Europos olimpinėse žaidynėse Minske – keturios imtynininkės

"Sun Ci­ty" nuo­tr.
Eu­ro­pos žai­dy­nė­se Mins­ke Lie­tu­vai at­sto­vau­ja ke­tu­rios mo­te­rų im­ty­nių spor­ti­nin­kės. Tarp mer­gi­nas į žai­dy­nes iš­ly­dė­ju­sių tre­ne­rių – ir Ai­va­ras Ka­se­lis (cent­re).
Net ke­tu­rias li­cen­ci­jas į Eu­ro­pos žai­dy­nes iš­ko­vo­jo mo­te­rų im­ty­nių sti­liaus im­ty­ni­nin­kės, dvi li­cen­ci­jos ati­te­ko grai­kų-ro­mė­nų im­ty­nių spor­ti­nin­kams ir vie­na lais­vų­jų im­ty­nių at­sto­vui. Mo­te­rų im­ty­nių rink­ti­nė jau iš­vy­ku­si į Mins­ką ir ruo­šia­si vie­nam at­sa­kin­giau­sių šių me­tų star­tui.

Lie­tu­vai šia­me pres­ti­ži­nia­me ren­gi­ny­je at­sto­vau­ja dau­kar­ti­nė Eu­ro­pos ir pa­sau­lio me­da­li­nin­kė Da­nu­tė Do­mi­kai­ty­tė (sv. kat. iki 68 kg), pa­sau­lio ir Eu­ro­pos bron­zos me­da­lių lai­mė­to­ja Ka­mi­lė Gau­čai­tė (sv. kat. iki 76 kg), Eu­ro­pos U23 čem­pio­na­to penk­tos vie­tos lai­mė­to­ja Kor­ne­li­ja Zai­ce­vai­tė (sv. kat iki 62 kg) ir Eu­ro­pos jau­ni­mo im­ty­nių čem­pio­na­to penk­to­sios vie­tos lai­mė­to­ja Auk­sė Rut­kaus­kai­tė (sv. kat. iki 57 kg).

Vi­sos mer­gi­nos yra Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos bei spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas" auk­lė­ti­nės. Da­nu­tė ir Kor­ne­li­ja stu­di­juo­ja Šiau­lių uni­ver­si­te­te. Mer­gi­nas tre­ni­ruo­ja Lie­tu­vos im­ty­nių rink­ti­nės tre­ne­riai Ai­va­ras Ka­se­lis, And­rius Stoč­kus ir Tat­sia­na Bok­han. Vi­si tre­ne­riai kar­tu da­ly­vau­ja Eu­ro­pos žai­dy­nė­se.

At­le­tės Eu­ro­pos žai­dy­nėms ruo­šia­si Olim­pi­nė­je ba­zė­je kar­tu su Bal­ta­ru­si­jos, Azer­bai­dža­no, Mol­da­vi­jos, Ka­zaks­ta­no, In­di­jos na­cio­na­li­nė­mis rink­ti­nė­mis, ku­rių su­dė­ty­se ne vie­na Olim­pi­nių žai­dy­nių me­da­li­nin­kė, Pa­sau­lio bei Eu­ro­pos čem­pio­nė.

Im­ty­nių rink­ti­nė tu­rės ne tik var­žy­tis, bet ir da­ly­vau­ti ne vie­na­me ofi­cia­lia­me su­si­ti­ki­me su ki­tų ša­lių de­le­ga­ci­jo­mis. Žai­dy­nė­se ak­re­di­ta­vo­si per ke­tu­ri tūks­tan­čiai spor­ti­nin­kų.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.