Avi­ži­niai ska­nės­tai „Iš vie­no – du“

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.
Lai­ma DIDŽ­BA­LIE­NĖ, Alks­niu­pių (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) kul­tū­ros na­mų vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, su­lau­ku­si už­sie­ny­je gy­ve­nan­čios anū­kė­lės, jai sten­gė­si ga­min­ti svei­kus pa­tie­ka­lus, ku­riuos siū­lo iš­ban­dy­ti ir "Šiau­lių kraš­to" skai­ty­to­jams.

Avi­ži­niai ska­nės­tai "Iš vie­no – du"

Šie du pa­tie­ka­lai la­bai pa­pras­ti, bet tuo pa­čiu – ska­nūs ir svei­kuo­liš­ki. Jiems pro­duk­tų alks­niu­piš­kė ima "iš akies".

Svei­kuo­liš­kai avi­ži­nei ko­šei rei­kės: avi­ži­nių dribs­nių, įvai­rių mėgs­ta­mų sėk­lų (sau­lėg­rą­žų, mo­liū­gų), džio­vin­tų uo­gų ar vai­sių (ra­zi­nų, sly­vų, span­guo­lių), šaukš­te­lio me­daus ir šiek tiek ge­ro alie­jaus.

Jei lie­ka šios pus­ry­ti­nės avi­žų ko­šės, iš jos išei­na pui­kiau­si svei­kuo­liš­ki sau­sai­nu­kai – te­rei­kia į ją pri­dė­ti avi­ži­nių mil­tų ir įmuš­ti po­rą kiau­ši­nių.

Gau­tą ma­sę šaukš­tu dė­ti ant svies­ti­nio po­pie­riaus ir kep­ti iki 170 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je apie ge­rą pus­va­lan­dį.

Kep­tų bu­ro­kė­lų gar­ny­ras

Rei­kės: švie­žių bu­ro­kė­lių, tru­pu­čio drus­kos, kmy­nų, alie­jaus.

Nu­lup­tus bu­ro­kė­lius su­pjaus­ty­ti plo­no­mis rie­ke­lė­mis ir su­mai­šy­ti su vi­sais ing­re­dien­tais.

Kep­ti or­kai­tė­je. Tin­ka val­gy­ti su mėgs­ta­ma mė­sa – paukš­tie­na, kiau­lie­na.

Ska­naus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.