"Tin­gi­nio" in­terp­re­ta­ci­ja

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

In­ter­je­ro, ren­gi­nių de­ko­ra­vi­mu ir bal­dų res­tau­ra­vi­mu už­sii­man­ti šiau­lie­tė Eg­lė RIČ­KU­VIE­NĖ sa­ko, jog dėl di­de­lio užim­tu­mo ku­li­na­ri­jos še­dev­rams ne­tu­ri lai­ko. Vi­sa­da sten­gia­si ga­min­ti tai, kas už­trun­ka ne­daug lai­ko. La­biau mėgs­ta ga­min­ti de­ser­tus. "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams ji ir siū­lo pa­ska­nau­ti de­ser­to, ku­rį bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti "tin­gi­nio" in­terp­re­ta­ci­ja.

Pa­ti daž­nai ga­mi­na ir tra­di­ci­nį "tin­gi­nį" su kon­den­suo­tu svies­tu ir pie­nu, ta­čiau šį kar­tą siū­lo gai­ves­nį jo va­rian­tą. Šiuo de­ser­tu ją daž­nai pa­le­pi­na vy­ras.

"Tin­gi­nio" in­terp­re­ta­ci­ja

Rei­kės: 400 g su­smul­kin­tų sau­sai­nu­kų (ga­li bū­ti "Sel­ga" ar tra­di­ci­nis "Gai­de­lis", in­de­lio grie­ti­nės, 2 pa­ke­lių že­lė mėgs­ta­mo sko­nio (ar­ba 2 šaukš­tų brin­kin­tos že­la­ti­nos) ir vai­sių: obuo­lių, ba­na­nų, ga­li bū­ti ir braš­kės ar ki­tos uo­gos.

Grie­ti­nę su­mai­šom su iš­tir­pin­ta pra­vė­su­sia že­le, su­pi­la­me ant ga­ba­liu­kais su­lau­žy­tų sau­sai­nių. Jei nau­do­ja­me že­la­ti­ną, grie­ti­nę rei­kė­tų pa­gal sa­vo sko­nį pa­sal­din­ti. Ta­da su­be­ria­me vai­sius. In­dą su de­ser­to ma­se de­da­me į šal­dy­tu­vą ir lai­ko­me, kol su­stings.

Ska­naus!