Gar­di al­ter­na­ty­va bal­tai miš­rai­nei

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lie­tė žur­na­lis­tė Eva KAZ­LAUS­KIE­NĖ, tri­jų vai­kų ma­ma, yra pui­ki ku­li­na­rė. Pa­ti juo­kau­ja, kad "ma­nia­kiš­kai daug ga­mi­nu" ir da­li­ja­si gar­džios miš­rai­nės re­cep­tu.
"Šis re­cep­tas – pui­ki, ne­ti­kė­to sko­nio al­ter­na­ty­va bal­tai miš­rai­nei, – sa­ko Eva. – Pir­mą­kart jos pa­ra­ga­vau vie­na­me po­bū­vy­je sos­ti­nė­je, tie­są sa­kant il­gai ty­ri­nė­jau aki­mis, kol įsi­drą­si­nau pa­ra­gau­ti keis­tą de­ri­nį (bal­ta­me ma­jo­ne­zo pa­ta­le pa­bi­ru­sias gra­na­tų sėk­las).

Gar­di al­ter­na­ty­va bal­tai miš­rai­nei

Rei­kės: 1 vir­to lie­žu­vio (esu ban­džiu­si ir kiau­lie­nos, ir jau­tie­nos – tik­rai vie­no­dai ska­nu), 2 vir­tų vi­du­ti­nio dy­džio bul­vių, 3 vir­tų vi­du­ti­nio dy­džio mor­kų, 4 vir­tų kiau­ši­nių, ma­jo­ne­zo, o kiek jo rei­kės, Jū­sų pa­si­rin­ki­mas, ir 1 gra­na­to.

Dar­žo­ves ir kiau­ši­nius iš­ver­da­me. Ar lie­žu­vį vir­si­te pa­tys, ar pirk­si­te jau vir­tą, Jū­sų pa­si­rin­ki­mas. Tau­py­da­ma lai­ką per­ku jau iš­vir­tą. Ar dar­žo­ves tar­kuo­si­te, ar smul­kiai pjaus­ty­si­te taip pat ga­li­te pa­si­rink­ti. Man tai pri­klau­so nuo sku­bė­ji­mo, jei tu­riu lai­ko, smul­kiai su­pjaus­tau, jei ne – tar­kuo­ju. Ypa­tin­go sko­nio skir­tu­mo ne­pas­te­bė­jau.

O tuo­met pa­pras­čiau­siai vis­ką sluoks­niuo­ja­me. Į in­do dug­ną de­da­me smul­kiai su­pjaus­ty­tą lie­žu­vį, pa­sle­pia­me jį po bul­vių pa­ta­lais, tuo­met už­de­da­me mor­kų sluoks­nį, ku­rį pa­sle­pia­me po smul­kin­tais kiau­ši­niais. Vis­ką kruopš­čiai pa­den­gia­me ma­jo­ne­zu. Pa­tie­ka­lą pa­puo­šia­me gra­na­tų sėk­lo­mis.

Jau smal­su, koks sko­nis?

Man jis šiek tiek pri­me­na bal­tą miš­rai­nę – to­dėl pa­tie­ka­lą va­di­nu eg­zo­tiš­kes­ne jos in­terp­re­ta­ci­ja.

Ska­naus!