Ma­ka­ro­nai su kre­ve­čių ir grie­ti­nė­lės pa­da­žu

"Žemaičio" nuotr.
„Mū­sų šei­mo­je mais­tą ga­mi­na­me vi­si. Kiek­vie­nas tu­ri­me sa­vo ge­riau­sią pa­tie­ka­lą. Sū­nūs Ka­ro­lis ruo­šia ki­bi­nus, Žil­vi­nas – įmant­riau­sius mė­sos pa­tie­ka­lus, žmo­nai Ire­nai pa­ti­ki­me vir­ti sriu­bas. Na, o mū­sų duk­ry­tė Ug­nė pri­si­gal­vo­ja vi­so­kių nau­jie­nų. Tur­būt to­dėl, kad at­si­sa­kė mė­sos. Mė­siš­kų pa­tie­ka­lų ne­be­val­gau ir aš“, – sako Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rius Al­vi­das Ba­ka­naus­kas.
Tie­sa, jis pa­tiks­li­na, kad nė­ra vi­siš­kas ve­ge­ta­ras, nes val­go žu­vį, kiau­ši­nius ir sū­rį, bet tu­ri tiks­lą at­si­sa­ky­ti ir šių pro­duk­tų.
O skai­ty­to­jams siū­lo iš­ban­dy­ti duk­ros su­ras­tą ir paties iš­ban­dy­tą re­cep­tą.

Ma­ka­ro­nai su kre­ve­čių ir grie­ti­nė­lės pa­da­žu

Rei­kės: pa­tin­kan­čių ma­ka­ro­nų, šal­dy­tų iš­lukš­ten­tų tig­ri­nių kre­ve­čių, 300 ml grie­ti­nė­lės, ke­lių čes­na­ko skil­te­lių, ait­rio­sios pa­pri­kos, im­bie­ro šak­nies, drus­kos, pi­pi­rų, sal­džio­sios pa­pri­kos mil­te­lių, roz­ma­ri­no, rau­do­nė­lio, cit­ri­nos ir šaukš­to alie­jaus.

Į kep­tu­vė­je pa­kai­tin­tą alie­jų su­ber­ti smul­kin­tą čes­na­ką. Jam leng­vai ap­ke­pus, dė­ti kre­ve­tes. Po­rą mi­nu­čių ap­kep­ti, ta­da ber­ti drus­kos, pi­pi­rų, įtar­kuo­ti tru­pu­tį im­bie­ro šak­nies bei su­dė­ti smul­kiai su­pjaus­ty­tą ait­rią­ją pa­pri­ką (jos rei­kia tiek, kiek no­ri­te ait­ru­mo). Ant kre­ve­čių pil­ti grie­ti­nė­lę, iš­spaus­ti tru­pu­tį cit­ri­nos sul­čių. Ber­ti sal­džio­sios pa­pri­kos mil­te­lių, prie­sko­ni­nių žo­le­lių. Ge­rai iš­mai­šius, pa­ra­gau­ti. Jei no­ri­si ryš­kes­nio sko­nio, ga­li­ma ber­ti dar prie­sko­nių.

Šiuo pa­da­žu ska­nin­ti į lėkš­tę su­dė­tus iš­vir­tus ma­ka­ro­nus, pa­puoš­ti ba­zi­li­ko la­pe­liais.

La­bai grei­ta ir ska­nu!

Komentarai

Biški kitaip    Pir, 2019-11-25 / 15:33
Čia norima buvo pagaminti - ,,Jūros gėrybės itališkai", tačiau ingradiantai kiti, ir gaminimas kitaip

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.