Turk­mė­niš­kas plo­vas

As­me­ni­nė nuo­tr.

Šiau­lie­tis Kęs­tu­tis BAL­ČI­KO­NIS, rin­ko­da­ros va­do­vas, da­li­ja­si plo­vo re­cep­tu. "Ruoš­ti ši­tą pa­tie­ka­lą ma­ne iš­mo­kė, kai tar­na­vau ar­mi­jo­je, turk­mė­nas vi­rė­jas", – pa­brė­žia šiau­lie­tis. .

Turk­mė­niš­kas plo­vas

Rei­kia: 4–5 mor­kų, 200-300 ml po­mi­do­rų pa­da­žo, 5 vi­du­ti­nio dy­džio svo­gū­nų, 0,5 lit­ro alie­jaus, 0,5 kg mė­sos (kiau­lie­nos, avie­nos ar jau­tie­nos – pa­gal sko­nį), 0,5 kg ry­žių, šaukš­to drus­kos, 1–2 šaukš­te­lių pi­pi­rų.

Kep­tu­vė­je, alie­ju­je mė­są tru­pu­tį pa­ke­pi­na­me.

Mor­kos su­pjaus­to­mos pail­gais pa­ga­liu­kais (po 5 cm il­gio), iš­klo­ja­mas mor­ko­mis vi­sas puo­do dug­nas, su­de­da­ma ke­pin­ta mė­sa, už­pi­la­mas alie­jus, drus­ka, pi­pi­rai. Alie­jus tu­ri ap­sem­ti mė­są, ta­da su­de­da­mas sluoks­nis grie­ži­nė­liais pjaus­ty­tų svo­gū­nų, už­pi­la­mas 1 cm sluoks­nis po­mi­do­rų pa­da­žo, ir ant vir­šaus su­pi­la­mi van­de­ny­je mir­ky­ti ry­žiai.

Puo­dą už­kai­čia­me ant lė­tos ug­nies. Ka­da įkais­ta alie­jus, sta­lo pei­liu ry­žių vi­du­ry­je pa­da­ro­me sky­lu­tę, kad ma­ty­tu­me, kiek yra skys­čio. Ta­da už­pi­la­me tru­pu­tį karš­to van­dens, kad ap­sem­tų ry­žius.

Kai­ti­na­me ant lė­tos ug­nies, už­den­gę puo­dą dang­čiu, bet ret­kar­čiais vis pa­da­ro­me ry­žiuo­se sky­les, kad van­duo ga­ruo­tų. Ry­žių mai­šy­ti ne­ga­li­ma.

Vis­kas vi­du­ti­niš­kai ver­da apie 40 mi­nu­čių. Per tą lai­ką van­duo iš­ga­ruo­ja, ry­žiai iš­ver­da. Svar­bu, kad iš­vi­rę ry­žiai bū­tų bi­rūs ir plo­vą bū­tų ga­li­ma val­gy­ti ran­ko­mis.

Turk­mė­niš­ką plo­vą iš­vi­rus, į lėkš­tes pir­miau­sia su­de­da­me ry­žiai ir ant vir­šaus už­de­da­mi mė­sos ga­ba­liu­kai su svo­gū­nais ir mor­ko­mis. Kam pa­tin­ka, ga­li­te val­gy­ti ran­ko­mis, kam ne – val­gy­kit šaukš­tu.

Ska­naus!