Cu­ki­ni­jų py­ra­gas

As­me­ni­nė nuo­tr.
Cukinijų pyragas.
"Ne­su nei ku­li­na­rė, nei kon­di­te­rė, ta­čiau kar­tais ban­dau ga­min­ti ska­nės­tus vir­tu­vė­je pa­gal sa­ve, – sa­ko šiau­lie­tė Vik­to­ri­ja TAR­BŪ­NAI­TĖ. – Nors ir tu­riu po­mė­gį skai­ty­ti ir rink­ti re­cep­tus, daž­niau­siai ne­ga­mi­nu ly­giai to­kių pat. Mėgs­tu vis­ką keis­ti, ga­min­ti sa­vaip. No­riu pa­si­da­ly­ti šiuo va­sa­riš­ku re­cep­tu iš cu­ki­ni­jos, ku­ris ta­po vie­nu ma­no mėgs­ta­miau­sių sal­du­my­nų."

Cu­ki­ni­jų py­ra­gas

Rei­kės: 3 kiau­ši­nių, 250 g cuk­raus, 1 šaukš­to va­ni­li­nio cuk­raus, žiups­ne­lio drus­kos, 200 g mil­tų, 230 g mal­tų laz­dy­nų rie­šu­tų (su­ma­lu pa­ti mės­ma­le ar ki­ta smul­ki­ni­mo prie­mo­ne), 175 ml alie­jaus + 1 šaukš­to nu­ge­sin­tos so­dos (1 šaukš­tą so­dos nu­ge­si­nu 2 šaukš­tais ac­to), 1 vi­du­ti­nio dy­džio ar­ba di­des­nės cu­ki­ni­jos (su­tar­kuo­tos ir nu­sunk­tos tu­rė­tų gau­tis apie 630 g), 100–150 g juo­do­jo šo­ko­la­do, 30 g smul­kin­tų ke­pin­tų laz­dy­nų rie­šu­tų (ga­li­ma nu­si­pirk­ti, bet aš pa­ti ap­ke­pi­nu).

Laz­dy­nų rie­šu­tus su­mal­ti mės­ma­le, su­mai­šy­ti su mil­tais ir nu­ge­sin­ta so­da, ati­dė­ti į ša­lį. Cu­ki­ni­ją su­tar­kuo­ti bu­ro­ki­ne tar­ka. Į at­ski­rą du­be­nį įmuš­ti kiau­ši­nius, su­ber­ti cuk­rų, va­ni­li­nį cuk­rų, drus­ką ir plak­ti, kol ma­sė taps švie­si, pu­ri, be cuk­raus ga­ba­liu­kų. Tuo­met į ją pil­ti alie­jų, ge­rai iš­mai­šy­ti me­di­niu šaukš­tu, su­ber­ti mil­tų ir rie­šu­tų mi­ši­nį ir vėl ge­rai iš­mai­šy­ti. Su­dė­ti ge­rai nu­sunk­tas cu­ki­ni­jas ir itin ge­rai iš­mai­šy­ti.

Pa­ruoš­tą ma­sę dė­ti į ne­di­de­lę skar­dą ar ke­pi­nių for­mą, iš­tep­tą alie­ju­mi ir šiek tiek pa­bars­ty­tą mil­tais.

Kep­ti or­kai­tė­je, įkai­tin­to­je iki 150 laips­nių, apie 30–40 mi­nu­čių, vis pa­tik­ri­nant. Ar py­ra­gas iš­ke­pęs, tik­rin­ti me­di­niu pa­ga­liu­ku: iš­trau­kus tu­ri bū­ti sau­sas.

Bai­gus kep­ti, py­ra­gą or­kai­tė­je pa­lik­ti dar 15–30 mi­nu­čių (ši­lu­mo­je ne­pra­ras pu­ru­mo ir for­mos). Išė­mus iš or­kai­tės for­mo­je pa­lik­ti at­vės­ti 10–15 mi­nu­čių. Po to iš jos išim­ti ir pa­lik­ti at­vės­ti apie 1 va­lan­dą.

Gla­jui šo­ko­la­dą su­lau­žy­ti ga­ba­liu­kais (grei­čiau iš­tirps). Karš­čiui at­spa­rų in­dą įsta­ty­ti į karš­tą, bet ne ver­dan­tį van­de­nį. Su­dė­ti šo­ko­la­dą ir kai­tin­ti mai­šant, kol iš­tirps. Įpil­ti 1 šaukš­tą alie­jaus ir ge­rai iš­mai­šy­ti. Ta­da gla­jų pil­ti ant iš­kep­to py­ra­go, gra­žiai iš­ly­gin­ti ir ap­tep­ti kraš­tus, pa­bars­ty­ti smul­kin­tais pa­ke­pin­tais rie­šu­tais. Dė­ti į šal­dy­tu­vą, kol šo­ko­la­das su­stings.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.