Me­duo­lių-ba­na­nų py­ra­gas su braš­kė­mis

Eg­lės VA­RA­NAUS­KAI­TĖS nuo­tr.
"Že­mai­čio" žur­na­lis­tė Ni­jo­lė JAN­KU­VIE­NĖ da­li­ja­si sa­vo fir­mi­nio py­ra­go re­cep­tu.

Jį bu­vo nu­si­žiū­rė­ju­si vie­na­me žur­na­le, bet la­pe­lis su už­ra­šy­tu re­cep­tu mįs­lin­gai din­go. "Pri­si­mi­niau, kad rei­kia me­duo­lių, ba­na­nų, grie­ti­nės, o to­liau te­ko imp­ro­vi­zuo­ti. Kad py­ra­gas at­lai­ky­tų to­li­mas ke­lio­nes, jo su­dė­tį pa­pil­džiau že­la­ti­na, kad ne­bū­tų rie­bus – ke­fy­ru, kad pa­tuš­tin­čiau šal­dik­lį – šal­dy­to­mis braš­kė­mis, o kad su­teik­čiau gra­žes­nę iš­vaiz­dą – juo­duo­ju šo­ko­la­du“, – links­mai pri­si­me­na re­cep­to imp­ro­vi­za­ci­ją ko­le­gė.

Me­duo­lių-ba­na­nų py­ra­gas su braš­kė­mis

Rei­kės: 400 g me­duo­lių, 400 g grie­ti­nės (30 pro­c.), 4 ba­na­nų, stik­li­nės ke­fy­ro, 800 g trin­tų šal­dy­tų braš­kių su cuk­ru­mi, stik­li­nės vi­rin­to van­dens, 3 šaukš­tų že­la­ti­nos, 3 šaukš­tų cuk­raus, pu­sės ply­te­lės juo­do­jo šo­ko­la­do.

Py­ra­go for­mą iš­klo­ja­me mais­ti­ne plė­ve­le. Kuo smul­kiau su­smul­ki­na­me me­duo­lius ir to­ly­giai pa­skirs­to­me for­mo­je. Ba­na­nus su­pjaus­to­me grie­ži­nė­liais ir pa­sklei­džia­me ant me­duo­lių.

Braš­kes su­tri­na­me trin­tu­vu ir su­kre­čia­me į du­be­nį. Į jį taip pat su­de­da­me cuk­rų, su­pi­la­me grie­ti­nę, ke­fy­rą, vis­ką iš­mai­šo­me. Že­la­ti­ną iš­tir­pi­na­me vi­rin­ta­me van­de­ny­je, at­vė­si­na­me ir su­pi­la­me į du­be­nį su braš­kė­mis. Ge­rai iš­mai­šo­me ir pi­la­me ant ba­na­nų. Py­ra­go vir­šų api­bars­to­me bu­ro­ki­ne tar­ka su­tar­kuo­tu šo­ko­la­du.

Py­ra­gą ke­lioms va­lan­doms de­da­me į šal­dy­tu­vą. Išė­mę jo vir­šų už­den­gia­me mais­ti­ne plė­ve­le ir de­da­me at­gal. Šal­dy­tu­ve pa­lie­ka­me vi­sai nak­čiai.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.