Dinozaurai iš žolynų

Klau­di­jaus ULE­VI­ČIAUS nuo­tr.
Di­no­zau­ras – skulp­tū­ra iš žo­ly­nų pa­puo­šė Skre­biš­kius Bir­žų ra­jo­ne.
Skre­biš­kiuo­se (Bir­žų r.) prie san­kry­žos kiek­vie­ną pa­ke­lei­vį ste­bi­na ir ste­bi di­no­zau­rė ir jos pa­li­kuo­nis. Di­no­zau­rės ūgis – 3 met­rai 60 cen­ti­met­rų, il­gis – 14 met­rų 70 cm.

Prie di­no­zau­rų tris die­nas plu­šė­jo jų kū­rė­jų ko­man­da: Ma­ry­tė Un­dzė­nie­nė, Da­nu­tė Driš­ke­vi­čie­nė, Klau­di­jus Ule­vi­čius, Ra­po­las Par­čiaus­kas. Kur tal­ki­nin­kų ran­kos, ko­jos ne­pa­sie­kė, pa­si­telk­ta tech­ni­ka ir ko­pė­čios. Di­no­zau­rai "iš­si­ri­to" be­veik iš dvie­jų šie­no ru­lo­nų. Jų puo­šy­bai nau­do­ti žir­ni­kai, gel­to­no­ji rykš­te­nė, rud­be­ki­jos, se­ren­čiai, jur­gi­nai.

Di­no­zau­rai, anot kū­rė­jų, tar­si ma­žas pro­tes­tas prieš kai­mo nai­ki­ni­mą. Skulp­tū­ra iš žo­ly­nų lyg sim­bo­lis, lyg per­spė­ji­mas, lyg klau­si­mas: ar mū­sų Lie­tu­vos kai­mų ne­lau­kia di­no­zau­rų li­ki­mas?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.