Dirbo pelningai, bet slegia skolos tiekėjams

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Al­gir­das La­tai­tis sa­ko, kad bend­ro­vė ba­lan­suo­ja ties nu­liu, nes tūks­tan­čio eu­rų lie­žu­vis neap­si­ver­čia va­din­ti pel­nu.
Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­kas 2018 me­tus bai­gė su ne­di­de­liu vos tūks­tan­tį eu­rų per­ko­pian­čiu pel­nu. Di­rek­to­rius Al­gir­das La­tai­tis sa­ko, kad neap­si­ver­čia lie­žu­vis to va­din­ti pel­nu, tad lai­ky­tų, jog ba­lan­suo­ja­ma ties nu­liu. Įmo­nę vis dar sle­gia neišsp­ren­džia­ma pro­ble­ma dėl il­ga­lai­kės sko­los ku­ro tie­kė­jui. Vien dels­pi­ni­gių kas­met su­mo­ka­ma 10 tūks­tan­čių eu­rų. Taip pat iš­lie­ka daug nuo­sto­lin­gų marš­ru­tų, ta­čiau la­biau op­ti­mi­zuo­ti rei­sus bū­tų su­dė­tin­ga, nes gy­ven­to­jų pa­lik­ti be bū­ti­nos pa­slau­gos ne­ga­li­ma.

Me­tus bai­gė su šio­kiu to­kiu pel­nu

2018 me­tais Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­kas už­dir­bo 1084 eu­rus pel­no, o dar 2016-ai­siais jie tu­rė­jo 87,5 tūks­tan­čio eu­rų nuo­sto­lio. 2017-ai­siais pel­nas bu­vo di­des­nis – 4333 eu­rai, ta­čiau pra­stes­nius po­ky­čius lė­mė per me­tus vi­du­ti­niš­kai 22 pro­cen­tais išau­gu­sios ku­ro kai­nos už dy­ze­li­ną, dau­giau kaip aš­tuo­niais pro­cen­tais pa­di­dė­jęs dar­bo už­mo­kes­tis. Bend­ro­vės di­rek­to­riaus A. La­tai­čio tei­gi­mu, no­rint ko­ky­biš­kai sa­vo jė­go­mis re­mon­tuo­ti au­to­bu­sus rei­kia kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų, o jie ne­dir­ba už mi­ni­ma­lų at­ly­gį. Dar­bo už­mo­kes­čio są­nau­das sten­gia­ma­si su­ma­žin­ti ki­tais bū­dais: dirb­tu­vė­se įreng­ta vaiz­do ste­bė­ji­mo sis­te­ma, įsi­gy­ta nau­ja kom­piu­te­ri­nė transporto–apskaitos pro­gra­ma, pa­sta­ty­ta au­to­ma­ti­nė ku­ro ko­lo­nė­lė, per­skirs­ty­tos dar­buo­to­jų funk­ci­jos.

Bend­ro­vės va­do­vo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei tei­kia­mo­je įmo­nės veik­los me­tų ata­skai­to­je mi­ni­mos ir pa­di­dė­ju­sios at­sar­gi­nių da­lių kai­nos, be to, bu­vo įsi­gy­ti ke­tu­ri au­to­bu­sai, kai­na­vę dau­giau kaip 339 tūks­tan­čius eu­rų (be PVM).

Apie sa­vo ir ge­le­žin­ke­li­nin­kų pel­nus

„Tūks­tan­čio eu­rų lie­žu­vis net neap­si­ver­čia va­din­ti pel­nu, sa­ky­čiau, kad ba­lan­suo­ja­me ties nu­liu. Ta­čiau ir di­džio­sios ve­žė­jų įmo­nės la­biau gy­ve­na iš do­ta­ci­jų nei už­si­dirb­da­mos. Spe­cia­liai per­žiū­rė­jau taip gi­ria­mos dėl pa­siek­to 7 mi­li­jo­nų pel­no bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ata­skai­tą, ku­rio­je aiš­kiai pa­ra­šy­ta, kad jie ga­vo dau­giau kaip dvi­de­šimt mi­li­jo­nų eu­rų vals­ty­bės do­ta­ci­ją, – „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė au­to­bu­sų par­ko va­do­vas Al­gir­das La­tai­tis. – Vie­nin­te­lę ga­li­my­bę dar op­ti­mi­zuo­ti au­to­bu­sų par­ką ma­tau tik la­biau su­re­gu­liuo­jant kai ku­riuos mū­sų ir mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų marš­ru­tus, nes da­bar dar yra vie­to­vių, kur mo­kyk­lų au­to­bu­siu­kai at­vyks­ta paim­ti vai­kų, o vi­sai ne­tru­kus ar kiek anks­čiau pra­va­žiuo­ja ir marš­ru­ti­nis au­to­bu­sų par­ko au­to­bu­sas.“

