"Dobilo" šokėjams plojo graikai

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
"Do­bi­lo" šo­kė­jai ste­bi­no grai­kus at­lie­ka­mais lie­tu­vių liau­dies šo­kiais.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė apie Gin­kū­nų sen­jo­rų liau­diš­kų šo­kių ko­lek­ty­vo „Do­bi­las“ sėk­min­gą da­ly­va­vi­mą Grai­ki­jos Ha­nio­ti mies­te vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me šo­kio ir dai­nos fes­ti­va­ly­je. Į jį su­va­žia­vo per 500 da­ly­vių iš ke­lio­li­kos vals­ty­bių – Ar­mė­ni­jos, Uk­rai­nos, Bul­ga­ri­jos, Iz­rae­lio, Ru­mu­ni­jos, Ru­si­jos, Tur­ki­jos ir ki­tų.

Tarp­tau­ti­nio kul­tū­ri­nio pro­jek­to va­do­vas Zig­mas Ri­pins­kis in­for­ma­vo, kad „Do­bi­lo“ an­samb­lio va­do­vė Van­da Ver­ku­lie­nė fes­ti­va­liui pa­ruo­šė tris šo­kius: „Po­niš­ką fokst­ro­tą“, „Ap­suk­ti­nę po­lką“ ir „Va­ka­ruš­kas“. Šie šo­kiai pui­kiai ti­ko fes­ti­va­lio pub­li­kai, ku­ri jau po pir­mo gin­kū­niš­kių pa­si­ro­dy­mo Ha­nio­ti mies­te­lio am­fi­teat­re bu­vo su­ža­vė­ta šo­kio at­li­ki­mo kul­tū­ra, šo­kė­jų nuo­šir­du­mu. Iš vi­so „Do­bi­lo“ an­samb­lis tu­rė­jo tris pa­si­ro­dy­mus, žy­gia­vo Ha­nio­ti mies­te­lio gat­vė­mis vy­ku­sia­me pa­ra­de. Pas­ku­ti­nio pa­si­ro­dy­mo me­tu an­samb­liui ir jo va­do­vei Van­dai Ver­ku­lie­nei bu­vo įteik­tas fes­ti­va­lio dip­lo­mas.

„Do­bi­lo“ an­samb­lio se­niū­nė Ire­na Ma­tu­ze­vi­čie­nė pa­žy­mė­jo, jog su­si­rin­kę gau­sūs žiū­ro­vai iš pra­džių gal­vo­jo, jog išeis į sce­ną mo­čiu­tės ir se­ne­liai, ir ką jie čia pa­šoks, ta­čiau pa­ma­tė, kad lie­tu­vai­čiai pui­kiai šo­ka ir su­lau­kė gau­sių ap­lo­dis­men­tų.

Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai su­da­rė pui­kias są­ly­gas ne tik kon­cer­tuo­ti, bet ir įdo­miai pra­leis­ti lais­va­lai­kį. Šo­kė­jai ap­lan­kė vie­ną di­džiau­sių ir žy­miau­sių Grai­ki­jos vie­nuo­ly­nų komp­lek­sų – Me­teo­ro. Apie Grai­ki­ją, žmo­nių pa­pro­čius, kul­tū­rą gin­kū­niš­kiai su­ži­no­jo iš eks­kur­si­jos po Sa­lo­ni­kus gi­dės, lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­rės Vik­to­ri­jos pa­sa­ko­ji­mų.

Neiš­dil­do­mų įspū­džių gin­kū­niš­kiai par­si­ve­žė ir iš ap­si­lan­ky­mo Vroc­la­ve (Len­ki­ja), Adrš­pa­cho uo­lo­se Če­ki­jo­je, Bra­tis­la­vo­je (Slo­va­ki­ja), Belg­ra­de (Ser­bi­ja), Olo­mou­ce (Če­ki­ja).

Gin­kū­nų kul­tū­ros cent­ro va­do­vė Ge­nu­tė Dof­tar­tai­tė ak­cen­ta­vo, jog ko­lek­ty­vas pu­sę me­tų ruo­šė­si šiai iš­vy­kai, o ji bu­vo skir­ta „Do­bi­lo“ liau­diš­kų šo­kių an­samb­lio kū­ry­bi­nės veik­los 45-me­čiui, ku­rį ko­lek­ty­vas ruo­šia­si pa­žy­mė­ti spa­lio mė­ne­sį.

Zig­mo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Ko­lek­ty­vui įteik­tas fes­ti­va­lio dip­lo­mas. do­bi­las_g­rai­ki­jo­je

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.