Ska­nu­sis ne­tik­ras zui­kis

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

"Ma­no ma­ma yra ge­ra pa­tie­ka­lų iš mė­sos ga­min­to­ja, nes il­gai dir­bo vi­rė­ja. Iš jos iš­mo­kau kep­ti ska­nų ne­tik­rą zui­kį, ku­ris tin­ka prie mū­sų mėgs­ta­mos gri­kių ko­šės su rau­gin­tais ko­pūs­tais, pa­gar­din­tais li­nų sė­me­nų alie­ju­mi. Svei­ka ir la­bai ska­nu", – sa­ko Šiau­lių me­nų mo­kyk­los mo­ky­to­ja eks­per­tė, Me­tų mo­ky­to­ja Da­lė DAR­GIE­NĖ.

Ska­nu­sis ne­tik­ras zui­kis

Rei­kės: maž­daug ki­log­ra­mo mal­tos kiau­lie­nos per­pus su jau­tie­na, dvie­jų kiau­ši­nių, ke­lių šaukš­tų grie­ti­nė­lės ar­ba pie­no, dvie­jų šaukš­tų ma­nų, di­de­lio svo­gū­no, ly­dy­to svies­to, obuo­lio, žiups­ne­lio kmy­nų, čiob­re­lių, rau­do­nė­lio, ba­zi­li­ko, juo­dų­jų mal­tų pi­pi­rų ir drus­kos.

Grie­ti­nė­lė­je ar­ba pie­ne iš­brin­kin­ti du šaukš­tus ma­nų. Ly­dy­ta­me svies­te pa­ke­pin­ti smul­kiai pjaus­ty­tą svo­gū­ną. Nu­lup­tą obuo­lį su­tar­kuo­ti stam­bia tar­ka. Vis­ką su­dė­ti į mal­tą mė­są, su­ber­ti prie­sko­nius, drus­ką, ge­rai iš­mai­šy­ti ir su­krės­ti į ly­dy­tu svies­tu iš­tep­tą pail­gą ke­pi­mo for­mą. Drėg­nais del­nais iš­ly­gin­ti pa­vir­šių, pa­dė­lio­ti lau­ro la­pų ir ne­mal­tų pi­pi­rų. Pa­šau­ti į iki 190 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę ir kep­ti apie 40 mi­nu­čių. Iš­jun­gus or­kai­tę dar pa­lai­ky­ti ne­tik­rą zui­kį vi­du­je 15–20 mi­nu­čių.

Pa­tiek­ti ga­li­ma su gri­kių ko­še ir rau­gin­tais ko­pūs­tais, pa­gar­din­tais li­nų sė­me­nų alie­ju­mi.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.