"Delfino" auklėtinės dalyvavo Europos dailiojo plaukimo čempionate

LPF nuo­tr.
Lie­tu­vai­tės pir­mą kar­tą Eu­ro­pos jau­ni­mo dai­lio­jo plau­ki­mo čem­pio­na­te star­ta­vo gru­pės rung­ty­je.
Eu­ro­pos jau­ni­mo dai­lio­jo plau­ki­mo čem­pio­na­te Pra­ho­je (Če­ki­ja) so­lo rung­ty­je jė­gas iš­ban­dė Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" auk­lė­ti­nė Na­ta­li­ja Amb­ra­zai­tė.

Po lais­vo­sios so­lo pro­gra­mos lie­tu­vai­tė, su­rin­ku­si 72,4333 ba­lo, užė­mė 15-ą vie­tą ir ap­len­kė sa­vo var­žo­ves iš Bul­ga­ri­jos, Šve­di­jos, Lich­tenš­tei­no ir Slo­vė­ni­jos. Ki­tą die­ną vy­ku­sio­je tech­ni­nė­je so­lo rung­ty­je Na­ta­li­ja smuk­te­lė­jo po­ra po­zi­ci­jų že­miau – į 17-ą vie­tą (70,9523 ba­lo).

Be to, lie­tu­vai­tės pir­mą kar­tą Eu­ro­pos jau­ni­mo dai­lio­jo plau­ki­mo čem­pio­na­te star­ta­vo gru­pės rung­ty­je, kai pa­si­ro­dy­mo me­tu šo­kį at­lie­ka 8 mer­gi­nos. Šio­je rung­ty­je Lie­tu­vai at­sto­va­vo N. Amb­ra­zai­tė, Ne­da Tei­šers­ky­tė, Ai­na Bart­ku­tė, Ug­nė Ivoš­ku­tė, En­ri­ka Pa­kul­ne­vi­čiū­tė, Go­da Vai­te­kū­nai­tė, Faus­ta Ab­ra­ma­vi­čiū­tė ir Mil­da Aukš­čio­ny­tė. Mer­gi­nų pa­si­ro­dy­mas bu­vo įver­tin­tas 68,200 ba­lo, ta­čiau to neuž­te­ko, no­rint ap­lenk­ti ki­tas ko­man­das. Lie­tu­vės užė­mė 15-ą vie­tą.

"La­bai vi­siems ačiū, ku­rie ste­bė­jo­te ir pa­lai­kė­te mus. Ačiū ko­man­dai, kad iš­drį­so­me, ne­pa­bi­jo­jo­me, su­kau­pė­me vi­sas jė­gas, drą­są ir ryž­tą, ir ne­svar­bu, kad ne­pa­vy­ko nie­ko ap­lenk­ti, mes už­si­brė­žė­me tiks­lą ir jį pa­sie­kė­me. Ir tai yra svar­biau­sia", – po var­žy­bų sa­kė A. Bart­ku­tė.

Spor­ti­nin­kių tre­ne­rės Jur­ga Dim­šie­nė ir Kris­ti­na Za­jaus­kie­nė nea­be­jo­ja, kad su­kaup­tas pa­tir­ties ba­ga­žas Lie­tu­vos dai­lio­jo plau­ki­mo at­sto­vėms pa­dės atei­ty­je pa­si­ro­dy­ti dar ge­riau.

LPF nuo­tr.
Eu­ro­pos jau­ni­mo dai­lio­jo plau­ki­mo čem­pio­na­te Pra­ho­je so­lo rung­ty­je jė­gas iš­ban­dė Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" auk­lė­ti­nė Na­ta­li­ja Amb­ra­zai­tė (de­ši­nė­je). Plau­ki­kės tre­ne­rė Kris­ti­na Za­jaus­kie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.