Gry­bai su kiau­ši­niais

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mies­te gy­ve­nan­tis tau­to­dai­li­nin­kas Ri­man­tas BAL­ČIAUS­KAS, ži­no­mas me­džio dro­ži­niais, siū­lo pa­si­mė­gau­ti gry­bų pa­tie­ka­lu, kol šių miš­ko gė­ry­bių dar pa­vyks­ta ras­ti.
Jis ke­pi­nį daž­niau tiek­da­vo į sta­lą, kol bu­vo ma­žos duk­ros – jos pa­čios pa­pra­šy­da­vo mė­gia­mo val­gio. Tik­da­vo pus­ry­čiams.

Pa­sak Ri­man­to, ska­nu ir so­tu.

Gry­bai su kiau­ši­niais

Vie­no­je kep­tu­vė­je ant rie­ba­lų ke­pa­mi gry­bai, šiek tiek įmai­šius smul­kin­tų svo­gū­nų, ki­to­je – skru­di­na­mos duo­nos rie­kės.

Ant pa­kan­ka­mai pa­ke­pin­tų gry­bų už­lie­ja­ma iš­plak­tų kiau­ši­nių ty­rė ir iš­kart vir­šum už­de­da­mos karš­tos duo­nos rie­kės iš ki­tos kep­tu­vės.

Dar mi­nu­tę ant­rą pa­lai­ky­ti ant ug­nies ir iš­kart val­gį dė­ti į lėkš­tes. Bū­ti­nai dė­ti duo­ną į apa­čią.

Tin­ka val­gy­ti su ža­lu­my­nais ar po­mi­do­rais, agur­kais. Kam pa­tin­ka, dar ga­li­ma pri­dė­ti krie­nų, ma­jo­ne­zo.

Ska­naus.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.