Kek­sas

As­me­ni­nė nuo­tr.

Dia­na VA­SIL­JE­VA, Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus muziejininkė–ekspozicijų kon­sul­tan­tė, da­li­ja­si kek­so re­cep­tu.

"Auš­ros" mu­zie­jus šie­met pir­mą kar­tą pri­si­jun­gė prie vi­so­je Lie­tu­vo­je tra­di­ci­ja ta­pu­sios "Iš­si­pil­dy­mo ak­ci­jos" įkvėp­tos ini­cia­ty­vos "Py­ra­gų die­na". Tą­dien Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je ir Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je pa­kvi­po mu­zie­ji­nin­kų kep­tais py­ra­gais. Tarp jų – ir Dia­nos.

Kek­sas

Rei­kės: 4 kiau­ši­nių, 1,5 stik­li­nės cuk­raus (1 stik­li­nė – 200 g), 1,5 stik­li­nės mil­tų, 0,5 stik­li­nės alie­jaus, 1 stik­li­nės mil­tų, 0,5 stik­li­nės šil­to pie­no, 2 šaukš­te­lių ke­pi­mo mil­te­lių, 3 šaukš­te­lių va­ni­li­nio cuk­raus, 2 šaukš­tų ka­ka­vos ir for­mos kek­sams.

Įmu­ša­me kiau­ši­nius, su­pi­la­me cuk­rų ir vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me, iki kol kiau­ši­nių ma­sė pa­bals. Į kiau­ši­nių ma­sę su­pi­la­me pu­sant­ros stik­li­nės mil­tų ir vėl vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me. Į gau­tą ma­sę įpi­la­me pu­sę stik­li­nės alie­jaus, iš­mai­šo­me. Su­pi­la­me li­ku­sią stik­li­nę mil­tų, su­be­ria­me ke­pi­mo mil­te­lius, mai­šo­me, kol vis­kas ge­rai iš­si­mai­šo, su­pi­la­me pie­ną. Ge­rai iš­mai­šę teš­lą su­be­ria­me va­ni­li­nį cuk­rų ir vėl pa­mai­šo­me, kad cuk­rus to­ly­giai pa­si­skirs­ty­tų. Mai­šant teš­lą bū­ti­na lai­ky­tis nu­ro­dy­to ei­liš­ku­mo, nes ki­taip py­ra­gas ga­li ne­pa­vyk­ti.

Pai­ma­me for­mą, skir­tą kep­ti kek­sams, iš­te­pa­me alie­ju­mi kraš­tus, kad py­ra­gas ne­pri­lip­tų prie sie­ne­lių ir pi­la­me da­lį teš­los ma­sės. Teš­los su­pil­ti rei­kia dau­giau nei pu­sę jos kie­kio.

Į li­ku­sią teš­los da­lį įbe­ria­me ka­ka­vos, vėl ge­rai vis­ką su­mai­šo­me ir pi­la­me ant vir­šaus jau su­pil­tos švie­sio­sios teš­los.

Kek­są de­da­me į or­kai­tę ir ke­pa­me 180° C apie 45 min. Praė­jus nu­ro­dy­tam lai­kui pa­tik­ri­na­me su sau­su plo­nu pa­ga­liu­ku ar iš­ke­pė, jei­gu ne dar, tai pa­lai­ko­me or­kai­tė­je. Iš­ke­pu­sį py­ra­gą iš­trau­kia­me ir pa­lie­ka­me po­rą mi­nu­čių at­vės­ti. Pas­to­vė­jus for­mą ap­ver­čia­me virš lėkš­tės, len­te­lės ar ki­to ly­gaus pa­vir­šiaus. Ga­li­ma de­ko­ruo­ti tir­pin­tu juo­duo­ju šo­ko­la­du.

Ska­naus!

Komentarai

Lankytojas    Ket, 2019-11-14 / 09:11
Pyragų dieną ragavau šio kekso - ne tik skanus, bet ir labai gražiai atrodė! :)

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.