Pa­ša­ri­nių bu­ro­kų troš­ki­nys su ba­ra­vy­kais

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
El­vy­ra GRI­BU­LIE­NĖ, Anykš­čių ra­jo­no Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tė, Še­du­vo­je vy­ku­sio­je svei­ko mais­to šven­tė­je pri­sta­tė ori­gi­na­lų pa­ša­ri­nių bu­ro­kų pa­tie­ka­lą.
Šis pa­tie­ka­las, ku­rio re­cep­tu sen­jo­rė da­li­ja­si ir su "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jais, anot jos, ska­nus ne tik ve­ge­ta­rams, ir pa­snin­kau­jan­tiems.

Pa­ša­ri­nių bu­ro­kų troš­ki­nys su ba­ra­vy­kais

Rei­kės: pa­ša­ri­nių gel­to­nos spal­vos bu­ro­kų (bū­na pirk­ti ir par­duo­tu­vė­se), džio­vin­tų gry­bų (ska­niau­sia – ba­ra­vy­kai), tru­pu­čio alie­jaus, svo­gū­no, prie­sko­nių pa­gal sko­nį, juo­dos duo­nos plu­te­lių.

Bu­ro­kus nu­lup­ti ir su­pjaus­čius ga­ba­lais už­raug­ti tri­jų lit­rų tal­pos ar ma­žes­nia­me stik­lai­ny­je.

Stik­lai­nį pri­pil­dy­ti šil­tu van­de­niu, įmes­ti juo­dos duo­nos plu­te­lių ir pa­sta­ty­ti šil­tai, kad pra­si­dė­tų rū­gi­mo pro­ce­sas.

Taip stik­lai­nį lai­ky­ti sa­vai­tę-dvi, kol bu­ro­kai iš­rūgs­ta. Tuo­met bu­ro­kus rei­kia su­pjaus­ty­ti plo­nais grie­ži­nė­liais ir iš­vir­ti.

Ats­ki­rai iš­vir­ti džio­vin­tus ba­ra­vy­kus. Sul­ti­nį nu­pil­ti. Įpil­ti šiek tiek alie­jaus, pjaus­ty­tų svo­gū­nų, tru­pu­tį ba­ra­vy­kų sul­ti­nio, įber­ti pi­pi­rų, drus­kos, lau­ro la­pe­lį ir vis­ką kar­tu su bu­ro­kais pa­troš­kin­ti apie 10 mi­nu­čių.

Šis pa­tie­ka­las val­go­mas šil­tas.

Iš abie­jų sul­ti­nių (kur vi­rė bu­ro­kai ir ba­ra­vy­kai) ga­li­ma iš­vir­ti ska­nų sul­ti­nį, juos abu su­mai­šius ir įpy­lus šiek tiek alie­jaus.

Ypač ska­nu jį val­gy­ti su va­di­na­mo­sio­mis "au­sy­tė­mis" (vir­ti­nu­kai su gry­bais).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.