Patiekalai iš cukinijų

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Ak­me­nės ra­jo­no Laz­dy­nų Pe­lė­dos me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus va­do­vė Sand­ra SA­KA­LAUS­KIE­NĖ stu­di­ja­vo ir dir­bo už­sie­ny­je, ten ga­mi­na­mų val­gių re­cep­tais pa­si­nau­do­ja na­muo­se. Pus­ry­čiams pa­vyz­džiui, siū­lo iš­si­kep­ti Is­pa­ni­jo­je ra­gau­tos ir pa­mėg­tos kiau­ši­nie­nės su cu­ki­ni­ja, o va­ka­rie­nei pa­si­ga­min­ti cu­ki­ni­jos už­kan­dė­lės.

Pus­ry­čiams – kiau­ši­nie­nė su cu­ki­ni­ja

Rei­kės: cu­ki­ni­jos, čes­na­ko, kiau­ši­nių, mėgs­ta­mų prie­sko­nių.

Su­sip­jaus­tom cu­ki­ni­ją grie­ži­nė­liais, ku­be­liais ar pus­mė­nu­liais – tai pa­si­ren­ka­me pa­gal cu­ki­ni­jos di­du­mą. Tin­ka­miau­sios yra ža­lios ir ne­pe­rau­gu­sios, maž­daug 30 cen­ti­met­rų il­gu­mo.

Kep­tu­vė­je alie­ju­je pa­ke­pi­na­me su­pjaus­ty­tą čes­na­ko skil­te­lę iki gel­to­nu­mo. Ta­da su­de­da­me cu­ki­ni­jos ga­ba­lė­lius ir pa­ke­pi­na­me trum­pai – kol su­minkš­tė­ja. Iš­kart už­pi­la­me kiau­ši­nio pla­ki­nį, pa­gar­din­tą mėgs­ta­mais prie­sko­niais. Kai pa­gels­ta, ap­ver­čia­me ir dar pa­ke­pi­na­me ko­kias 3 mi­nu­tes.

Pie­tums tin­ka ba­lan­dė­lių sko­nio troš­ki­nys, ku­rio re­cep­tą pa­sa­kė ko­le­gė. Sand­ra šį val­gį tie­kia į sta­lą po­rą kar­tų per mė­ne­sį.

Va­ka­rie­nei – cu­ki­ni­jų už­kan­dė­lė

Cu­ki­ni­jas su­si­pjaus­to­me žie­dais, ga­li­ma nu­si­lup­ti, išim­ti sėk­las. Ke­pa­me alie­ju­je ar­ba or­kai­tė­je – kol švel­niai pa­gels. Su­si­de­dam į lėkš­tę, įde­da­me su­traiš­ky­tą čes­na­ko skil­te­lę, pa­bars­tom rau­do­nė­liu ir drus­ka pa­gal sko­nį. Su­mai­šo­me kep­tas cu­ki­ni­jas su prie­sko­niais.

Val­go­me šil­tą, kai kas mėgs­tą ir at­vė­su­sią. Kam pa­tin­ka, ga­li pa­si­da­ry­ti ty­rę su smul­kin­tu­vu, dar pri­dė­ti varš­kės. Bus ki­toks sko­nis.

Ga­li­ma už­kan­dį pa­si­ruoš­ti iš va­ka­ro ir ne­štis į dar­bą, ar iš­ky­lą.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.