Py­ra­gas su gry­bais

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Ok­sa­na ME­JE­RĖ, Šiau­lių uni­ver­si­te­to moks­lo dar­buo­to­ja, šiuo me­tu na­muo­se au­gi­na vai­ke­lį. Ji siū­lo "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams iš­ban­dy­ti gar­daus ir gan grei­tai pa­ga­mi­na­mo py­ra­go re­cep­tą. Py­ra­gas tiks ir ve­ge­ta­rams, ir mė­sos pa­tie­ka­lų mė­gė­jams.

Py­ra­gas su gry­bais

Rei­kės: sluoks­niuo­tos teš­los (per­ku šal­dy­tą), svies­to ke­pi­mui, pa­kuo­tės pie­vag­ry­bių, po­ro (ar­ba bal­to sal­daus svo­gū­no), kie­to sū­rio pa­bars­ty­ti, 1 kiau­ši­nio, 100 ml grie­ti­nė­lės, drus­kos, pi­pi­rų pa­gal sko­nį.

Pie­vag­ry­bius nu­plau­ti, su­pjaus­ty­ti grie­ži­nė­liais ar­ba smul­kiau ir ap­kep­ti svies­te. Į ke­pa­mus pie­vag­ry­bius įdė­ti smul­kiai su­pjaus­ty­to po­ro ar­ba svo­gū­no ir vis­ką kar­tu baig­ti kep­ti. Py­ra­go įda­rui leis­ti at­vės­ti. Pas­ka­nin­ti drus­ka ir pi­pi­rais.

Sluoks­niuo­ta teš­la iš­klo­ti py­ra­go for­mą. Jei­gu nau­do­ja­te ne si­li­ko­ni­nę for­mą, for­mos kraš­tus prieš tai pa­tep­ki­te svies­tu, kad leng­viau bū­tų išim­ti iš­kep­tą py­ra­gą.

Ant teš­los de­da­me at­vė­sin­tą py­ra­go įda­rą, pa­bars­to­me su­tar­kuo­tu kie­tu sū­riu (jei­gu ne­mėgs­ta­te sū­rio, ga­li­te jo ne­dė­ti). Išp­la­ka­me kiau­ši­nį su grie­ti­nė­le, ir pla­ki­niu už­pi­la­me įda­rą. Ke­pa­me iki 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 30 mi­nu­čių. Iš­kep­tą py­ra­gą ga­li­ma ska­nau­ti karš­tą ar­ba at­vė­su­sį.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.