Ne­kep­tas mas­kar­po­nės tor­tas

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lie­tė Ok­sa­na ME­JE­RĖ, dvie­jų vai­kų ma­ma, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Tarp­sek­to­ri­nės par­tne­rys­tės cent­ro vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, iš­rink­ta sau­sio mė­ne­sio "Die­nos re­cep­tų" kon­kur­so lai­mė­to­ja – už pa­siū­ly­tą iš­si­kep­ti py­ra­gą su gry­bais.

Po­nia Ok­sa­na re­dak­ci­jos ap­do­va­no­ta re­cep­tų kny­ga "Ko­dėl pran­cū­zės ne­sto­rė­ja".

"La­bai mėgs­tu re­cep­tų kny­gas, – pa­si­džiau­gė šiau­lie­tė, kai įtei­kė­me do­va­ną. – Bet iš­ban­dy­da­ma re­cep­tus, vi­sa­da ir kaž­ką sa­vo pri­de­du."

Pa­gal kon­kur­so tra­di­ci­ją lai­mė­to­ja da­li­ja­si dar vie­nu sa­vo re­cep­tu.

Ne­kep­tas mas­kar­po­nės tor­tas

Rei­kės: 2 pa­ke­lių sau­sai­nių ("Sel­ga" ar­ba "Gai­de­lis"), 180 g svies­to, 50 g mėgs­ta­mų rie­šu­tų (aš imu ana­kar­džių rie­šu­tus, jei­gu rink­si­tės mig­do­lus ar že­mės rie­šu­tus, jie tu­ri bū­ti be luo­be­lės, ga­li­ma ga­min­ti ir be rie­šu­tų), 500 g mas­kar­po­nės sū­rio, su­tirš­tin­to pie­no in­de­lio, 250 ml grie­ti­nė­lės pla­ki­mui (jei­gu no­ri­te di­des­nio tor­to, im­ki­te 500 ml), 2 ar­ba­ti­nių šaukš­tų že­la­ti­nos ir uo­gų, vai­sių tor­tui pa­puoš­ti.

Pir­miau­sia už­pi­la­me že­la­ti­ną van­de­niu, kad vos ap­sem­tų, ir lei­džia­me brink­ti. Tuo me­tu su­ma­la­me sau­sai­nius, rie­šu­tus ir iš­tir­pi­na­me svies­tą. Su­mai­šo­me sau­sai­nius ir rie­šu­tus, už­pi­la­me vis­ką svies­tu ir gau­tą ma­sę to­ly­giai pa­skirs­to­me tor­to ke­pi­mo for­mo­je. Tai bus tor­to pa­grin­das. De­da­me į šal­dy­tu­vą su­sting­ti.

Sup­la­ka­me grie­ti­nė­lę iki stang­rių pu­tų. Ats­ki­ra­me in­de ge­rai su­mai­šo­me mas­kar­po­nės sū­rį ir su­tirš­tin­tą pie­ną (aš nau­do­ju kom­bai­ną). Že­la­ti­nos in­de­lį pa­šil­do­me karš­ta­me van­de­ny­je, kad iš­tirp­tų ir ne­lik­tų gu­mu­lų. Iš­tir­pin­tą že­la­ti­ną pi­la­me į sū­rio ir su­tirš­tin­to pie­no mi­ši­nį, iš­mai­šo­me ir at­sar­giai įmai­šo­me grie­ti­nė­lę.

Gau­tą ma­sę iš­pi­la­me ant jau su­kie­tė­ju­sio tor­to pa­grin­do. Puo­šia­me vai­siais ar uo­go­mis (ši­lauo­gė­mis, braš­kė­mis, avie­tė­mis – ryš­kios uo­gos ant bal­to fo­no gra­žiai at­ro­do) ir de­da­me į šal­dy­tu­vą su­sting­ti ma­žiau­siai 3 val.

"Leng­vai, grei­tai pa­ruo­šia­ma ir ska­nu, – sa­ko Ok­sa­na. – Tik ma­no vai­kai pir­miau­sia nu­val­go uo­gas ir la­biau­siai mėgs­ta šio tor­to pa­grin­dą."