Viš­tie­na įda­ry­tas ana­na­sas

As­me­ni­nė nuo­tr.

Ag­nė PRANC­KU­TĖ, Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų ir jau­ni­mo li­te­ra­tū­ros sky­riaus vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė, da­li­ja­si va­sa­riš­ko pa­tie­ka­lo re­cep­tu. "Tai re­cep­tas mėgs­tan­tiems iš­ban­dy­ti kaž­ką neįp­ras­to", – sa­ko Ag­nė.

Viš­tie­na įda­ry­tas ana­na­sas

Rei­kės: 500 g viš­tie­nos fi­lė, 1 vi­du­ti­nio dy­džio ana­na­so, 1 rau­do­no­sios sal­džio­sios pa­pri­kos, 1 ne­di­de­lės mor­kos, 1 ne­di­de­lio rau­do­no­jo svo­gū­no, šaukš­to aly­vuo­gių alie­jaus ke­pi­mui, žiups­ne­lio drus­kos, pi­pi­rų, ke­lių švie­žių ba­zi­li­ko la­pe­lių, Pro­van­so žo­le­lių (jei­gu mėgs­ta­te), 200 g ry­žių.

Ana­na­są nu­plau­ki­te, nu­sau­sin­ki­te ir per­pjau­ki­te pu­siau išil­gai į dvi da­lis. Išim­ki­te ana­na­so vi­dų (pei­liu įpjau­ki­te ku­be­lius, tuo­met leng­vai šaukš­tu išim­si­te), tik pa­li­ki­te maž­daug 1–1,5 cm sto­rio ana­na­so iki luo­be­lės.

Įda­rui viš­tie­ną su­pjaus­to­me ku­be­liais ir ke­pi­na­me kep­tu­vė­je ge­rai įkai­tin­ta­me alie­ju­je apie 3 mi­nu­tes, kad leng­vai ap­kep­tų. Pa­bars­to­me prie­sko­niais, drus­ka, pi­pi­rais. Kai ap­ke­pa, de­da­me į in­dą šiek tiek at­vės­ti.

Iš­ver­da­me ry­žius, ruo­šia­me dar­žo­ves.

Rie­ke­lė­mis su­pjaus­to­me mor­ką, ga­ba­lė­liais – pa­pri­ką ir svo­gū­ną (maž­daug 1 cm dy­džio, pa­na­šiai, kaip ana­na­so ku­be­lius). Dar­žo­ves de­da­me į įkai­tin­tą kep­tu­vę, ke­pa­me, kol mor­kos su­minkš­tės. Ta­da su­de­da­me ana­na­so ku­be­lius ir ke­pa­me vis­ką dar ke­lias mi­nu­tes. Pa­gar­di­na­me prie­sko­niais ir pa­smul­kin­to ba­zi­li­ko la­pe­liais.

Ap­kep­tas dar­žo­ves ir ana­na­so ku­be­lius su­mai­šo­me su ke­pin­tos viš­tie­nos ga­ba­lė­liais.

Įda­ro­me ana­na­są. Įda­ry­ti ga­li­ma įvai­riai. Į ana­na­so apa­čią pir­miau­sia ga­li­ma dė­ti vir­tus ry­žius, o ant ry­žių dė­ti viš­tie­ną su dar­žo­vė­mis. Taip įda­ry­to ana­na­so sul­tys su­si­gers į ry­žius, ir ry­žiai įgau­na itin gar­dų ana­na­so sko­nį. Ki­tas bū­das – vie­na­me ana­na­so kraš­te dė­ti ry­žius, ki­ta­me – viš­tie­ną su dar­žo­vė­mis. Tuo­met ana­na­sų sul­čių gaus tiek viš­tie­na, tiek ry­žiai. Įda­ry­tą ana­na­są dė­ki­te į 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę ir kep­ki­te apie 17–20 mi­nu­čių, kad ana­na­sas ap­kep­tų, bet ne­su­minkš­tė­tų per daug.

Iš­kep­tą ana­na­są pa­tie­ki­te pa­bars­ty­tą se­za­mo sėk­lo­mis, svo­gū­nų laiš­kais ar ki­to­kiais mėgs­ta­mais prie­sko­niais.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.