Rūgš­ty­nių sriu­ba

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Juo­zas BIN­DO­KAS, Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro ak­to­rius, da­li­ja­si va­sa­riš­kos leng­vos ir ska­nios sriu­bos re­cep­tu.

"Kol dar­že yra rūgš­ty­nių, iš­si­vir­kim rūgš­ty­nių sriu­bą", – siū­lo Juo­zas.

Rūgš­ty­nių sriu­ba

Rei­kės: rūgš­ty­nių (pa­gal no­ri­mą sriu­bos tirš­tu­mą), 1–2 bul­vių, mor­kos, šaukš­to svies­to, 3–4 kie­tai vir­tų kiau­ši­nių, sriu­bai už­ba­lin­ti – 1 kiau­ši­nio, grie­ti­nės, drus­kos.

Pir­miau­sia at­ski­rai ver­di 3–4 kiau­ši­nius (pa­gal tai, ko­kia šei­ma ir kiek po­rci­jų rei­kės). Kol jie ver­da, ei­ni dar­žą, pri­si­ski­ni rūgš­ty­nių, ge­rai jas nu­plau­ni. Ir švie­žią mor­ky­tę par­si­ne­ši iš dar­žo, švie­žių bul­vių pa­si­ka­si.

Už­kai­ti puo­dą sriu­bai, su­me­ti šiau­de­liais su­pjaus­ty­tas bul­vy­tes, mor­ką. Kai už­ver­da, įme­ti šaukš­tą svies­to.

Kai kiau­ši­niai iš­ver­da, juos smul­kiai su­pjaus­tau ir su­me­tu dar per­vir­ti su bul­vy­tė­mis, mor­ko­mis ir svies­tu­ku. Išei­na ska­nus sul­ti­nys. Ta­da su­pjaus­tai ir su­me­ti į puo­dą rūgš­ty­nes, pa­sū­dai šiek tiek ir pa­ver­di ke­lias mi­nu­tes.

Kai sriu­ba šiek tiek at­vės­ta (maž­daug iki 70 laips­nių), iš­pla­ki kiau­ši­nį su grie­ti­ne ir drus­ky­te ir mai­šy­da­mas sriu­bą su­pi­li pla­ki­nį (jei­gu į tik iš­vi­ru­sią pil­si, su­trauks kiau­ši­nį).

Na­mi­nės viš­tos kiau­ši­niu sriu­bą taip vi­sa­da ba­lin­da­vo ma­no ma­ma Dzū­ki­jo­je.

Jei­gu dau­giau sriu­bos iš­si­vi­rei, nei yra val­gy­to­jų, ke­lis sam­čius dar prieš ba­li­ni­mą at­si­pi­li ki­tam kar­tui (nes šil­dant kiau­ši­nį su­trauks – švie­žiai už­ba­lin­si).

Karš­tą va­sa­ros die­ną ga­li­ma rūgš­ty­nių sriu­bą ir šal­tą val­gy­ti. Bet ska­niau­sia ji – karš­ta. Prie jos la­bai tin­ka ir karš­tos švie­žios bul­vy­tės.

Iš ma­mos re­cep­tą pa­vel­dė­jau. Leng­vu­tė, va­sa­ri­nė sriu­ba ir jos la­bai daug su­si­val­go.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.