Tie­sa, di­rek­to­rius pri­pa­žįs­ta, kad fi­nan­si­nės si­tua­ci­jos tai ryš­kiai ne­pa­keis­tų, nes mo­ki­nių ma­žė­ja, kaip ma­žė­ja ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių, ku­rie au­to­mo­bi­lius jau pa­lie­ka ga­ra­žuo­se ir per­sė­da į au­to­bu­sus ar­ba iš­vis ne­tu­ri sa­vo trans­por­to. Bet pa­lik­ti be pa­slau­gos, ne­pai­sant kiek žmo­nių li­kę, ne­ga­li­ma.

Dau­giau­sia ve­žė mo­ki­nių

Praė­ju­siais me­tais moks­lei­vių pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­kui da­vė 215,7 tūks­tan­čių eu­rų iš vi­sų bend­rų­jų 582,2 tūks­tan­čio eu­rų pa­ja­mų. Ly­gi­nant su 2017 me­tais jos išau­go 1,17 pro­cen­to.

Iš vi­so vie­ti­nio su­si­sie­ki­mo marš­ru­tais per 2018 me­tus ra­jo­no au­to­bu­sai pra­va­žia­vo 608,4 tūks­tan­čio ki­lo­met­rų ir per­ve­žė 377,08 tūks­tan­čio ke­lei­vių, iš ku­rių mo­ki­niai su­da­rė di­džią­ją da­lį – 204,3 tūks­tan­čius. Apsk­ri­tai ke­lei­vių praė­ju­siais me­tais pa­dau­gė­jo, ly­gi­nant su 2017-ai­siais, nes Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei marš­ru­tą Šiauliai–Žagarė–Šiauliai su­trum­pi­nus iki Jo­niš­kio, pa­na­šiu lai­ku bu­vo pa­leis­tas jo­niš­kie­čių au­to­bu­sas.

Ta­čiau iš pa­tvir­tin­tų 25 vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sų marš­ru­tų pel­nin­gi bu­vo tik pen­ki, vyks­tan­tys į Ru­diš­kius, Skil­vio­nis, Po­šu­pes, Paš­vi­ti­nį ir va­žiuo­jan­tys per Kriu­kus, Laz­dy­niš­kius, Blauz­džiū­nus, Bu­čiū­nus.

„Mū­sų trans­por­to ūkis nu­si­dė­vė­jęs, nuo­lat rei­kia in­ves­ti­ci­jų. Kai prieš tre­jus me­tus atė­jau dirb­ti į au­to­bu­sų par­ką, mū­sų au­to­bu­sų am­žiaus vi­dur­kis bu­vo 32-eji me­tia, da­bar – 22-eji, tad „pa­jau­nė­jo“ de­šim­čia me­tų,“ – sa­kė A. La­tai­tis.

Ne­nau­din­gos su­tar­ties ne­ga­li nu­trauk­ti

Be­ne la­biau­siai Jo­niš­kio au­to­bu­sų par­ką sle­gia sko­la ku­ro tie­kė­jui IĮ „Stik­sas“, ku­ri 2018 me­tų gruo­dį sie­kė 223,6 tūks­tan­čio eu­rų.

„Su šia įmo­ne tu­ri­me il­ga­lai­kę su­tar­tį, ku­rią „pa­vel­dė­jau“ jau atė­jęs dirb­ti, vien dels­pi­ni­gių kiek­vie­nais me­tais su­mo­ka­me po de­šimt tūks­tan­čių eu­rų. Sko­la sie­kia 180 tūks­tan­čių. No­rė­da­mi su­tar­tį nu­trauk­ti, tu­rė­tu­me iš­kart vi­są sko­lą su­mo­kė­ti, o tai reiš­kia, kad lik­tu­me be lė­šų, ne­bū­tų to­liau iš ko iš­gy­ven­ti. Sa­vi­val­dy­bė­je šis klau­si­mas bu­vo kel­tas, gal­būt ir da­bar nau­ja val­džia su­grįš prie ga­li­mo spren­di­mo va­rian­to. jei­gu sa­vi­val­dy­bė su­si­tar­tų ir per ko­kius tris ket­ve­rius me­tus sko­lą pa­deng­tų, ga­lė­tu­me tie­kė­jo at­si­sa­ky­ti, skelb­ti kon­kur­są ir gal­būt ku­rą ta­da pirk­tu­me ma­žes­ne kai­na, kas lem­tų ir ma­žes­nes mū­sų są­nau­das,“ – aiš­ki­no di­rek­to­rius A. La­tai­tis.