Ašt­ri po­mi­do­rų sriu­ba

Asmeninė nuotr.
Šiau­lie­tė So­na­ta ONAI­TIE­NĖ šei­mą ir drau­gus mėgs­ta nu­ste­bin­ti ir pa­le­pin­ti įvai­riais gar­džiais pa­tie­ka­lais. Vy­ro ju­bi­lie­jaus šven­tei So­na­ta lau­ke ant lau­žo vi­rė ašt­rią po­mi­do­rų sriu­bą, ku­ri la­bai pa­ti­ko sve­čiams. Sriu­bos re­cep­tu šiau­lie­tė da­li­ja­si su „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jais. So­na­ta sa­ko, kad tiks­lių pro­por­ci­jų ne­ži­no, pro­duk­tus de­da iš akies, kad sriu­ba bū­tų tirš­to­ka.

Ašt­ri po­mi­do­rų sriu­ba

5 lit­rų puo­dui sriu­bos rei­kės: pu­sės ki­log­ra­mo avie­nos, puo­de­lio pu­pe­lių (ga­li­ma dė­ti ir vir­tas kon­ser­vuo­tas pu­pe­les, rei­kės vie­nos di­des­nės skar­di­nės), ke­lių bul­vių ir mor­kų, kon­ser­vuo­tų po­mi­do­rų be ode­lės sa­vo sul­ty­se 0,7 lit­ro in­de­lio, dvie­jų pa­pri­kų, dvie­jų svo­gū­nų, čes­na­ko gal­vos, ge­ros sau­jos kra­pų, pet­ra­žo­lių, po šaukš­te­lį pi­pi­rų, ci­ber­žo­lės, tru­pu­tį mei­rū­no, rau­do­nė­lio, drus­kos pa­gal sko­nį.

Jei­gu nau­do­si­te ža­lias pu­pe­les, jas rei­kė­tų iš va­ka­ro ar­ba bent ke­lios va­lan­dos iki sriu­bos vi­ri­mo už­si­merk­ti. Avie­ną su­pjaus­to­me ma­žais ga­ba­liu­kais. Sup­jaus­to­me bul­ves ir mor­kas. Vis­ką su­de­da­me į ver­dan­tį van­de­nį ir ver­da­me apie pu­sę va­lan­dos. Kon­ser­vuo­tus po­mi­do­rus ir pa­smul­kin­tas pa­pri­kas bei svo­gū­nus su­tri­na­me elekt­ri­niu trin­tu­vu, su­pi­la­me į sriu­bą ir dar pa­ver­da­me. Bai­giant vir­ti su­de­da­me smul­kin­tus kra­pus, pet­ra­žo­les, traiš­ky­tą čes­na­ką, prie­sko­nius, drus­ką. Sriu­ba tu­ri bū­ti ašt­ro­ka, tad ne­pa­gai­lė­ki­te pi­pi­rų ir ne­pa­ma­žin­ki­te čes­na­ko.

Jei mėgs­ta­te, iš­vi­ru­sią sriu­bą ga­li­ma pa­gar­din­ti grie­ti­ne.

Ska­naus!
 

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.