"Drakono" valtyje – merginos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Svar­bu, kad vi­sa ko­man­da dirb­tų tiks­liai kaip laik­ro­dis.
Tre­čia­die­nio va­ka­ras, dan­gu­mi slen­ka lie­taus de­be­sys, ret­kar­čiais pa­ber­da­mi la­šų, o Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je ren­ka­si links­mai nu­si­tei­ku­sios jau­nos mo­te­rys. Net­ru­kus jos sės į "Dra­ko­no" val­tį ir pra­dės tre­ni­ruo­tę. Lie­tus mo­te­rims nė mo­tais. "Nep­lau­kė­me tik kar­tą, kai žai­ba­vo ir bu­vo to­kia liū­tis, kad vi­sos Šiau­lių gat­vės plau­kė", – pa­sa­ko­ja irk­luo­to­jos.

"Irk­lo bro­liai" pa­ska­ti­no "Irk­lo se­ses"

Įvai­riau­sių pro­fe­si­jų ir po­mė­gių šiau­lie­tės į "Irk­lo se­sių" ko­man­dą su­si­bū­rė praei­tų me­tų ru­de­nį.

"Su­bur­ti ko­man­dą ska­ti­no "Irk­lo bro­liai", ir min­tis tai pa­da­ry­ti bu­vo jau se­niai, bet pri­si­ruo­šė­me tik ru­de­nį. Pas­kel­bė­me feis­bu­ke, kad ren­ka­me ko­man­dą ir at­si­lie­pė dau­giau kaip 40 mo­te­rų", – pa­sa­ko­ja Eg­lė Lan­kie­nė ir Ak­vi­lė Ra­ma­naus­kie­nė, olim­pi­nių bron­zi­nin­kų ir klu­bo "Irk­lo bro­liai" įkū­rė­jų, bai­da­ri­nin­kų Au­ri­mo Lan­ko ir Ed­vi­no Ra­ma­naus­ko žmo­nos.

Pui­ki pro­ga su­bur­ti ko­man­dą pa­si­tai­kė ir dėl to, kad "Irk­lo bro­liai" įsi­gi­jo "Dra­ko­no" val­tį, ir ne­be­rei­kia nuo­mo­tis iš spor­to cent­ro "At­ža­ly­nas".

Da­lis ko­man­dos na­rių, kaip Eg­lė ir Ak­vi­lė, yra irk­luo­to­jų žmo­nos, ki­tos – drau­gių drau­gės ir pa­žįs­ta­mos. Fi­zi­nis mo­te­rų pa­si­ren­gi­mas – įvai­rus: vie­nos jau yra anks­čiau irk­la­vu­sios, ki­toms – tai nau­ja. Di­džio­ji da­lis ko­man­dos na­rių mėgs­ta spor­tuo­ti: lan­ko spor­to klu­bus, bė­gio­ja.

"O yra ir to­kių, ku­rios nu­si­per­ka spor­to klu­bo abo­ne­men­tą už 120 eu­rų ir nei­na", – pri­si­pa­žįs­ta Gin­ta­rė Pen­kaus­kie­nė.

Į tre­ni­ruo­tes, vyks­tan­čias du tris kar­tus per sa­vai­tę, su­si­ren­ka nuo 12 iki 20 mo­te­rų. Bū­na ir taip, kad atei­na dau­giau nei dvi­de­šimt irk­luo­to­jų ir ta­da kaž­kam ten­ka ­lik­ti ant kran­to.

Mo­te­rys ne­sle­pia, kad kar­tais tin­gi­si ei­ti į tre­ni­ruo­tę, ypač kai blo­gas oras, bet jau­čia­si at­sa­kin­gos ne tik už sa­ve, bet ir už ko­man­dos drau­ges, to­dėl tre­ni­ruo­čių sten­gia­si ne­pra­leis­ti.

"Ne­ži­nau, kaip ki­tos, bet aš nuo van­dens nu­li­pu ki­to­kia: pil­na ener­gi­jos ir leng­va gal­va, vi­sos min­tys lie­ka kaž­kur ten", – sa­ko Ak­vi­lė.

Ak­vi­lei pri­ta­ria ir Gi­ta­na Ta­mo­šai­tie­nė: "Kai su­si­tin­ka 20 mo­te­riš­kių, skam­ba juo­kas, at­si­pa­lai­duo­ji."

