Svei­kuo­liš­ki bly­nai ir ledai

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Dia­na SKA­BURS­KIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės In­ves­ti­ci­jų ir tur­to val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, su duk­ro­mis da­li­ja­si svei­kes­nių pa­tie­ka­lų re­cep­tais. Jų siū­lo ir "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams.

Svei­kuo­liš­ki bly­nai

Jiems iš­kep­ti rei­kės: ba­na­no, pu­sės puo­de­lio avi­ži­nių mil­tų, pie­no (ga­li­ma ir au­ga­li­nio) tiek, kad bū­tų grie­ti­nės tirš­tu­mo, vie­no kiau­ši­nio (ga­li­ma ir ne­dė­ti), ka­ka­vos pa­gal sko­nį, tru­pu­čio drus­kos.

Ba­na­ną ge­rai su­trin­ti, su­pil­ti mil­tus, pie­ną, įmuš­ti kiau­ši­nį ir pa­lik­ti, kol mil­tai iš­brinks. Ga­li bū­ti, kad, ma­sei iš­brin­kus, teks pie­no pil­ti pa­pil­do­mai.

Ka­ka­vos dė­ti, kol gau­sis gra­žiai ru­da spal­va, bet no­rint švie­sių ir ki­to­kio sko­nio bly­ne­lių, jos ne­de­da­me.

Jei no­ri­me vi­sai svei­kuo­liš­kų bly­nų, rei­kė­tų kep­ti ant ly­dy­to ghi svies­to ar­ba įpy­lus ko­ko­sų alie­jaus, bet tin­ka ir ki­toks.

Val­gy­ti su uo­go­mis ar ki­tais mė­gia­mais prie­dais. La­bai ska­nu su rie­šu­tų svies­tu, ga­li­ma įsi­pil­ti jo­gur­to ar val­gy­ti su le­dais.

Svei­kuo­liš­ki le­dai

Jiems rei­kia: skar­di­nės ko­ko­sų pie­no ir po­ros pri­no­ku­sių man­gų. Man­gus su­pjaus­ty­ti ir dė­ti į šal­dy­mo ka­me­rą. Su­ša­lu­sius ga­ba­lė­lius išim­ti, už­pil­ti ko­ko­sų pie­no ir ge­rai iš­plak­ti. Gau­na­si minkš­tos kon­sis­ten­ci­jos le­dų ma­sė.

Jei no­ri­me jos tirš­tes­nės, rei­kė­tų ją ir­gi pa­lai­ky­ti šal­dy­mo ka­me­ro­je ke­lis kar­tus per­mai­šant.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.