Viš­tie­na su svo­gū­nais ir po­mi­do­rais

As­me­ni­nė nuo­tr.
Kre­men­ču­ke (Uk­rai­na) gy­ve­nan­ti Ol­ga BE­LIA­JE­VA – pui­ki ku­li­na­rė. "Mėgs­tu ga­min­ti – nes mes, uk­rai­nie­čiai, mėgs­ta­me ska­niai pa­val­gy­ti. Daž­nai su­lau­kia­me sve­čių, to­dėl rei­kia ži­no­ti daug re­cep­tų, kad pa­tie­ka­lai bū­tų įvai­rūs", – įsi­ti­ki­nu­si Ol­ga. Uk­rai­nie­čių šei­mos vai­šin­gu­mą yra pa­ty­rę ir sve­čiai iš Lie­tu­vos. Šei­ma mėgs­ta ke­liau­ti: per­nai Ol­ga su vy­ru ir duk­ra lan­kė­si Šiau­liuo­se.

Viš­tie­na su svo­gū­nais ir po­mi­do­rais

Rei­kės:

viš­tos krū­ti­nė­lės (fi­lė),

3 svo­gū­nų, 2 po­mi­do­rų, drus­kos, pi­pi­rų, alie­jaus.

Viš­tie­nos krū­ti­nė­lę su­pjaus­to­me stam­biais, bet plo­nais grie­ži­nė­liais. Pa­sū­do­me, pa­bars­to­me pi­pi­rais.

Fi­lė ga­ba­liu­kus ap­ke­pi­na­me kep­tu­vė­je ant sau­lėg­rą­žų alie­jaus.

Svo­gū­nus su­pjaus­to­me pus­žie­džiais.

Ga­ba­liu­kais su­smul­ki­na­me po­mi­do­rus.

Svo­gū­nus su­be­ria­me į mė­są ir vis­ką ap­ke­pa­me, kol leng­vai ap­skrus.

Su­de­da­me po­mi­do­rus.

Ke­pa­me pa­mai­šy­da­mi. Įpi­la­me šiek tiek van­dens. Maž­daug 10-iai mi­nu­čių už­den­gia­me dang­čiu.

Pa­tie­kia­me su mėgs­ta­mu gar­ny­ru.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.