Dėl Seimo nario vietos kovos R. Janutienė ir L. Jonaitis

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Sek­ma­die­nį Žiem­ga­los apy­gar­dos gy­ven­to­jai iš še­šių kan­di­da­tų rin­ko at­sto­vą Sei­me. Į ant­rą­jį tu­rą, ku­ris vyks po dvie­jų sa­vai­čų, išė­jo Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Lie­tu­vos cent­ro par­ti­jos iš­kel­ta žur­na­lis­tė Rū­ta Ja­nu­tie­nė ir so­cial­de­mok­ra­tas, Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los di­rek­to­rius Liu­das Jo­nai­tis, pa­gal re­zul­ta­tus tri­gu­bai ati­trū­kę nuo ki­tų ar­ti­miau­sių kon­ku­ren­tų. Bū­tent tarp šių dvie­jų kan­di­da­tų jau yra „per­bė­gu­si juo­da ka­tė“ – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je L. Jo­nai­tis pra­ne­šė, kad dėl R. Ja­nu­tie­nės ga­li­mo šmeiž­to ir gra­si­ni­mų, nu­kreip­tų į jo as­me­nį, pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai.
Rū­tos JA­NU­TIE­NĖS as­me­ni­nė nuo­tr.
Pir­ma­ja­me rin­ki­mų į Sei­mą tu­re Rū­ta Ja­nu­tie­nė Žiem­ga­los rin­ki­mų apy­gar­do­je su­lau­kė dau­giau­sia pa­lai­ky­mo – 35,26 pro­cen­to nuo ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių.
Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
So­cial­de­mok­ra­tas, Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­ky­kos di­rek­to­rius Liu­das Jo­nai­tis nuo ko­nku­ren­tės at­si­li­ko tik šiek tiek dau­giau nei dviem pro­cen­tais bal­sų.

Ant­ras at­si­li­ko ne­daug

Į ant­rą­jį rin­ki­mų tu­rą Žiem­ga­los apy­gar­do­je pir­muo­ju nu­me­riu išė­jo per agi­ta­ci­nį lai­ko­tar­pį ašt­riais pa­si­sa­ky­mais, vie­tos val­džios kri­ti­ka ir kal­ti­ni­mais bei kon­ku­ren­tams me­ta­mais „še­šė­liais“ iš vi­sų še­šių kan­di­da­tų iš­si­sky­ru­si žur­na­lis­tė Rū­ta Ja­nu­tie­nė, su­rin­ku­si 35,26 pro­cen­to nuo ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių. Su ja to­liau rung­sis, at­si­li­kęs ma­žiau nei trimis pro­cen­tais (32,90 pro­cen­to nuo ga­lio­jan­čių biu­le­te­nių) Jo­niš­kio že­mės ūkio mo­kyk­los di­rek­to­rius Liu­das Jo­nai­tis.

Rū­ta Ja­nu­tie­nė di­džiau­sio pa­lai­ky­mo su­lau­kė Nai­siuo­se (net 73,51), Me­kiuo­se (70,73), Grik­pė­džiuo­se (63,16), Bri­duo­se (61,54), Ža­džiū­nuo­se (60,94 pro­cen­to).

Liu­das Jo­nai­tis dau­giau­sia pir­ma­vo Jo­niš­kio ra­jo­no rin­ki­mų apy­lin­kė­se. Min­dau­giuo­se jį pa­lai­kė net 64,06, Stu­pu­ruo­se – 59,09, Zi­niū­nuo­se – 59,77, Gai­žai­čiuo­se – 54,84, Sat­kū­nuo­se – 51,69 pro­cen­to nuo vi­sų atė­ju­sių bal­suo­ti rin­kė­jų.

Iš vi­so Žiem­ga­los apy­gar­dos, ku­rią su­da­ro Jo­niš­kio ra­jo­nas ir da­lis Pak­ruo­jo bei Šiau­lių ra­jo­no, gy­ven­to­jai ga­lė­jo rink­tis iš še­šių kan­di­da­tų.

