Debiutą jaunoji kompozitorė pažymėjo laimėjimu

Luko ALUZO nuo­tr.
Pir­mie­ji kom­po­zi­ci­jos moks­lo me­tai Be­ni­tai Čir­vins­kai­tei bu­vo sėk­min­gi – pa­de­da­ma mo­ky­to­jo Al­gir­do Bru­žo ji su­kū­rė du kū­ri­nius, o vie­nas jų įver­tin­tas ant­rą­ja vie­ta na­cio­na­li­nia­me kon­kur­se „Ma­no na­ta“.
Šiau­lių Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los šeš­to­kė Be­ni­ta Čir­vins­kai­tė na­cio­na­li­nio moks­lei­vių mu­zi­kos kū­ri­nių kon­kur­so „Ma­no na­ta“ fi­na­le, jau­nes­nių­jų ka­te­go­ri­jo­je, lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą. Per 10 me­tų or­ga­ni­zuo­ja­mą kon­kur­są tai pir­ma­sis ap­do­va­no­ji­mas, ati­te­kęs Šiau­lių mies­to at­sto­vams.

De­biu­tas – ir kū­ry­bo­je, ir kon­kur­se

Jau­no­ji mu­zi­kos kū­rė­ja ne­se­niai bai­gė pir­muo­sius kom­po­zi­ci­jos moks­lo me­tus pas kom­po­zi­to­rių Al­gir­dą Bru­žą. Per šį lai­ką Be­ni­ta su­kū­rė dvi kom­po­zi­ci­jas. Kur­ti jai pa­tin­ka, o ir įkvė­pi­mas atei­na daž­nai. Moks­lei­vė svars­to sa­vo atei­tį sie­ti su mu­zi­kos kū­ry­ba.

Pir­mą­kart Be­ni­ta da­ly­va­vo ir „Ma­no na­to­je“ – jos kū­ri­nį „Spin­du­lė­liai“ fi­na­li­nia­me kon­cer­te Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­jo­je at­li­ko pro­fe­sio­na­lios inst­ru­men­ta­lis­tės Dai­va Tu­mė­nai­tė-Viz­gir­die­nė (flei­ta) ir Ug­nė An­ta­na­vi­čiū­tė (for­te­pi­jo­nas).

Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­los kom­po­zi­ci­jos bei mu­zi­kos teo­ri­jos ir is­to­ri­jos mo­ky­to­jas pa­ste­bi, kad kū­ri­nio at­li­kė­jos sten­gė­si kiek įma­no­ma ge­riau per­teik­ti au­to­rės su­ma­ny­mus. Nors re­pe­ti­ci­jos me­tu Be­ni­ta su mo­ky­to­ju pa­sta­bų ne­tu­rė­jo, kon­cer­te kū­ri­nys, A. Bru­žo tei­gi­mu, su­skam­bė­jo dar ge­riau.

„Klau­siau­si ki­tų kū­ri­nių, gal­vo­jau, kad jie su­dė­tin­ges­ni, il­ges­ni, to­dėl ir ne­la­bai ti­kė­jau­si lai­mė­ti“, – pa­sa­ko­ja jau­no­ji kom­po­zi­to­rė.

„Mes lai­mė­jo­me to kū­ri­nė­lio nuo­šir­du­mu, šil­tu­mu, – ma­no A. Bru­žas. – Šiuo­lai­ki­nei mu­zi­kai bū­din­gi di­so­nan­sai, ašt­ru­mas. O čia bu­vo kaip py­ra­ge: nei dau­giau, nei ma­žiau cuk­raus, nei dau­giau, nei ma­žiau drus­kos.“

Kom­po­zi­to­rius į fi­na­li­nį kon­cer­tą ly­dė­jo ne tik Be­ni­tą, bet ir Bea­tą Ta­da­ra­vi­čiū­tę, ta­pu­sią kon­kur­so dip­lo­man­te. „Ma­no na­tos“ fi­na­li­nia­me kon­cer­te nu­skam­bė­jo jos kom­po­zi­ci­ja „Lie­tu­vė­lė“. Ją at­li­ko Na­cio­na­li­nės Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los cho­ras, Si­gu­tė Gra­ži­nie­nė (for­te­pi­jo­nas) ir Džiu­gas Dau­gir­da (tim­pa­nai).

Pak­laus­tas, kaip bu­vo nu­spręs­ta da­ly­vau­ti kon­kur­se, A. Bru­žas at­sa­ko, kad, pa­ma­tęs kom­po­zi­ci­jos pa­mo­ko­se su­kur­tus moks­lei­vių kū­ri­nius, pa­si­ta­ręs su au­to­rė­mis, nu­ta­rė iš­siųs­ti kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riams. „Pro­fe­sio­na­lu­mo at­žvil­giu, ma­tau, ar ver­ta kaž­ką da­ry­ti. Pa­si­ro­do, bu­vo ver­ta“, – sa­ko mo­ky­to­jas.

