Eismą pirmuoju Šiauliuose žiedu paleis kitą savaitę

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė ža­da, kad Ly­ros ir Gar­di­no gat­vių san­kir­to­je įren­gi­nė­ja­mu žie­du au­to­mo­bi­liai ga­lės va­žiuo­ti nuo lie­pos 31 die­nos.
Pir­ma­sis Šiau­liuo­se žie­das Ly­ros ir Gar­di­no gat­vių san­kry­žo­je bai­gia­mas įreng­ti, nors pa­gal pir­mi­nius Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės pla­nus au­to­mo­bi­liai juo su­kti ra­tus tu­rė­jo dar praė­ju­sių me­tų ru­de­nį. Įpu­sė­jus va­sa­rai kai ku­rių gat­vių re­mon­to dar­bai vė­luo­ja, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bė ža­da, kad iki me­tų pabaigos vi­sus pla­nus įvyk­dys.

Sa­vi­val­dy­bė šį­met bu­vo pa­skel­bu­si, kad žie­das Ly­ros ir Gar­di­no gat­vių san­kir­to­je bus už­baig­tas lie­pą. Mies­to ūkio ir ap­lin­kos sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Bru­žie­nė in­for­ma­vo, kad trans­por­to eis­mą žie­du pla­nuo­ja­ma pa­leis­ti lie­pos 31 die­ną, nors pa­ts pro­jek­tas dar ne­bus už­baig­tas, liks aplinkos tvarkymo dar­bai, ša­li­gat­viai. Taip pat bai­gia­ma su­tvar­ky­ti ir Ly­ros gat­vė.

Sa­vi­val­dy­bės vie­šai skel­bia­muo­se šių me­tų pla­nuo­se – 18 gat­vių pro­jek­ta­vi­mas ir re­konst­ruk­ci­ja, 13 žvy­ruo­tų gat­vių at­kar­pų as­fal­ta­vi­mas, 10 žvy­ruo­tų gat­vių as­fal­ta­vi­mas, 50 pro­cen­tų dar­bų ver­tės ap­mo­kant gy­ven­to­jams, ir tiek pat ša­li­gat­vių bei ta­kų at­kar­pų su­tvar­ky­mas.

E. Bru­žie­nė ne­nei­gia, kad kai ku­rie dar­bai vė­luos, ta­čiau ža­da, kad vi­si pla­nai bus įvyk­dy­ti.

Ve­dė­ja ak­cen­ta­vo, kad jau pra­si­dė­jo Ba­čiū­nų gat­vės re­mon­to dar­bai. Šį­met pla­nuo­ja­ma mi­nė­tą gat­vę at­nau­jin­ti iki san­kir­tos su Ža­lia­so­džių gat­ve. Dar­bai kai­nuos apie 3,8 mi­li­jo­no eurų, iš jų vie­ną mi­li­jo­ną sky­rė Vy­riau­sy­bė.

Ki­tą sa­vai­tę Drau­gys­tės pro­spek­to re­konst­ruk­ci­jos ir jo san­kir­to­je su Du­bi­jos gat­ve pla­nuo­ja­mo žie­do įren­gi­mo dar­bus jau pra­dės ran­go­vas "Plun­gės la­gū­na". Šis pro­jek­tas – il­ga­lai­kis, truks pust­re­čių me­tų, ta­čiau žie­das tu­rė­tų at­si­ras­ti jau šį­met. Dar­bų ver­tė per 5,7 mi­li­jo­no eu­rų, iš ku­rių 90 pro­cen­tų skir­ta iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų.

Sėk­min­gai vyks­ta Žu­vi­nin­kų, Meš­ke­rių gat­vių re­mon­tas. Šiau­liuo­se žie­dai san­kry­žo­se ėmė dyg­ti vie­nas po ki­to. Žu­vi­nin­kų ir Še­du­vos gat­vių san­kir­to­je taip pat ruo­šia­mas eis­mas ra­tu. E. Bru­žie­nė paaiš­ki­no, kad įreng­ti "žie­du­ką" dvie­jų ne­di­de­lių gat­ve­lių san­kry­žo­je pa­siū­lė pro­jek­tuo­to­jai. Žu­vi­nin­kų ir Meš­ke­rių gat­vių re­mon­tas ir žie­do įren­gi­mas kai­nuos per 800 tūks­tan­čių eu­rų, ku­rių di­džio­ji da­lis – Eu­ro­pos Są­jun­gos pa­ra­ma.

Ve­dė­ja pri­pa­žįs­ta, kad tu­ri rū­pes­čių su žvy­ruo­tų gat­vių as­fal­ta­vi­mu. Vė­luo­ja dar­bai Lin­ku­vos, Dot­nu­vos gat­vė­se. Ran­go­vams – vals­ty­bi­nei įmo­nei "Ke­lių prie­žiū­ra" – skai­čiuo­ja­mi dels­pi­ni­giai.

