lie­čių pub­li­kai ir džiau­gė­si ga­lė­da­mi pa­si­ro­dy­ti iš­skir­ti­nė­je vi­los par­ko erd­vė­je ša­lia tūks­tan­čių ro­žių žie­dų.

A. Li­za­na – nau­ja, be­ga­lę mu­zi­kos ap­do­va­no­ji­mų ir kri­ti­kų liaup­sių pel­niu­si žvaigž­dė iš Pie­tų Is­pa­ni­jos. Jo pa­si­ro­dy­mai pri­lygs­ta spek­tak­liui.

Fes­ti­va­lio sce­no­je pa­si­ro­dė: A. Li­za­na (sak­so­fo­nas, vo­ka­las), Jesús Ca­parrós (bo­si­nė gi­ta­ra), Da­niel Garc­ía (kla­vi­ši­niai), Mi­chael Oli­ve­ra (per­ku­si­ja), Jo­se Ma­ria Cas­ta­no (fla­men­ko šo­kė­jas).

Ki­tas fes­ti­va­lio pa­si­ro­dy­mas vyks rugp­jū­čio 9-ąją. Kon­cer­tuos sve­čias iš Ita­li­jos – lū­pi­nės ar­mo­ni­kė­lės vir­tuo­zas Gian­lu­ca Lit­te­ra.

Kar­tu su Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio mu­zi­ki­nio teat­ro or­kest­ru G. Lit­te­ra at­liks D. Spivakovski’io kon­cer­tą lū­pi­nei ar­mo­ni­kė­lei ir or­kest­rui, N. Paganini’io Kap­ri­čą Nr. 24 lū­pi­nei ar­mo­ni­kė­lei ir or­kest­rui. Taip pat skam­bės F. Mendelssohn’o siui­tos "Va­sar­vi­džio nak­ties sap­nas" da­lys, E. Bal­sio, P. Mascagni’io kū­ri­niai. Di­ri­gen­tas – Ro­ber­tas Šer­ve­ni­kas.