Mas­kar­po­nės sū­rio tor­tas

As­me­ni­nė nuo­tr.
Ket­ver­tu­ką – še­šia­me­čius Ari­jų, Ar­ną, Lie­pą ir Ma­tą au­gi­nan­ti rad­vi­liš­kie­tė Au­re­li­ja PRANS­KE­VI­ČIE­NĖ šei­mą įvai­rio­mis pro­go­mis pa­le­pi­na pa­čios kep­tu tor­tu, ku­ris yra ne­sun­kiai pa­ga­mi­na­mas, ta­čiau nu­ste­bi­na sko­nių de­ri­niu. To­kį tor­tą jau­na ma­ma siū­lo iš­si­kep­ti šven­tėms.

Mas­kar­po­nės sū­rio tor­tas

Bisk­vi­tui iš­si­kep­ti rei­kės: 5 kiau­ši­nių, 200 gra­mų cuk­raus, 80 gra­mų alie­jaus, 170 gra­mų mil­tų, 1,5 šaukš­te­lio ke­pi­mo mil­te­lių.

Kiau­ši­nius ir cuk­rų plak­ti 15 mi­nu­čių. Ta­da įpil­ti alie­jų, vėl pa­plak­ti. Įmai­šy­ti per­si­jo­tus ir su ke­pi­mo mil­te­liais su­mai­šy­tus mil­tus. Kep­ti iki 175 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie 30 mi­nu­čių (ste­bė­ki­te pa­gal sa­vo or­kai­tę).

Bisk­vi­tus su­lais­ty­ti si­ru­pu iš cit­ri­nos sul­čių, cuk­raus ir van­dens.

Kre­mui rei­kės 500 gra­mų mas­kar­po­nės sū­rio, 420 gra­mų grie­ti­nė­lės, 200 gra­mų laz­dy­no rie­šu­tų, 200 gra­mų vir­to kon­den­suo­to pie­no (ar­ba "Ru­du­du"), 200 gra­mų juo­dų­jų ser­ben­tų dže­mo, 3–4 šaukš­tų cuk­raus pud­ros, cit­ri­nos.

Grie­ti­nė­lę iš­plak­ti su cuk­raus pud­ra ir cit­ri­nos sul­ti­mis, su­dė­ti mas­kar­po­nę ir pa­plak­ti iki vien­ti­sos ma­sės. Laz­dy­no rie­šu­tus pa­kep­ti or­kai­tė­je (180 laips­nių) apie 15 mi­nu­čių, nu­lup­ti ode­les ir pei­liu pa­smul­kin­ti.

Pir­mą biks­vi­tą tep­ti vir­tu kon­den­suo­tu pie­nu ar­ba "Ru­du­du", pri­ber­ti smul­kin­tų laz­dy­no rie­šu­tų ir už­tep­ti kre­mo. Ant­ra­jį biks­vi­tą tep­ti juo­dų­jų ser­ben­tų dže­mu ir tep­ti kre­mo.

Taip su­sluoks­niuo­ti vi­sus bisk­vi­ti­nius lakš­tus. Tor­tą pa­puoš­ti pa­gal sa­vo iš­mo­nę.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.