Dar­žo­vė­mis įda­ry­tos pa­pri­kos

As­me­ni­nė nuo­tr.
Is­pa­ni­jo­je gy­ve­nan­ti šiau­lie­tė Da­na SA­RY­CE­VIE­NĖ do­mi­si ve­ga­ni­ne ir ve­ge­ta­ri­ne mi­ty­ba, iš­ban­do nau­jus ir ku­ria sa­vus re­cep­tus. Tur­būt dau­ge­lis yra ra­ga­vęs far­šu įda­ry­tų pa­pri­kų, o Da­na siū­lo iš­ban­dy­ti ve­ge­ta­riš­ką šio pa­tie­ka­lo ver­si­ją. Be­si­mai­ti­nan­tiems ve­ga­niš­kai ir­gi tiks šis pa­tie­ka­las, tik vie­toj svies­to rei­kia nau­do­ti alie­jų ir į įda­rą ne­dė­ti kiau­ši­nio.

Dar­žo­vė­mis įda­ry­tos pa­pri­kos

Rei­kės: 5 ne­di­de­lių pa­pri­kų, pu­sės stik­li­nės ry­žių, 1 ne­di­de­lio svo­gū­no, 2 mor­kų, pu­sės ne­di­de­lės cu­ki­ni­jos, pu­sės bak­la­ža­no, 3 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, tru­pu­čio svies­to ar alie­jaus, 1 kiau­ši­nio, drus­kos pa­gal sko­nį ir mėgs­ta­mų prie­sko­nių.

Pap­ri­kas nu­plau­na­me, iš­pjau­na­me ko­tu­ką ir iš­sko­bia­me sėk­las. Smul­kiai pjaus­ty­tą svo­gū­ną, su­tar­kuo­tas mor­kas ir ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais pjaus­ty­tą cu­ki­ni­ją ap­kep­ti kep­tu­vė­je su svies­tu ar­ba alie­ju­mi. Bak­la­ža­ną su­pjaus­ty­ti ma­žais ku­be­liais ir taip pat ap­kep­ti. Jam rei­kės dau­giau alie­jaus, nes dau­giau su­ge­ria. Iš­vir­ti ry­žius (ne­per­vir­ti, jie tu­ri bū­ti bi­rūs).

Vi­sus ing­re­dien­tus su­dė­ti į du­be­nį, įmuš­ti kiau­ši­nį (ve­ga­niš­kam pa­tie­ka­lui kiau­ši­nio ne­dė­ti, įda­ras bus bi­res­nis, bet ne ma­žiau ska­nus), įber­ti drus­kos, prie­sko­nių (tiks ci­ber­žo­lė, juo­die­ji pi­pi­rai, "ve­ge­ta", pjaus­ty­ti ža­lu­my­nai: kra­pai, pet­ra­žo­lės) ir vis­ką ge­rai iš­mai­šy­ti. Pa­ruoš­tu įda­ru pri­kimš­ti pa­pri­kas, su­dė­ti jas į puo­dą, už­pil­ti stik­li­ne van­dens, įdė­ti po­mi­do­rų pa­da­žo, įber­ti tru­pu­tį drus­kos ir vir­ti pus­va­lan­dį.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.