Lie­tu­viš­ka eg­lė

Ja­ni­nos UGIN­ČIE­NĖS nuo­tr.
Šiau­lie­tė Vi­li­ja, „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­ja, da­li­ja­si re­cep­tu, ku­rį ra­do ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą puo­se­lė­ju­sios Ja­ni­nos Ugin­čie­nės (1925–2002) kny­go­je „Mo­čiu­tės vai­šės“.  Pa­čiai Vi­li­jai šis re­cep­tas pa­da­rė įspū­dį.  „Ar­tė­ja šv. Ka­lė­dos, ir gal kam iš „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jų kils no­ras šven­tėms iš­si­kep­ti eg­lu­tės for­mos ke­pi­nį,“ – sa­ko šiau­lie­tė.


Lie­tu­viš­ka eg­lė
Rei­kės: 20 kiau­ši­nių, 1 kg svies­to, 1 kg cuk­raus, 3,5 kg mil­tų, 0,5 l grie­ti­nės, 2 šaukš­te­lių so­dos, 1 šaukš­te­lio cit­ri­nos rūgš­ties, 1 pa­ke­lio va­ni­li­nio cuk­raus, tru­pu­čio cit­ri­nos sul­čių.
Glais­tui (žvaigž­du­tėms kli­juo­ti) rei­kės: 0,5 kg cuk­raus, 2 stik­li­nės van­dens, 200 g svies­to, 1 pa­ke­lio ka­ka­vos.
Glais­tui (eg­lei pa­puoš­ti) rei­kės: 4 kiau­ši­nių bal­ty­mų, 1 kg mil­ti­nio cuk­raus, 0,5 šaukš­te­lio cit­ri­nos rūgš­ties.


Kiau­ši­nių try­nius su­kti su cuk­ru­mi, kol pa­si­da­rys pu­ri ma­sė. Į grie­ti­nę su­dė­ti so­dą ir cit­ri­nos rūgš­tį, su­pil­ti try­nius, su­ber­ti va­ni­li­nį cuk­rų, iš­si­jo­tus mil­tus ir ge­rai su­min­ky­ti teš­lą. Ją 4–6 val. pa­dė­ti šal­tai, kad su­tvir­tė­tų. Pas­kui ko­čio­ti 1–1,5 cm sto­rio lakš­tais.
Iš po­pie­riaus iš­si­kirp­ti še­šia­kam­pes žvaigž­du­tes: 30, 28, 26, 24, 22, 20, 17, 13 ir 10 cm skers­mens po vie­ną. Po­pie­ri­nę žvaigž­du­tę dė­ti ant iš­ko­čio­tos teš­los ir iš­pjau­ti kiek­vie­no dy­džio po pen­kias. Jas dė­ti į skar­dą ir kep­ti vi­du­ti­nio karš­tu­mo or­kai­tė­je, kol pa­ru­duos. At­vė­su­sias išim­ti iš skar­dos, su­dė­ti pa­gal nu­ro­dy­tą ei­lę ir kli­juo­ti gla­ju­mi.
Gla­jui (žvaigž­du­tėms kli­juo­ti) van­de­nį su cuk­ru­mi vir­ti, kol, įla­ši­nus la­šą į šal­tą van­de­nį, la­šas su­stings. Tuo­met su­dė­ti svies­tą, ka­ka­vą, pa­vi­rin­ti ir karš­tu gla­ju­mi kli­juo­ti žvaigž­du­tes. Eg­lę rei­kia pra­dė­ti kli­juo­ti nuo di­džiau­sios žvaigž­du­tės. Vir­šū­nei ma­žiau­sią žvaigž­du­tę per­pjau­ti į 4 da­lis. Suk­li­ja­vus ne­ju­din­ti 3 die­nas.
Po to puoš­ti eg­lę bal­tu gla­ju­mi. Eg­lę ga­li­ma lai­ky­ti ga­na il­gai, tik rei­kia ne­leis­ti ke­pi­niui su­drėk­ti.
Ska­naus!