Krep­še­liai su braš­kė­mis ir ko­ko­sų kre­mu

As­me­ni­nė nuo­tr.
Kris­ti­na BON­DAR, pro­gra­mos "Cuk­raus de­tok­sas" au­to­rė, Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­gos svei­kos mi­ty­bos pro­jek­tų va­do­vė, "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti krep­še­lių su braš­kė­mis ir ko­ko­sų kre­mu. "Šis de­ser­tas pui­kus, nes yra be cuk­raus, be gli­ti­mo ir kvie­čių, taip pat tin­ka ir ve­ga­nams, nes ne­nau­do­ja­me kiau­ši­nio. Jis leng­vai pa­ruo­šia­mas ir pa­tiks di­de­liems ir ma­žiems. Tą pa­čią teš­lą ga­li­ma nau­do­ti ir py­ra­gų pa­grin­dui", – sa­ko Kris­ti­na.

Krep­še­liai su braš­kė­mis ir ko­ko­sų kre­mu

12 krep­še­lių rei­kės: 10 minkš­tų di­de­lių da­tu­lių, 150 gra­mų avi­ži­nių mil­tų, 100 gra­mų ko­ko­sų alie­jaus ar­ba svies­to, 60 gra­mų mal­tų li­nų sė­me­nų, žiups­ne­lio drus­kos.

Kre­mui rei­kės: 200 mi­li­lit­rų ko­ko­sų grie­ti­nė­lės, pu­sės šaukš­to bul­vių krak­mo­lo (ar­ba 1 šaukš­to ku­ku­rū­zų krak­mo­lo), ste­vi­jos pa­gal sko­nį, va­ni­lės ekst­rak­to, švie­žių braš­kių (ar ki­tų uo­gų).

"Ste­vi­ją ga­li­te pa­keis­ti me­du­mi ar kle­vų si­ru­pu. Jei nau­do­ja­te me­dų, pa­lau­ki­te, kol kre­mas pra­vės. Ne­kai­tin­ki­te me­daus, nes jis tam­pa ža­lin­gas svei­ka­tai", – pa­ta­ria Kris­ti­na.

Iš da­tu­lių išim­ki­te kau­liu­kus ir jas su­smul­kin­ki­te vir­tu­vi­niu kom­bai­nu ar­ba tie­siog smul­kiai su­pjaus­ty­ki­te pei­liu. Su­ka­po­ki­te svies­tą ar­ba su­dė­ki­te ko­ko­sų alie­jų, mal­tus li­nų sė­me­nis, drus­ką, mil­tus ir min­ky­ki­te teš­lą, kol taps vien­ti­sa.

Pa­si­ruoš­ki­te krep­še­lių for­me­les – ge­riau­siai tin­ka si­li­ko­ni­nės kek­siu­kų for­me­lės. Im­ki­te ru­tu­liu­ką teš­los ir for­muo­ki­te krep­še­lius, pirš­tais kli­juo­da­mi teš­lą maž­daug pu­sės cen­ti­met­ro sluoks­niu prie for­me­lės dug­no ir sie­ne­lių. Kep­ki­te krep­še­lius 170 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je apie 12 mi­nu­čių. Bū­ti­nai leis­ki­te at­vės­ti for­me­lė­se.

Pa­si­ruoš­ki­te kre­mą. Ne­di­de­lia­me in­de už­kai­tin­ki­te ko­ko­sų grie­ti­nė­lę iki vi­ri­mo, su­pil­ki­te ste­vi­ją ar­ba kle­vų si­ru­pą, va­ni­lę. Ne­di­de­lia­me puo­de­ly­je iš­mai­šy­ki­te krak­mo­lą su šiek tiek van­dens ir grei­tai mai­šy­da­mi su­pil­ki­te į ver­dan­čią grie­ti­nė­lę, taip pat kaip ver­dant pu­din­gą. Pa­kai­tin­ki­te mai­šy­da­mi, kol vėl už­virs ir nu­kais­ki­te. Leis­ki­te at­vės­ti.

Į at­vė­su­sių krep­še­lių dug­ną dė­ki­te kre­mo, o ant vir­šaus – švie­žias braš­kes ar ki­tas uo­gas.

Ska­naus!