Gri­kių ko­šė su dau­gy­be prie­dų

"Že­mai­čio" nuo­tr.
Dia­na NEG­REC­KIE­NĖ, bu­hal­te­ri­nės įmo­nės sa­vi­nin­kė, že­mai­tė iš Plun­gės ra­jo­no, bend­ruo­me­nių są­skry­dy­je vi­rė gar­džią ko­šę. Ko­šės re­cep­tu ir da­li­ja­si. Ją ga­li­ma ruoš­ti ne tik puo­de, bet ir or­kai­tė­je, ta­da pa­tie­ka­las bus pa­na­šes­nis į ap­ke­pą.

Gri­kių ko­šė su dau­gy­be prie­dų

Rei­kės: 200 g vir­tų gri­kių, 400 g ža­lios ar­ba rū­ky­tos paukš­tie­nos, 200 ml grie­ti­nė­lės, 200 g tar­kuo­to sū­rio, 3 kiau­ši­nių, 2 mor­kų, 1 pa­pri­kos, 1 tar­kuo­tos bul­vės, 1 svo­gū­no, 3 skil­te­lių čes­na­ko, mėgs­ta­mų prie­sko­nių, drus­kos. Dar ga­li­ma dė­ti varš­kės (200 g), mo­liū­go (200 g).

Pir­miau­sia mė­są ir dar­žo­ves (mor­kas, pa­pri­ką, svo­gū­ną, čes­na­kus, jei tu­ri­me – mo­liū­gą) su­pjaus­to­me ir mai­šy­da­mi ap­ke­pa­me. Ta­da į bend­rą ma­sę be­ria­me vir­tus gri­kius, pi­la­me iš­plak­tus kiau­ši­nius, grie­ti­nė­lę, de­da­me tar­kuo­tą bul­vę, sū­rį (treč­da­lį ga­li­me pa­si­lik­ti vir­šui pa­puoš­ti), varš­kę (jei tu­ri­me) ir vis­ką ge­rai iš­mai­šo­me.

Jei ga­mi­na­me lau­ke, puo­dą su ko­še de­da­me ant ug­nies ir dar apie 30 mi­nu­čių pa­ver­da­me. Jei ga­mi­na­me na­muo­se, vis­ką kre­čia­me į skar­dą ir pus­va­lan­džiui šau­na­me į or­kai­tę, prieš tai ap­ke­po vir­šų pa­bars­tę tar­kuo­to sū­rio li­ku­čiu. Lau­ke ruoš­tą ko­šę sū­riu ga­li­ma pa­gar­din­ti tuo­met, kai ji jau iš­vir­ta.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.