Per­ga­lės ir pra­lai­mė­ji­mai

Šių me­tų pa­va­sa­rį "Irk­lo se­sių" ko­man­da iš­si­gry­ni­no, at­kri­to tos, ku­rioms ne­ti­ko tre­ni­ruo­čių gra­fi­kas. Pra­si­dė­jo rim­tas dar­bas, ku­ris da­vė vai­sių. Bir­že­lio 8 die­ną Šiau­liuo­se vy­ku­sio­je Talk­šos re­ga­to­je "Dra­ko­no" val­čių var­žy­bo­se "Irk­lo se­sės" ap­len­kė pen­kias val­tis ir ta­po nu­ga­lė­to­jo­mis.

Įk­vėp­tos per­ga­lės, šiau­lie­tės vi­są mė­ne­sį in­ten­sy­viai ruo­šė­si ir lie­pos 13 die­ną su­da­ly­va­vo Tarp­tau­ti­nia­me "Dra­ko­no" val­čių fes­ti­va­ly­je Tra­kuo­se. Mer­gi­nos var­žė­si 200 ir 500 m rung­ty­se ir abe­jo­se pel­nė ant­rą­sias vie­tas, vos se­kun­dės da­li­mis at­si­lik­da­mos nuo nu­ga­lė­to­jo­mis ta­pu­sių vi­sa­gi­nie­čių. Be­je, Vi­sa­gi­ne "Dra­ko­no" val­čių var­žy­bos la­bai po­pu­lia­rios, vien mo­te­rų ko­man­dos yra še­šios.

Fes­ti­va­ly­je šiau­lie­tėms te­ko irk­luo­ti ir miš­rio­je ko­man­do­je kar­tu su ki­nais, ku­rie yra "Dra­ko­no" val­čių lenk­ty­nių pra­di­nin­kai. Jų irk­la­vi­mo tech­ni­ka kiek ki­to­kia nei lie­tu­vių.

"Bu­vo smal­su ir nau­din­ga ste­bė­ti, kaip pro­fe­sio­na­lai įspū­din­gai val­do irk­lus. Pra­šė­me, kad pa­pa­sa­ko­tų apie irk­la­vi­mo tech­ni­ką, bet sa­kė, kad tai pro­fe­sio­na­lų pa­slap­tis ir jos ne­ga­li at­skleis­ti", – pa­sa­ko­ja Edi­ta Cin­ku­tie­nė.

Fes­ti­va­lis vy­ko pa­gal ki­nų tra­di­ci­jas, prieš pat var­žy­bas val­čių prie­ky­je esan­čios dra­ko­nų gal­vos bu­vo kaž­kuo pa­tep­tos ir ap­riš­tos kas­pi­nais. Val­ties prie­ky­je bū­ti­nai tu­rė­jo sė­dė­ti būg­ni­nin­kas ir muš­ti rit­mą. Jei­gu būg­ni­nin­kas nu­ty­la bent 5 se­kun­dėms, ko­man­da disk­va­li­fi­kuo­ja­ma.

Po mė­ne­sio "Irk­lo se­sės" ir vėl vyks į var­žy­bas. Šį­kart – į Birš­to­ną.

Vy­riš­ka spor­to ša­ka?

Klau­san­tis ne­rū­pes­tin­go "Irk­lo se­sių" čiauš­kė­ji­mo, ga­li su­si­da­ry­ti įspū­dis, kad irk­luo­ti "dra­ko­ną" – vie­ni juo­kai. Iš tie­sų, nė­ra taip leng­va ir pa­pras­ta.

"Vi­sos 20 mer­gi­nų tu­ri dirb­ti tiks­liai kaip laik­ro­du­kas", – sa­ko Edi­ta.

"Tu­ri gal­vo­ti, ne tik kaip ran­ką lai­ky­ti, bet ir ko­ją, ka­da įkvėp­ti, ka­da iš­kvėp­ti. Tu­ri žiū­rė­ti, ką da­ro prieš ta­ve sė­din­čios ko­man­dos na­rės, ne­ga­li da­ry­ti sa­vo spren­di­mų, jei­gu vie­na su­klys, vi­sa ko­man­da iš­si­de­rins", – aiš­ki­na Ak­vi­lė.

