Viš­tie­na "Te­riya­ki" pa­da­že

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Ba­ro "76 Vy­tau­to Street" Šiau­liuo­se vir­tu­vės še­fė Jū­ra­tė Kli­ma­vi­čiū­tė sten­gia­si, kad atė­ję klien­tai kas­kart ga­lė­tų pa­ra­gau­ti ką nors nau­jo ir įdo­maus. "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­si­ga­min­ti viš­tie­nos "Te­riya­ki" pa­da­že su per­li­niu kus­ku­su bei traš­kio­mis sal­džia­rūgš­tė­mis dar­žo­vė­mis.

Viš­tie­na "Te­riya­ki" pa­da­že

Rei­kės (1 po­rci­jai): 200 g viš­tie­nos blauz­de­lių ar­ba šlau­ne­lių mė­sos, "Te­riya­ki" pa­da­žo (50 g+40 g ser­vi­ra­vi­mui), 75 g (150 g vir­to) per­li­nio kus­ku­so,. 30 g grie­ti­nė­lės, 20 g tar­kuo­to par­me­za­no sū­rio, viš­tie­nos sul­ti­nio kus­ku­sui vir­ti, 50–60 g ku­ku­rū­zų bur­buo­lės, 2 (50–60 g) švie­žių ma­žų mor­ky­čių, apie 50 g ža­lių ankš­ti­nių žir­ne­lių, 1 ki­ni­nio bas­tu­čio, 100 g na­tū­ra­laus me­daus, 30–40 g cit­ri­nos sul­čių, drus­kos pa­gal sko­nį, se­za­mo.

Viš­tie­nos mė­są nu­plau­na­me ir nu­sau­si­na­me vir­tu­vi­niu po­pie­ri­niu rankš­luos­čiu, su­pjaus­to­me di­do­kais ga­ba­lė­liais ir už­pi­la­me "Te­riya­ki" pa­da­žu, per­mai­šo­me. Ka­dan­gi viš­tie­na grei­tai įsi­sa­vi­na sko­nius, už­tek­tų ma­ri­nuo­ti 15–30 mi­nu­čių.

Su­mau­na­me mė­są ant ieš­me­lio, iš abie­jų pu­sių po po­rą mi­nu­čių ap­ke­pa­me ir de­da­me į įkai­tin­tą or­kai­tę kep­ti apie 10–12 mi­nu­čių (pri­klau­so nuo mė­sos sto­ru­mo).

Te­kan­čiu van­de­niu ge­rai nu­plau­na­me kus­ku­są. De­da­me į ver­dan­tį sul­ti­nį ir ver­da­me kol iš­virs apie 10–15 mi­nu­čių (pri­klau­so nuo ver­da­mo kie­kio).

Į pri­kais­tu­vę su­de­da­me kruo­pas, pi­la­me grie­ti­nė­lę, mai­šy­da­mi šiek tiek pa­kai­ti­na­me, kol įgaus ki­bi­mą.

Ku­ku­rū­zo bur­buo­lę per­pjau­na­me per pu­sę, truputį pakaitiname grilyje.

Į įkai­tin­tą pri­kais­tu­vę su­de­da­me me­dų, su­ma­ži­na­me kait­rą (me­dus tu­ri įgau­ti rus­vą spal­vą). Pi­la­me cit­ri­nų sul­čių, drus­kos.

Paei­liui pa­gal dar­žo­vių kie­tu­mą de­da­me mor­ky­tes, bas­tu­tį, ku­ku­rū­zo bur­buo­les, ankš­ti­nius žir­ne­lius. Dar­žo­vės tu­ri bū­ti traš­kios ir sal­džia­rūgš­tės.

Ser­vi­ruo­ja­me. Į pa­šil­dy­tą lėkš­tę de­da­me kon­di­te­ri­nį žie­dą, kad su­si­for­muo­tų kus­ku­sas. Dė­lio­ja­me traš­kias dar­žo­ves, ant jų už­pi­la­me li­ku­sį skys­tį. Dar­žo­ves ir mė­są api­bars­to­me se­za­mo sėk­lo­mis.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.