Mo­liū­gai su per­si­kų že­lė

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Ak­me­nės gy­ven­to­ja Ire­na MEŠ­KAUS­KIE­NĖ mėgs­ta ruoš­ti val­gį, tu­ri iš­sau­go­ju­si dau­gy­bę re­cep­tų. Siū­lo ru­de­nį be di­de­lių iš­lai­dų pa­tiek­ti de­ser­tą, ku­rį jai pa­čiai pa­siū­lė bi­čiu­lė.

Mo­liū­gai su per­si­kų že­lė

Rei­kės:1,5 ki­log­ra­mo mo­liū­gų, 0,5 ki­log­ra­mo cuk­raus, 1 pakelio va­ni­li­nio cuk­raus, 1 šaukštelio cit­ri­nų rūgš­ties, 1 lit­ro van­dens, 3 pa­ke­lių per­si­kų sko­nio že­lė.

Į van­de­nį su­ber­ti cit­ri­nų rūgš­te­lę ir už­vi­rin­ti, pa­skui at­vė­sin­ti.

Mo­liū­gus su­pjaus­ty­ti ku­be­liais, ant jų už­pil­ti at­vė­sin­tą van­de­nį ir pa­lik­ti pa­rai šal­to­je vie­to­je.

Pas­kui mo­liū­gų ga­ba­lė­lius išim­ti iš skys­čio.

Į skys­tį su­pil­ti cuk­rų, va­ni­li­nį cuk­rų ir už­vi­rin­ti.

Į ver­dan­tį si­ru­pą su­ber­ti mo­liū­gus ir pa­vir­ti 10 mi­nu­čių. Ne­rei­kia per­vir­ti, kad mo­liū­gai ne­tap­tų ko­še, o lik­tų ga­ba­liu­kais.

Už­ge­sin­ti ug­nį, su­ber­ti per­si­kų že­lė ir ge­rai iš­mai­šy­ti, kad iš­tirp­tų.

Ga­li­ma val­gy­ti kaip de­ser­tą, tin­ka ir su varš­ke.

Iš­si­lai­ko il­giau, jei su­pi­la­me į šva­riai iš­plau­tus ir iš­kai­tin­tus stik­lai­niu­kus, o pa­skui pa­de­da­me šal­tai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.