Kek­siu­kai su juo­dai­siais ser­ben­tais

As­me­ni­nė nuo­tr.

Mū­sų kraš­tie­tė iš Gruz­džių Do­vi­lė ŽIAU­BE­RY­TĖ, Vil­niaus uni­ver­si­te­to lie­tu­vių fi­lo­lo­gi­jos ir rek­la­mos spe­cia­ly­bės IV kur­so stu­den­tė, at­lie­ka pra­kti­ką "Šiau­lių kraš­te". Do­vi­lė mėgs­ta ga­min­ti įvai­rius kon­di­te­ri­nius ke­pi­nius ir da­li­ja­si sa­vo mėgs­ta­mų kek­siu­kų re­cep­tu.

"Šie kek­siu­kai pa­tin­ka ir ma­no na­miš­kiams, ir drau­gams, o pa­ga­min­ti juos pa­pras­ta", – sa­ko Do­vi­lė.

Kek­siu­kai su juo­dai­siais ser­ben­tais

12 kek­siu­kų rei­kės: 300 gra­mų mil­tų, 1 šaukš­to ke­pi­mo mil­te­lių, žiups­ne­lio drus­kos, 1 kiau­ši­nio, 200 gra­mų cuk­raus, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 60 gra­mų iš­tir­pin­to svies­to, 300 gra­mų 30 pro­c. rie­bu­mo grie­ti­nės, 200 gra­mų šal­dy­tų juo­dų­jų ser­ben­tų.

Su­mai­šy­ti per­si­jo­tus mil­tus su ke­pi­mo mil­te­liais ir drus­ka. Kiau­ši­nį iš­plak­ti su cuk­ru­mi ir va­ni­li­niu cuk­ru­mi. Į pla­ki­nį su­pil­ti iš­tir­pin­tą svies­tą, su­dė­ti grie­ti­nę ir iš­mai­šy­ti.

Šal­dy­tas uo­gas su­mai­šy­ti su mil­tais ir tą mi­ši­nį su­pil­ti į pla­ki­nį su svies­tu ir grie­ti­ne. Mai­šy­ti trum­pai (kol ne­liks sau­sų mil­tų), ne­perp­lak­ti, kad ne­su­si­ga­din­tų teš­los kon­sis­ten­ci­ja.

Teš­lą su­dė­ti į ke­pi­mo for­me­les ar­ba į skar­dą su kek­sų for­me­lė­mis. Iki pat vir­šaus teš­la neuž­pil­dy­ti, nes kep­da­ma ji iš­kils. Dė­ti į iki 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę ir kep­ti apie 30–40 mi­nu­čių.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.