Kū­ri­nys – per 20 mi­nu­čių

„Kai pra­dė­jau jį (kū­ri­nį – pa­st.) ra­šy­ti, at­si­kė­liau vie­ną ry­tą ir pa­gal­vo­jau, ko­kia švie­si, sau­lė­ta die­na – no­rė­čiau tai per­teik­ti sa­vo kū­ri­ny­je“, – pri­si­me­na „Spin­du­lė­lių“ au­to­rė. Pag­rin­di­nę me­lo­di­ją kū­ri­niui Be­ni­ta su­kū­rė per 20 mi­nu­čių. Ga­lu­ti­nis kū­ri­nio va­rian­tas pa­de­dant mo­ky­to­jui pa­ra­šy­tas per pu­sant­ro mė­ne­sio.

A. Bru­žas ak­cen­tuo­ja, kad ne­ma­žai dar­bo skir­ta mu­zi­kos su­sie­ji­mui su ky­lan­čiais sau­lės spin­du­liais. „Kiek­vie­nas kū­ri­nys su pa­va­di­ni­mu tu­ri tam tik­rą pro­gra­mė­lę ir tu­ri to pa­va­di­ni­mo siek­ti“, – ti­ki­na kom­po­zi­to­rius. Jis pri­du­ria, kad daug lai­ko skir­ta ir for­te­pi­jo­no par­ti­jai to­bu­li­nti.

Pak­laus­ta, ko­dėl kū­ri­nio at­li­kė­jų su­dė­tis – flei­ta ir for­te­pi­jo­nas, Be­ni­ta sa­ko jau­tu­si, kad ge­riau­siai pa­grin­di­nė me­lo­di­ja skam­bė­tų at­lie­ka­ma flei­ta. Mo­ky­to­jas pa­siū­lęs pri­dė­ti ir for­te­pi­jo­ną – vie­nu inst­ru­men­tu kū­ri­ny­je yra per­ne­lyg sun­ku per­teik­ti aiš­kią min­tį.

Mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų kū­ry­bi­nė bend­rys­tė Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­lo­je – il­ga tra­di­ci­ja. Kom­po­zi­ci­jos dis­cip­li­ną A. Bru­žas mo­ki­niams dės­to dau­giau nei du de­šimt­me­čius. Šian­dien mo­kyk­lo­je kom­po­zi­ci­jos mo­ko­si še­šios moks­lei­vės.

Kom­po­zi­to­rius pa­ste­bi, kad mū­sų mies­te mu­zi­kos kū­ry­bos pa­mo­kos ki­to­se mo­kyk­lo­se nė­ra vyk­do­mos.

Ne­se­niai pra­dė­jo veik­ti kom­piu­te­ri­zuo­ta kla­sė, ku­rio­je mo­ki­niai ga­li mo­ky­tis na­tų už­ra­šy­mo kom­piu­te­ri­nė­je pro­gra­mo­je. Šiuos įgū­džius ban­do pri­si­jau­kin­ti ir Be­ni­ta. A. Bru­žo ma­ny­mu, mo­kan­tis kom­po­zi­ci­jos, bū­ti­na su­si­pa­žin­ti ir su nau­jau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis.

Pir­ma­sis šiau­lie­čių lai­mė­ji­mas per de­šimt­me­tį

Na­cio­na­li­nis moks­lei­vių mu­zi­kos kū­ri­nių kon­kur­sas „Ma­no na­ta“ šie­met vy­ko de­šim­tą kar­tą. Jį or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių są­jun­gos vie­šo­ji įstai­ga „Ma­no na­ta“ su Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teat­ro aka­de­mi­ja bei Lie­tu­vos mu­zi­kos in­for­ma­ci­jos cent­ru.

„Ma­no na­tos“ ren­gė­jai var­di­ja to­kius kon­kur­so tiks­lus: ska­tin­ti moks­lei­vių do­mė­ji­mą­si pro­fe­sio­na­lia mu­zi­kos kū­ry­ba ir mu­zi­ko­lo­gi­ne veik­la, ver­tin­ti ir ap­do­va­no­ti ge­riau­sius Lie­tu­vos moks­lei­vių mu­zi­kos kū­ri­nius, taip pat ug­dy­ti moks­lei­vių ver­ty­bi­nes nuo­sta­tas ir šiuo­lai­ki­nės mu­zi­kos su­pra­ti­mą.

Kon­kur­sas vyks­ta dviem eta­pais: pir­ma­ja­me kū­rė­jai tei­kia pa­ruoš­tų kū­ri­nių na­tas ir įra­šus, juos ver­ti­nan­ti ko­mi­si­ja ge­riau­sius dar­bus at­ren­ka į ant­rą­jį, fi­na­li­nį, tu­rą – kon­cer­tą.

Per de­šimt kon­kur­so me­tų kon­kur­so bai­gia­muo­siuo­se kon­cer­tuo­se nu­skam­bė­jo de­šimt Šiau­lių mies­to jau­nų­jų kom­po­zi­to­rių iš Dai­nų mu­zi­kos ir „Da­gi­lė­lio“ dai­na­vi­mo mo­kyk­lų kū­ri­nių.