Eg­lė sa­ko, kad ne tik tiks­lu­mo, bet ir jė­gos bei iš­tver­mės rei­kia – vy­riš­kai irk­lu dar­buo­tis, o ne švel­niai mo­te­riš­kai.

Pa­sak Edi­tos, var­žy­bo­se dar ir su stre­su ten­ka ko­vo­ti.

Ap­virs­ti su val­ti­mi mo­te­rims dar ne­te­ko, ta­čiau nu­slys­ti nuo suo­liu­ko į val­tį ir taip iš­muš­ti vi­są ko­man­dą iš rit­mo pa­si­tai­kė ne vie­nai. Mer­gi­nos sa­ko, kad už to­kią klai­dą var­žy­bo­se tre­ne­ris la­bai pyks­ta, nes pra­ran­da­mos bran­gios se­kun­dės.

Van­duo už­bū­rė

Be­siš­ne­ku­čiuo­jant su mo­te­ri­mis į tre­ni­ruo­tę at­vyks­ta "Irk­lo se­sių" tre­ne­ris Ta­das Či­žas.

"La­bai darbš­čios ir pa­si­ry­žu­sios. Sa­vo dar­bu, už­si­spy­ri­mu ir ma­ne pa­tį ska­ti­na la­biau steng­tis, kuo dau­giau sa­vęs įdė­ti", – auk­lė­ti­nes gi­ria tre­ne­ris.

Bai­da­ri­nin­kus vai­kus ir jau­ni­mą tre­ni­ruo­jan­tis Ta­das sa­ko, kad dirb­ti su "Irk­lo se­sė­mis" – vie­nas ma­lo­nu­mas ir at­gai­va po die­nos dar­bų.

Ar la­bai spau­džia sa­vo auk­lė­ti­nes?

"Tik prieš var­žy­bas la­biau spus­te­lė­jau, o šiaip ne­bū­na la­bai sun­kių tre­ni­ruo­čių, kar­tais vi­sai leng­vas pa­da­rom", – sa­ko tre­ne­ris.

"Ku­ri čia to­kia bu­vo?" – iš­kart su­klūs­ta mer­gi­nos.

Tre­ne­ris džiau­gia­si, kad mer­gi­nos ne­nu­si­mi­nė po pra­lai­mė­ji­mo Tra­kuo­se. "Aš joms nuo­lat kar­to­ju, kad ne lai­mė­ti, o mė­gau­tis, džiaug­tis, gy­ven­ti rei­kia tuo, ką da­rai. O kai mė­gau­jie­si, ta­da ir per­ga­lės atei­na. Vien dėl per­ga­lių tur­būt su jo­mis il­gai neiš­bū­čiau", – šyp­so­si Ta­das.

Ta­das ne tik tre­ne­ris, bet ir vai­ri­nin­kas, jis sto­vi val­ties ga­le ir ne­ma­to, kaip jo ko­man­da at­ro­do iš ša­lies. Pa­de­da drau­gai, ku­rie tre­ni­ruo­tes kar­tais fil­muo­ja iš kran­to, vė­liau me­džia­ga per­žiū­ri­ma, ana­li­zuo­ja­mos klai­dos.

Tre­ne­ris pri­si­me­na pir­mo­sios tre­ni­ruo­tės vaiz­do įra­šą: "Jo­kio sinch­ro­no, irk­lai – šept, lept. Drau­gas, ku­ris fil­ma­vo, ir sa­ko: "Man at­ro­do, kad po ši­tos tre­ni­ruo­tės jos dau­giau ne­bea­teis." Bet ne, van­duo už­bū­rė. Kai pa­skui pa­ly­gi­nom tą pir­mos tre­ni­ruo­tės vaiz­de­lį ir iš var­žy­bų Talk­šos re­ga­to­je, net šiur­pu­liu­kai nuė­jo."

Ta­das nes­le­pia, kad pir­mos vie­tos Talk­šos re­ga­to­je ne­si­ti­kė­jo, sva­jo­jo bent apie pri­zi­nę vie­tą. Auk­lė­ti­nės – prie­šin­gai, be­veik nea­be­jo­jo, kad lai­mės. Ir lai­mė­jo.