Tre­čia (11,04 pro­cen­to bal­sų) li­ko Li­be­ra­lų są­jū­džio iš­kel­ta po­li­ti­kos nau­jo­kė, Jo­niš­kio Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Li­na Mar­ti­nai­tie­nė, ket­vir­ta – iš Jo­niš­kio ki­lu­si, Vil­niu­je gy­ve­nan­ti sa­ve iš­si­kė­lu­si ne­prik­lau­so­ma mo­kes­čių kon­sul­tan­tė, Lie­tu­vos mo­kes­čių kon­sul­tan­tų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Rū­ta Bilkš­ty­tė (10,50 pro­cen­to). Penk­tas li­ko Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos kan­di­da­tas, bu­vęs Pak­ruo­jo ra­jo­no me­ras Sau­lius Ge­giec­kas (5,53 pro­cen­to), šeš­ta su 4,77 pro­cen­to rin­kė­jų bal­sų li­ko Dar­bo par­ti­jos at­sto­vė, Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Ing­ri­da Ven­ciu­vie­nė.

Su­lauk­ta 16 skun­dų

Rin­kė­jai ne­bu­vo ak­ty­vūs, nors iš tri­jų apy­gar­dų, ku­rio­se vy­ko rin­ki­mai į Sei­mą, Žiem­ga­los apy­gar­do­je bu­vo dau­giau­sia atė­ju­sių­jų prie bal­sa­dė­žių – 25,18 pro­cen­to. Žir­mū­nų ir Gargž­dų rin­ki­mų apy­gar­do­se žmo­nių ak­ty­vu­mas bu­vo tik kiek dau­giau nei 17 pro­cen­tų.

Sek­ma­die­nio va­ka­rą su­reng­to­je Apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­jos spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs Liu­das Jo­nai­tis dė­ko­jo jo­niš­kie­čiams, Žiem­ga­los rin­kė­jams už pa­si­ti­kė­ji­mą ir ža­dė­jo, jei bus iš­rink­tas į Sei­mą, dirb­ti Jo­niš­kio la­bui. Jis pa­žymėjo, kad ne vie­ną sy­kį da­ly­va­vo rin­ki­muo­se į ra­jo­no ta­ry­bą, yra kan­di­da­ta­vęs ir į Sei­mą bei ra­jo­no me­ro po­stą, ta­čiau to­kios ašt­rios kam­pa­ni­jos nie­ka­da ne­bu­vę.

Jis in­for­ma­vo, kad dėl kon­ku­ren­tės R. Ja­nu­tie­nės ne­tik­rų fak­tų ir gra­si­ni­mų, ku­rie bu­vo vie­ši­na­mi so­cia­li­nia­me tink­le, tu­rė­jęs im­tis tei­si­nių prie­mo­nių, šiuo me­tu pra­dė­ti du teis­mi­niai pro­ce­sai. Vie­nas jų dėl pa­skleis­tos in­for­ma­ci­jos, kad jis su­si­do­ro­jan­tis su ne­pa­lan­kiais dar­buo­to­jais sa­vo va­do­vau­ja­mo­je že­mės ūkio mo­kyk­lo­je, jiems ten­ka pa­lik­ti dar­bą, be to, skelb­ta, kad mo­kyk­los tech­ni­ka įdir­ba jo lau­kus. Ant­ras ty­ri­mas vyks­ta dėl gra­si­ni­mų, kai so­cia­li­nia­me tink­le kan­di­da­tė pa­reiš­kė: „Pa­si­ža­du, kad pra­lai­mė­ju­si ar lai­mė­ju­si rin­ki­mus, aš jus, Liu­dai Jo­nai­ti, kaip reiš­ki­nį su­traiš­ky­siu kaip traiš­ko­mos er­kės, bla­kės, utė­lės. Su vi­sam.“

Rū­ta Ja­nu­tie­nė spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ne­da­ly­va­vo, ta­čiau jau anks­čiau ža­dė­jo pa­te­ku­si į Sei­mą pir­miau­sia spręs­ti so­cia­li­nes pro­ble­mas, nes da­bar di­džiu­lė at­skir­tis tarp sos­ti­nės ir ato­kes­nių ša­lies vie­to­vių. Re­gio­nuo­se pra­ran­da­mi žmo­nės, kai­mai ir mies­te­liai tuš­tė­ja.

