Frit­ta­ta su po­mi­do­rais

As­me­ni­nė nuo­tr.

Ni­jo­lė KOS­KIE­NĖ, bu­vu­si il­ga­me­tė “Šiau­lių krašto” žur­na­lis­tė, o da­bar – kny­gų au­to­rė, iš­lei­du­si ant­rą šmaikš­čių hu­mo­res­kų, ku­rių he­ro­jė Ie­va yra gi­mu­si "Šiau­lių kraš­to" pus­la­piuo­se, kny­gą, da­li­ja­si sa­vo fir­mi­niu pa­tie­ka­lu.

"Šis pa­tie­ka­las pa­bo­du­sią kiau­ši­nie­nę pa­ky­lė­ja į ki­tą es­te­ti­nį ir gast­ro­no­mi­nį ly­gį. Tai re­cep­tas be pra­lai­mė­ji­mų", – sa­ko Ni­jo­lė.

Frit­ta­ta su po­mi­do­rais

Frit­ta­ta ita­liš­kai yra kiau­ši­nie­nė, ar­ba om­le­tas, ta­čiau su­ti­ki­te, kai sve­čiams pra­ne­ša­te, kad pus­ry­čiams bus pa­tiek­ta frit­ta­ta, tai tik­rai yra ne tas pa­ts, kas kiau­ši­nie­nė. Tai­gi, šia­me pa­tie­ka­le “sugroja” ir pa­va­di­ni­mas, ir vaiz­das, ir sko­nis, ir, svar­biau­sia, nie­ko čia ne­rei­kia var­ty­ti ir saugo­ti, kad ne­pris­vil­tų.

Tai­gi, jums rei­kės kep­tu­vės su me­ta­li­ne ar­ba nu­su­ka­ma ran­ke­na, kad vi­są kep­tu­vę ga­lė­tu­mė­te kiš­ti į or­kai­tę.

Ing­re­dien­tai: 10 kiau­ši­nių (ar­ba pa­gal val­gy­to­jų kie­kį), aly­vuo­gių alie­jus, čes­na­ko 4–5 skil­te­lės, varš­kės – 200 gra­mų, grie­ti­nės di­de­lis šaukš­tas, po­mi­do­riu­kų sly­vi­nių (tar­kim 12) ar­ba ke­li di­de­li po­mi­do­rai, rau­do­nė­lių, drus­kos.

Už­de­da­me kep­tu­vę ant silp­nos ug­nies, įpi­la­me aly­vuo­gių alie­jaus, su­be­ria­me ka­po­tus čes­na­kus, jiems pa­gel­tus, į kep­tu­vę su­pi­la­me ma­sę, pa­ruoš­tą iš plak­tų kiau­ši­nių, varš­kės, grie­ti­nės, prie­sko­nių.

Ke­pa­me 3–5 mi­nu­tes, kol ap­skrus apa­čia, tuo me­tu gra­žiai ra­tu su­kai­šio­ja­me į ma­sę sly­vi­nius po­mi­do­rus ar­ba di­des­nių po­mi­do­rų grie­ži­nė­lius.

Ki­ša­me į iki 180 laips­nių įkai­tin­tą or­kai­tę maž­daug pus­va­lan­džiui, ste­bė­da­mi, kad mū­sų frit­ta­ta gra­žiai iš­si­pūs­tų ir šiek tiek ap­skrus­tų.

O da­bar svar­biau­sia da­lis! Pa­si­rū­pin­ki­te, kad sve­čiai ar šei­mynykš­čiai su­sės­tų prie gra­žiai pa­ser­vi­ruo­to sta­lo, ir tik ta­da jūs ant sta­lo su spe­cia­lia pirš­ti­ne ne­ša­te iš­si­pū­tu­sią gel­to­ną di­džiu­lę frit­ta­tą ir, kol vi­si aik­čio­ja, ma­lo­niai šyp­so­tės.

Pas­ta­ba. Me­ta­li­nė kep­tu­vės ran­ke­na bū­na įkai­tu­si, tai ge­riau ją ir lai­ky­ki­te su pirš­ti­ne ar ap­vy­nio­ki­te rankš­luo­siu, kad kas ne­pa­čiup­tų.

Buon ap­pe­ti­to!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.