"Tra­kuo­se iš­ko­vo­ta ant­ra vie­ta pa­ro­dė, kad mū­sų per­ga­lė Šiau­liuo­se ne­bu­vo at­si­tik­ti­nė", – sa­ko Ta­das.

Di­džiuo­ja­si tre­ne­ris sa­vo auk­lė­ti­nė­mis dar ir dėl to, kad be­veik vi­sos mo­te­rys yra dir­ban­čios, au­gi­nan­čios ma­žus vai­kus, bet ran­da lai­ko spor­tui.

Įkū­rė klu­bą

Lie­pos 11 die­ną šiau­lie­tės Re­gist­rų cent­re užre­gist­ra­vo spor­to klu­bą "Irk­lo se­sės". Jo stei­gė­jo­mis ta­po E. Lan­kie­nė, A. Ra­ma­naus­kie­nė ir Kris­ti­na Vis­lo­bo­ko­vai­tė.

Klu­bo lo­go­ti­pe – grakš­ti an­ty­tė su irk­lu. Ko­dėl toks? Eg­lė pa­ro­do į ne­to­lie­se sto­vin­tį "Irk­lo bro­lių" me­di­nį na­me­lį ir virš du­rų pri­kal­tą klu­bo lo­go­ti­pą. Ja­me – rau­me­nin­gas an­ti­nas su irk­lu.

"Jau ir rė­mė­jų tu­ri­me, – pa­si­džiau­gia Ak­vi­lė. – Kas ne­ga­li pi­ni­gais pa­rem­ti, ža­dė­jo pa­slau­go­mis pa­rem­ti. Ki­ti, į ku­riuos krei­pė­mės, tie­siog pa­lin­kė­jo sėk­mės, pa­gy­rė už gra­žų pri­si­sta­ty­mą."

O lė­šų rei­kia ir irk­lams, ir lie­me­nėms, ir iš­vy­koms į var­žy­bas. Di­džiau­sia sva­jo­nė – įsi­gy­ti sa­vo "Dra­ko­no" val­tį, ku­ri kai­nuo­ja iki 8 tūks­tan­čių eu­rų.

Ne­ža­da ko­man­da iš­si­skirs­ty­ti ir pa­si­bai­gus šil­ta­jam me­tų se­zo­nui. Pla­nuo­ja rink­tis ir spor­tuo­ti sa­lė­se. Ir da­bar mo­te­rys ne vien irk­lais dar­buo­ja­si. Vie­na iš ko­man­dos na­rių yra "Kan­goo jumps" at­sto­vė, kar­tą į tre­ni­ruo­tę ji at­si­ve­žė šok­lių ba­tų ir ve­dė mankš­tą. O kar­tą tre­ni­ruo­tę ve­dė "Frees­ty­ler Lit­hua­nia" at­sto­vės iš Kau­no.

"Ban­do­me pri­trauk­ti ki­tų bend­ruo­me­nių ir pa­čios įsi­trauk­ti. Ra­si­me veik­los ir žie­mą, nes no­ri­me bū­ti kar­tu", – sa­ko Ak­vi­lė ir Eg­lė.

Su­bur­ti ko­man­dą ska­ti­no "Irk­lo bro­liai", ir min­tis tai pa­da­ry­ti bu­vo jau se­niai, bet pri­si­ruo­šė­me tik ru­de­nį. Pas­kel­bė­me feis­bu­ke, kad ren­ka­me ko­man­dą ir at­si­lie­pė dau­giau kaip 40 mo­te­rų.

Komentarai

miestietis    Ant, 2019-07-23 / 14:55
Užsidėtu geriau tos mergaitės gelbėjimosi liemenes, ar negana jau nelaimių, nes kiek teko matyti ištrauktų skenduolių iš tos pramoninės kloakos, vadinamu Talkša, tai jau geriau nereikia, tik dabartiniu laiku kiek apmažėjo, nes žmonės susiprotėjo nebesimaudyti čia masiškai. Gaila man to vandens telkinio- ežero, bet nuo tiesos nepabėgsi, o ir dabar dar ir odų fabrikėlis šalia, ir lietaus bei kitos nuotekos nenuskaidrintos įteka į jį- nieko gero, kaip po senovei, ir europinės lėšos to ežero nepasiekia.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.