Žiem­ga­los rin­ki­mų apy­gar­dos pir­mi­nin­kė Ing­ri­da Ma­čiu­lie­nė in­for­ma­vo, kad rin­ki­mų die­na bu­vo ra­mi, bet per rin­ki­mų agi­ta­ci­nį lai­ko­tar­pį su­lauk­ta 16 skun­dų – dėl po­li­ti­nės rek­la­mos žy­mė­ji­mo pa­žei­di­mų, ga­li­mo pa­pir­ki­nė­ji­mo ir pan. Iš nag­ri­nė­tų at­ve­jų pa­pir­ki­mų ne­nus­ta­ty­ta.

Ant­rasis rin­ki­mų tu­ras vyks po dvie­jų sa­vai­čių.

Komentarai

Kaimas    Pir, 2019-09-09 / 17:22
Tik provincijoje, tik Joniškio ir Gargždų rajonuose gali išrinkti tokius "fruktus' kaip Gražulis ar iš visur išmestus patvorinius, bulvarinius žurnalistus - Janutienę ar Krivicką. Valio, turėsime "bulvarinį - patvorinį" Seimą.
Socialistė    Ant, 2019-09-10 / 13:25

In reply to by Kaimas

Janutienė žymiai vertesnė nei Jonaitis.Ji nepartinė.Jonaitis priklauso melagių partijai,kuri vadina save kairiąja,o vykdo aršiausią dešiniąją politiką.Juos,kaip ir visus dešiniuosius''puola rusai'',reikia ne spręsti socialines problemas,o pirkti iš užsienių brangiausią''metalo laužą''ir besaikiai ginkluotis,toliau naikinti Lietuvą išvarant iš jos darbščiausius,geriausius žmones ir t.t.Ko iš tokių seimūnų galima tikėtis? Vienas jis nieko nepadarys - rinkiminiai pažadai tai tik atviras melas.Rūta kalnų irgi nenuvers,bet būdama aktyvi,teisinga,atvira bent ''padrums vandenį''ir neleis apsnūdėliams ramiai Seime miegoti.Todėl mes tikrieji kairieji darysime viską,kad Rūtelė Seiman pakliūtų.Tėvynės nemylintys,aišku,bus prieš.
kike    Ant, 2019-09-10 / 06:38
Balsuokit už Janutienę. Vis, gal nors kokį siurprizą iš seimūnų gyvenimo paviešins.
Na    Ant, 2019-09-10 / 09:26
Dar mazai seime "uogyciu"? Taigi turim Petra, karabasa, usuotus bebrus, Puteiki, sugrizo Bradauskas,...... Negi dar Janutienes reikia?
Rinkėjas    Ant, 2019-09-10 / 09:30
Už Janutienę balsuoti verta už knygą "Raudonoji Dalia", kiek reikėjo drąsos atskleisti tokius faktus, remiantis archyviniais dokumentais, galėjo labai nukentėti. Dar ir dabar landsberginiai ją puola ir puola, nors Lietuvoje yra žymai daugiau nusišnekančių ir susikompromitavusių žurnalistų
Politologas    Ant, 2019-09-10 / 13:39
Apie kokį išrinkimą į Seimą galima kalbėti,kada už juos balsavo tik apie 25% rinkėjų,o 75% buvo prieš? Nebūkime naivūs ir netikėkime landzbergistine rinkimų sistema.O GAL Lietuvai nebebūtini pasauliniai standartai? Kur mes tada nusivažiuosime su tokia sistema? Nesugebame organizuoti tikrų demokratiškų rinkimų,neorganizuokime. Nejaugi esantieji valdžioje nesupranta,kad žmonės tokių rinkimų nenori,į juos neina,jokių pokyčių nesitiki? Prisiminkime,kai Tarybų Lietuvoje rinkimuose dalyvaudavo 97-99%% rinkėjų‼
Pesimistas    Ant, 2019-09-10 / 21:39
Janutienė nepartinė??? Čia dėl to, kad iš karto su dviem partijomis duodasi? Na taip, tam kitas terminas (bijau suklysti, bet ar tik ne Valinsko jai ir sukurtas) egzistuoja... Ir kodėl Naisiai daugiausiai balsų atidavė? Ar tik ne todėl, kad caras liepė?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.