Daugėja sutikimų organų donorystei

NTB nuo­tr.
Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį su­ti­ki­mus do­no­rys­tei pa­si­ra­šė 1972 gy­ven­to­jai, be­veik pu­se tūks­tan­čio dau­giau nei per­nai.
Vis dau­giau Lie­tu­vos gy­ven­to­jų prii­ma spren­di­mą po sa­vo mir­ties pa­do­va­no­ti sa­vo or­ga­nus do­no­rys­tei ir pa­si­ra­šo su­ti­ki­mą do­no­ro kor­te­lei gau­ti. To­kią iš­va­dą ga­li­ma da­ry­ti, ap­žvel­giant sta­tis­ti­nius pir­mo­jo šių me­tų pus­me­čio re­zul­ta­tus, in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras.

Pa­si­ra­šo­ma dau­giau su­ti­ki­mų

Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį su­ti­ki­mus do­no­rys­tei pa­si­ra­šė 1 972 gy­ven­to­jai. Tai – be­veik 500 su­ti­ki­mų dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Per praė­ju­sių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį bu­vo gau­tas 1481 su­ti­ki­mas do­no­rys­tei: 1044 su­ti­ki­mai pa­si­ra­šy­ti elekt­ro­ni­niu bū­du ir 437 – už­pil­džius po­pie­ri­nę su­ti­ki­mo for­mą. Iš 1972 šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį gau­tų su­ti­ki­mų 1659 pa­si­ra­šy­ti elekt­ro­ni­niu bū­du, 313 – už­pil­džius po­pie­ri­nę su­ti­ki­mo for­mą.

Iš vi­so iki šių me­tų lie­pos 1-osios su­ti­ki­mus or­ga­nų do­no­rys­tei jau bu­vo pa­si­ra­šę 30 464 Lie­tu­vos gy­ven­to­jai.

Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį bu­vo už­re­gist­ruo­ti 55 po­ten­cia­lūs do­no­rai, per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 54 po­ten­cia­lūs do­no­rai. Iš jų efek­ty­viais do­no­rais per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ta­po 30, per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 28 žmo­nės. Šie­met per še­šis mė­ne­sius bu­vo at­lik­tos 92 or­ga­nų ir au­di­nių (ra­ge­nų) transp­lan­ta­ci­jos bei 99 ka­mie­ni­nių krau­jo­da­ros ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­jos – iš vi­so 191 transp­lan­ta­ci­ja.

Per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį bu­vo at­lik­tos 87 or­ga­nų ir au­di­nių (ra­ge­nų) transp­lan­ta­ci­jos ir 100 ka­mie­ni­nių krau­jo­da­ros ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­jų – iš vi­so 187 transp­lan­ta­ci­jos.

Ta­čiau ar­ti­mų­jų prieš­ta­ra­vi­mas do­no­rys­tei šie­met di­des­nis, nei bu­vo per­nai per pir­mą­jį pus­me­tį: per­nai ar­ti­mų­jų prieš­ta­ra­vi­mas su­da­rė 26 pro­cen­tus, šie­met – 33 pro­cen­tus.

Skry­džiams ki­lo du or­lai­viai

Pir­ma­sis šių me­tų pus­me­tis įsi­min­ti­nas tuo, kad bir­že­lio pa­bai­go­je per pu­sant­ros pa­ros bu­vo už­re­gist­ruo­ti net 3 po­ten­cia­lūs do­no­rai, pir­mą kar­tą šiais me­tais skry­džiams su do­no­rų or­ga­nais į dan­gų ki­lo or­ga­nų do­no­rys­tės pro­ce­se tal­ki­nan­tys or­lai­vių pi­lo­tai.

Vie­no do­no­ro šir­dį iš Kau­no į Vil­nių sku­biai skrai­di­no Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) sraig­tas­par­nis, ant­rą kar­tą, vos po pa­ros, to­kiu pat marš­ru­tu, ga­ben­da­mas ki­to do­no­ro šir­dį, skri­do ir Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) sraig­tas­par­nis.

Abu do­no­rai bu­vo mul­tior­ga­ni­niai, t. y. transp­lan­ta­ci­jai bu­vo paim­tos ne tik jų šir­dys, bet ir inks­tai bei ke­pe­nys. Šir­dis transp­lan­ta­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės San­ta­ros kli­ni­kų me­di­kai, inks­tus – Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to li­go­ni­nės Kau­no kli­ni­kų me­di­kai, o abie­jų do­no­rų ke­pe­nys, Lie­tu­vo­je neat­ra­dus tin­ka­mų re­ci­pien­tų, bu­vo iš­skrai­din­tos į Švei­ca­ri­ją. Tre­čia­sis bir­že­lio pa­bai­go­je už­re­gist­ruo­tas po­ten­cia­lus do­no­ras, ku­riam sme­ge­nų mir­tis bu­vo kons­ta­tuo­ta Res­pub­li­ki­nė­je Pa­ne­vė­žio li­go­ni­nė­je, efek­ty­viu do­no­ru ne­ta­po to­dėl, kad bū­da­mas gy­vas, pa­sak ar­ti­mų­jų, jis pa­si­sa­kė prieš or­ga­nų do­no­rys­tę.

Du bir­že­lio pa­bai­gos skry­džiai į Švei­ca­ri­ją su do­no­rų ke­pe­ni­mis – ne vie­nin­te­liai šie­met. Iš vi­so per pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį, Lie­tu­vo­je neat­ra­dus tin­ka­mų re­ci­pien­tų, į už­sie­nį bu­vo iš­skrai­din­ti 9 do­no­ri­niai or­ga­nai: 5 ke­pe­nys (2 į Vo­kie­ti­ją ir 3 – į Švei­ca­ri­ją), 2 šir­dys (į Vo­kie­ti­ją), 2 plau­čių po­ros (1 į Švei­ca­ri­ją ir 1 – į Kroa­ti­ją). 2018-ai­siais per vi­sus me­tus iš Lie­tu­vos į už­sie­nį bu­vo iš­vež­ti 8 do­no­ri­niai or­ga­nai.

Į Lie­tu­vą šie­met bu­vo at­skrai­din­ta do­no­ro šir­dis iš Lat­vi­jos. Lie­tu­va da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nė­je do­no­ri­nių or­ga­nų mai­nų pro­gra­mo­je, to­dėl jei sa­vo­je ša­ly­je re­ci­pien­tų, ku­riems tik­tų konk­re­tus do­no­ro or­ga­nas, nė­ra, or­ga­nas pa­siū­lo­mas šio­je mai­nų pro­gra­mo­je da­ly­vau­jan­čiai ša­liai.

Lau­kian­čių­jų sta­tis­ti­ka

Šiuo me­tu transp­lan­ta­ci­jos Lie­tu­vo­je lau­kia 478 re­ci­pien­tai. 97 iš jų bū­ti­na ka­mie­ni­nių krau­jo­da­ros ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­ja, 381 žmo­gus lau­kia or­ga­nų ar au­di­nių (ra­ge­nų) transp­lan­ta­ci­jos: šir­dies transp­lan­ta­ci­jos lau­kia 43, ke­pe­nų – 76, inks­to – 152, plau­čių – 7, šir­dies ir plau­čių komp­lek­so – 3, ka­sos ir inks­to komp­lek­so – 11, ra­ge­nų – 89 re­ci­pien­tai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.