"Čia pro­ble­mų vi­sas komp­lek­sas – ir pro­jek­tas, ir ran­go­vai, ir gy­ven­to­jų pa­gei­da­vi­mai", – var­di­ja E. Bru­žie­nė.

Ji ko­men­tuo­ja, kad su­pla­nuo­ti dar­bai daž­nai vė­luo­ja jau pra­di­nė­je sta­di­jo­je – pro­jek­ta­vi­mo. Pro­jek­tuo­se pa­ste­bi­mos klai­dos, jas rei­kia tai­sy­ti, sto­ja dar­bai.

"Pa­vyz­džiui, Prū­de­lio gat­vė­je vis­kas su­sto­jo, nes tai­so­me klai­das. Už klai­das at­sa­ko pro­jek­tuo­to­jas. Jis tu­ri ko­re­guo­ti pro­jek­tą. Pa­ra­šė­me raš­tą pro­jek­tuo­to­jams dėl jų at­sa­ko­my­bės, esa­me pa­si­ruo­šę kreip­tis dėl jų kva­li­fi­ka­ci­jos ates­ta­vi­mo", – aiš­ki­no ve­dė­ja.

Ji ap­gai­les­ta­vo, kad neį­vy­ko Var­po (nuo Ko­le­gi­jos iki Gluos­nių gat­vės), Gluos­nių gat­vės re­konst­ruk­ci­jos ran­gos kon­kur­sas – ne­gau­ta nė vie­no pa­siū­ly­mo. Apie 700 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės dar­bų už­sa­ky­mas nie­ko ne­su­do­mi­no. E. Bru­žie­nė pa­ste­bi, kad vi­so­je Lie­tu­vo­je trūks­ta ran­go­vų. Dėl šių prie­žas­čių vi­sa apim­ti­mi at­lik­ti šių gat­vių re­mon­to šį­met ga­li ir ne­pa­vyk­ti. Da­lis dar­bų kel­tų­si į ki­tus me­tus.

Šiais me­tais gat­vių as­fal­ta­vi­mui mies­to biu­dže­te nu­ma­ty­ta 1,6 mi­li­jo­no eu­rų. Gat­vių re­mon­tui – dar per 3,5 mi­li­jo­no eurų (be Ba­čiū­nų gat­vės pro­jek­to).

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Dar vie­nas žie­das įren­gi­nė­ja­mas dvie­jų ne­di­de­lių Žu­vi­nin­kų ir Še­du­vos gat­vių san­kir­to­je.

Komentarai

miestietis    Ket, 2019-07-25 / 08:23
Lyros- Gardino sankryža bus puiki, jeigu neskaitytume, kad vidinės žiedo juostos bus labai nepatogios autobusams, jau nekalbant apie didžiuosius autobusus, jei važiuoti pagal taisykles.
jo    Ket, 2019-07-25 / 11:11
Visai neblogai būtų Serbentų ir Pramonės gatvės susikirtime padaryti eismą ratu.
miestietis    Ket, 2019-07-25 / 11:39
Teko girdėti mokslininkų nuomonę, kad žiedas- ne panacėja, bet, nežiūrint į tai, aš irgi būčiau už tokią sankryžą Pramonės- Serbentų.
Šiaulietis    Ket, 2019-07-25 / 12:38
„Aikštę pernai išasfaltavo. Provincija darosi nebe privincija. Tik svarbu, kad žmonės galvotų – ne periferiškai.“
O va    Ket, 2019-07-25 / 12:52
Architektų - Gardino sankryžoje būtina įrengti šviesaforą, ir kamščių neliktų
***    Ket, 2019-07-25 / 19:08
Kalinausko ir Vilniaus gatvių sankryžoje reikėtų žiedo ar bent šviesoforo. Kam žiedas Žuvininkų ir Šeduvos sankirtoje-nelabai supratau...
Panašu    Ket, 2019-07-25 / 21:16
Kad likusios Bačiūnų g. remontas bus tik parodija to kaip pernai suremontavo atkarpą iki iki Vyturių g.
klausimas    Pen, 2019-07-26 / 11:42
... jau pra­si­dė­jo Ba­čiū­nų gat­vės re­mon­to dar­bai" Ar vykstantiems į Vyturių gatvę vėl reikės vargti eilėse? Gal vis dėlto sudaryti galimybę į Vyturių g. nuo Pramonės - Bačiūnų sankirtos važiuoti Pempių gatve?
Siauliai    Pen, 2019-07-26 / 11:59
Statybininku ir dariaus gireno gatvei zieda reikia butinai,i dariaus ir gireno gatve tai baisiause siauliuose suliniai sukrite duobes takeliai baisus,viskas rusu palikimas...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.