Plikyti sausainiai

As­me­ni­nio al­bu­mo nuo­tr.
Ru­diš­kių se­niū­ni­jos (Jo­niš­kio ra­jo­nas) rašt­ve­dė Do­vi­lė Mo­tu­zie­nė siū­lo iš­ban­dy­ti uni­ver­sa­lių sau­sai­nių re­cep­tą.

Plikyti sausainiai

Rei­kės: 300 ml pie­no, 70 g svies­to, 80 g cuk­raus, žiups­ne­lio drus­kos, 5 kiau­ši­nių, 150 g mil­tų.

Pie­ną, drus­ką, cuk­rų ir svies­tą pa­kai­tin­ki­te ant ne­di­de­lės ug­nies, kol pie­nas įkais, o svies­tas iš­tirps (ne­leis­ti pie­nui vir­ti ir bur­bu­liuo­ti).

Du­be­ny­je pa­si­ruoš­ki­te mil­tus.

Kai svies­tas iš­tirps, o pie­nas ims po tru­pu­ti vir­ti – vie­nu mos­tu pil­ti mil­tus ir ge­rai iš­mai­šy­ti. Mi­ši­nys ims šok­ti į ga­ba­lus, bet po tru­pu­tį įgaus vien­ti­są ma­sę, at­šoks nuo in­do sie­ne­lių. Teš­lą iš­vers­ti į lėkš­tę ir pa­lauk­ti kol pra­vės.

Du­be­ny­je šiek tiek pa­plak­ti kiau­ši­nius (aš nau­do­ju žą­sų kiau­ši­nius. 1 žą­sies kiau­ši­nis ati­tin­ka 2 viš­tos kiau­ši­nius).

Kai teš­la pra­vės, į ją po tru­pu­tį pil­ti kiau­ši­nius. Kiau­ši­niai į ma­sę tu­ri įsi­mai­šy­ti taip, kad ji bū­tų vien­ti­sa, bliz­gi ir pa­ma­žu im­ti leis­tis. Teš­la tu­ri bū­ti to­kio tirš­tu­mo, kad nu­drib­tų nuo šaukš­to tru­pu­tį jį kres­te­lė­jus.

Dė­ki­te teš­lą į kon­di­te­ri­nį mai­še­lį ir ant ke­pi­mo po­pie­riu­mi iš­klo­tos skar­dos iš­spaus­ki­te ma­žus sau­sai­nius.

Kep­ki­te įkai­tin­to­je iki 190ºC or­kai­tė­je apie 15 -20 mi­nu­čių, kol sau­sai­niai pa­kils ir gra­žiai pa­gels.

La­bai svar­bu teš­los tirš­tu­mas. Ga­li bū­ti, kad ne­su­dė­si­te vi­sų kiau­ši­nių (pri­klau­so nuo kiau­ši­nių dy­džio), tad li­ku­tį ga­li­te pa­nau­do­ti sau­sai­nių vir­šui pa­tep­ti.

Šie sau­sai­niai pui­kiai tin­ka vie­no kąs­nio su­muš­ti­nu­kams – į juos ga­li­ma dė­ti tiek sū­rų, tiek sal­dų įda­rą. Šei­mą pra­džiu­gi­nu sal­džiu (grie­ti­nė­lės, „Ru­du­du“ kre­mo) ir sū­riu įda­ru (varš­kė su la­ši­ša ar­ba varš­kė su kra­bais ir ma­jo­ne­zu).

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.