Švenčionių savivaldybė demonstruoja vienus geriausių kvartalinės renovacijos rezultatų

BE­TA ar­chy­vo nuotr.
Kvar­ta­li­nė re­no­va­ci­ja.
Vy­riau­sy­bei vis ak­ty­viau ska­ti­nant sa­vi­val­dy­bes prio­ri­te­tą teik­ti kvar­ta­li­nei re­no­va­ci­jai, Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mo­je pir­me­ny­bę gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą re­no­va­ci­jai tu­ri dau­gia­bu­čiai, pri­klau­san­tys kvar­ta­lui. Kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos įgy­ven­di­ni­mas api­ma dau­giau nei pa­vie­nių na­mų at­nau­ji­ni­mą – jis kei­čia kvar­ta­lo vei­dą, ka­dan­gi at­nau­ji­na ke­lius bei ša­li­gat­vius ir jų ap­švie­ti­mą, poil­sio erd­ves ir pan. Šiuo me­tu vie­nus ge­riau­sių re­zul­ta­tų de­monst­ruo­ja Šven­čio­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ku­ri į kvar­ta­lų re­no­va­ci­ją in­teg­ruo­ja ir dau­giau mies­to inf­rast­ruk­tū­ros at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tų.

Šven­čio­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ūkio vyr. spe­cia­lis­tė Jo­vi­ta Ru­dė­nie­nė pa­brė­žia, jog sa­vi­val­dy­bė ne tik or­ga­ni­zuo­ja kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos pro­ce­są ra­jo­ne, bet ir ak­ty­viai ieš­ko pa­pil­do­mų fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių šiems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti. Taip pat ir pa­ti sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to lė­šų fi­nan­suo­ja da­lį dar­bų.

"Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bės ra­jo­ne vyks­ta tri­jų kvar­ta­lų at­nau­ji­ni­mas: Šven­čio­ny­se, Šven­čio­nė­liuo­se ir Pab­ra­dė­je. Džiu­gu, jog pa­sku­ti­nio kvie­ti­mo re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čius me­tu ga­vo­me fi­nan­sa­vi­mą 9 na­mams, iš ku­rių net 6 pri­klau­so kvar­ta­lams", - pa­sa­ko­ja ji.

Pir­mas eta­pas – at­sa­ky­mai bend­ruo­me­nei

J. Ru­dė­nie­nė pa­sa­ko­ja, jog pir­mas jų lau­kęs iš­šū­kis – su­si­ti­ki­mai su gy­ven­to­jais, ku­rių me­tu jiems bu­vo at­sa­ko­ma į rū­pi­mus klau­si­mus, išaiš­kin­ti ne­ri­mą ke­lian­tys na­mo at­nau­ji­ni­mo as­pek­tai bei pa­neig­ti ste­reo­ti­pai.

"Ten­den­ci­ja to­kia, jog gy­ven­to­jai prie­ši­na­si re­no­va­ci­jai, nors ir ne­tu­ri pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos apie ją. Dėl to bū­na iš anks­to nu­si­sta­tę, ta­čiau po ke­lių su­si­rin­ki­mų bend­ruo­me­nė pa­kei­čia nuo­mo­nę ir vie­nin­gai nu­spren­džia pra­dė­ti at­nau­ji­ni­mo dar­bus", – pa­sa­ko­ja vyr. spe­cia­lis­tė.

Ant­ras eta­pas – dar­bų ei­liš­ku­mas

Paš­ne­ko­vė pa­brė­žia, jog įgy­ven­di­nant kvar­ta­li­nę re­no­va­ci­ją la­bai svar­bu tin­ka­mai su­pla­nuo­ti dar­bų ei­liš­ku­mą: "Mes dar­bus pra­dė­jo­me nuo po­že­mi­nės inf­rast­ruk­tū­ros – pir­miau­sia mo­der­ni­za­vo­me cent­ra­li­zuo­tus ši­lu­mos tie­ki­mo tink­lus – da­bar jie yra pri­tai­ky­ti re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių ši­lu­mi­nės ener­gi­jos po­rei­kiui."

Tik ta­da vyk­do­mi ki­ti dar­bai – tie­sia­mi ke­liai, ša­li­gat­viai ir dvi­ra­čių ta­kai, at­nau­ji­na­mos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, įren­gia­mos pa­vė­si­nės, spor­to aikš­ty­nai.

"Bū­tent toks pla­na­vi­mas pa­de­da iš­veng­ti si­tua­ci­jų, kuo­met, pa­vyz­džiui, pa­kei­tus ša­li­gat­vius ten­ka juos ar­dy­ti, nes ne­bu­vo pa­keis­ti vamz­dy­nai," – pa­sa­ko­ja J. Ru­dė­nie­nė.

Bū­ti­nas 20 pro­c. ener­gi­jos su­tau­py­mas

Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra (BE­TA) pri­me­na, jog įgy­ven­di­nant Kvar­ta­lo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą bū­ti­na pa­siek­ti ne ma­žes­nį nei 20 pro­c. ener­gi­jos su­tau­py­mą ir įgy­ven­din­ti dau­giau nei dvi ener­gi­nį efek­ty­vu­mą di­di­nan­čias prie­mo­nes. Tai reiš­kia, kad neuž­ten­ka re­no­vuo­ti tik vie­šuo­sius pa­sta­tus ir dau­gia­bu­čius. Dar ga­li­ma mo­der­ni­zuo­ti ši­lu­mos tie­ki­mo tink­lus ir nee­fek­ty­vų gat­vių ap­švie­ti­mą pa­keis­ti ener­giš­kai efek­ty­ves­niu. Pa­pil­do­mai rei­kė­tų ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bę kvar­te­le di­di­nan­čių prie­mo­nių – įreng­ti vai­kų žai­di­mo aikš­te­les, dvi­ra­čių ta­kus, au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo aikš­te­les ir pan.

Užs. Nr. 422417

BETA ir Kuriame