Hu­mu­sas

As­me­ni­nė nuo­tr.

Dr. Gied­rė CI­BULS­KAI­TĖ-VER­ŠINS­KIE­NĖ, Pa­ry­žiaus Nau­jo­sios Sor­bo­nos uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja, pran­cū­zų kal­bos ver­tė­ja, da­li­ja­si sa­vo re­cep­tu. Pas­ta­ruo­sius de­šimt me­tų ji gy­ve­na tarp Vil­niaus ir Pa­ry­žiaus, o anks­čiau – tik Pran­cū­zi­jo­je.

"Ka­dan­gi be­veik dvi­de­šimt me­tų gy­ve­nu Pran­cū­zi­jo­je, mais­to ir jo ga­mi­ni­mo pro­ce­sas ta­po šven­tu rei­ka­lu ma­no gy­ve­ni­me, – sa­ko po­nia Gied­rė. – Mes kal­ba­me apie mais­tą vi­sa­da ir vi­sur. Kaip sa­ko pran­cū­zai, ge­riau­sios de­ry­bos ar rei­ka­lų ap­ta­ri­mai – tik prie ska­naus pa­tie­ka­lo ir ge­ro vy­no tau­rės!"

Hu­mu­sas

Rei­kės: kon­ser­vuo­tų avin­žir­nių in­de­lio, 1 cit­ri­nos, 2 čes­na­ko skil­te­lių, 1 di­de­lio šaukš­to se­za­mo (ta­hi­ni) pa­stos, šiek tiek drus­ky­tės, po­ra šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, 1 šaukš­te­lio rau­do­no­sios pa­pri­kos mil­te­lių.

Į smul­kin­tu­vą su­pil­ti avin­žir­nius (jei­gu daug van­dens avin­žir­niuo­se, nu­pil­ti), iš­spaus­ti vie­nos cit­ri­nos sul­tis ir su­dė­ti vi­sus ki­tus ing­re­dien­tus. Ge­rai su­smul­kin­ti, kad tap­tų vien­ti­sa ma­se.

Pa­teik­ti ko­kio­je nors ypa­tin­go­je ry­tie­tiš­ko­je lėkš­tu­tė­je, už­pil­ti šiek tiek aly­vuo­gių alie­jaus ir už­ber­ti žiups­ne­lį pa­pri­kos mil­te­lių. Itin ska­nu su šiau­de­liais su­pjaus­ty­tais agur­kais ir mor­ko­mis.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.