Šer­mukš­nių tor­tas

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Vi­ta­li­ja ŠE­DIE­NĖ, Rad­vi­liš­kio svei­kuo­lių klu­bo "At­ga­ja" na­rė, siū­lo svei­kes­nę al­ter­na­ty­vą sal­du­my­nų mė­gė­jams.

Šer­mukš­nių tor­tas

Jam pa­ga­min­ti rei­kės: 300 gra­mų avi­ži­nių dribs­nių, 120 gra­mų da­tu­lių (be kau­liu­kų), 2 šaukš­tų ko­ko­so alie­jaus pa­grin­dui ir 120 gra­mų šio alie­jaus – vir­šu­ti­niam tor­to sluoks­niui, 300 gra­mų ana­kar­džio rie­šu­tų, 4 šaukš­tų kle­vų si­ru­po, 1 stik­li­nės pa­šal­dy­tų šer­mukš­nio uo­gų, 4 šaukš­tų me­daus, 1 ko­ko­so rie­šu­to.

Ko­ko­sų alie­jų iš­tir­pin­ti ga­rų vo­ne­lė­je, sau­sus avi­ži­nius dribs­nius elekt­ri­niu pla­kik­liu su­smul­kin­ti iki mil­tų, ten pat su­pil­ti da­tu­les ir ko­ko­so alie­jų.

Gau­tą ma­sę su­pil­ti į tor­to for­mą, su­spaus­ti ir iš jos pa­da­ry­ti pa­grin­dą tor­tui.

Kol ruo­šia­mas vir­šu­ti­nis sluoks­nis, tor­to pa­grin­dą lai­ky­ti šal­dy­tu­ve, kad ge­riau su­sting­tų.

Ana­kar­džio rie­šu­tus, prieš tai pa­mir­ky­tus 5-6 va­lan­das, su­mal­ti mės­ma­lė­je, o po to gau­tą ma­sę su­pil­ti į pla­kik­lį ir pa­plak­ti, kol iš jos pa­si­da­rys į pu­tė­sius pa­na­ši ma­sė.

Pa­bai­go­je su­pil­ti kle­vų si­ru­pą ir ko­ko­so alie­jų. Juos su­py­lus ir dar tru­pu­tį pa­pla­kus, gau­na­ma tirš­ta ma­sė.

Šer­mukš­nius nu­pli­ky­ti ver­dan­čiu van­de­niu, uo­gas su­trin­ti pla­kik­liu ir, su­dė­jus me­dų, dar pa­plak­ti.

Išim­ti iš šal­dy­tu­vo tor­to pa­grin­dą ir pra­dė­ti for­muo­ti tor­tą: ant pa­grin­do tep­ti rie­šu­tų ma­sę, ant jos – šer­mukš­nių ir ta­da vėl – rie­šu­tų.

Ant vir­šaus už­bars­ty­ti ko­ko­so drož­lių, ku­rių pa­si­da­ry­ti iš tu­ri­mo ko­ko­so rie­šu­to (iš­pil­ti iš jo skys­tį, nu­lup­ti ode­lę, o vi­dų su­tar­kuo­ti kiek smul­kes­ne ne­gu bu­ro­ki­nė trin­tu­ve. Pa­čių pa­si­ga­min­tos ko­ko­so drož­lės bū­na drėg­nes­nės, ska­nes­nės ir svei­kes­nės nei pirk­ti­nės.

Tor­tas pa­ga­min­tas – ska­naus!