Be­ne­dik­to kiau­ši­nis su smid­rais

As­me­ni­nė nuo­tr.
Šiau­lie­tis Liu­das NEK­RO­ŠIUS, va­dy­bi­nin­kas, LE stu­di­jos šo­kių mo­ky­to­jas, mėgs­ta ga­min­ti ir da­li­ja­si įdo­miu re­cep­tu.

Be­ne­dik­to kiau­ši­nis su smid­rais

Rei­kės: 1 kiau­ši­nio, skil­te­lės sū­dy­tos la­ši­šos, grie­ti­nė­lės, svies­to, drus­kos, pi­pi­rų, rie­ke­lės bal­tos duo­nos, sau­jos smid­rų, skil­te­lės čes­na­ko.

Nu­lau­žia­mi smid­rų stie­bai. Smid­rai su­de­da­mi į ver­dan­tį, sū­dy­tą van­de­nį. Vir­ti, kol su­minkš­tės, apie 7 mi­nu­tes. Iš­vir­tus smid­rus ap­ke­pin­ti svies­te su čes­na­ku. Pa­gal sko­nį pa­gar­din­ti pi­pi­rais ir drus­ka.

To­je pa­čio­je kep­tu­vė­je ap­ke­pin­ti duo­nos rie­kę.

Pa­ruoš­ti pa­da­žą: pa­kai­tin­ti šla­ke­lį grie­ti­nė­lės kar­tu su šaukš­tu svies­to, pa­gal sko­nį drus­ka ir pi­pi­rais.

Į karš­tą (bet ne ver­dan­tį) van­de­nį at­sar­giai įmuš­ti kiau­ši­nį. Tuo­met šaukš­tu, su­ka­mai­siais ju­de­siais for­muo­ti kiau­ši­nį. Kai for­ma taps ap­va­li ir bal­ta, at­sar­giai išimti ant ser­ve­tė­lės ir nu­sau­sin­ti.

Ant pa­ke­pin­tos rie­kės už­dė­ti kiau­ši­nį, ant jo - skil­te­lę la­ši­šos, ke­lis smid­rus ir vis­ką api­pil­ti bal­tu pa­da­žu.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.