Dalis darželių vasarą nedirbs

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vi­są va­sa­rą dirb­sian­čio lop­še­lio-dar­že­lio "Žil­vi­tis" di­rek­to­rė Eg­lė Iva­naus­kai­tė-Rim­šė sa­ko, kad va­sa­rą dar­že­liai priims ir pa­vie­nius vai­kus, ku­rie prie­šmo­kyk­li­nes gru­pes lan­ko mo­kyk­lo­se.

Pra­si­dė­jus va­sa­rai, pa­skelb­tas Šiau­lių lop­še­lių-dar­že­lių, ku­rie dirbs lie­pą ir rugp­jū­tį, są­ra­šas. Iš 31 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos abu mė­ne­sius (lie­pą ir rugp­jū­tį) ne­dirbs tik trys įstai­gos: lop­še­liai-dar­že­liai "Ąžuo­liu­kas" ir "Kregž­du­tė" bei Lo­go­pe­di­nės mo­kyk­los iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­rius. Jie už­da­ro­mi re­mon­tui.

Lie­pos mė­ne­sį ne­dirbs lop­še­liai-dar­že­liai "Eg­lu­tė", "Pu­še­lė", "Žir­niu­kas" (iki 28 die­nos), P. Avi­žo­nio re­gos cent­ras, dviem sa­vai­tėms (nuo 15 iki 28 die­nos) veik­lą nu­trauks "Pa­sa­ka". Rugp­jū­tį ne­dirbs "Ban­ge­lė", "Dai­ne­lė" (iki 27 d.), "Kle­ve­lis" (nuo lie­pos 29 d. iki rugp­jū­čio 25 d.) ir "Si­gu­tė" (iki 26 d.). Dau­gu­mos dar­že­lių dar­bas bus nu­trauk­tas dėl re­mon­to.

Dar praei­tą mė­ne­sį tė­vų pra­šy­ta pa­ra­šy­ti pra­šy­mus, kaip leis vai­kus į dar­že­lius bir­že­lio, lie­pos ir rugp­jū­čio mė­ne­siais.

Vi­są va­sa­rą dirb­sian­čio lop­še­lio-dar­že­lio "Žil­vi­tis" di­rek­to­rė Eg­lė Iva­naus­kai­tė-Rim­šė sa­ko, kad ir anks­čiau dau­gu­ma dar­že­lių dirb­da­vo va­sa­ro­mis, ta­čiau at­si­ra­dus nau­jam tvar­kos ap­ra­šui at­si­ra­do dau­giau aiš­ku­mo.

"Di­džiau­si pa­si­kei­ti­mai yra tai, kad da­bar tė­ve­liai tu­ri nu­ro­dy­ti lai­ko­tar­pius, ka­da jų vai­kams bus rei­ka­lin­gas ug­dy­mas įstai­go­je at­ski­rai kiek­vie­ną mė­ne­sį: bir­že­lį, lie­pą ir rugp­jū­tį. Leng­viau ir pa­čiai įstai­gai. Ži­no­me, kiek vai­kų bus, ga­li­me pla­nuo­ti pe­da­go­gų ir ki­tų dar­buo­to­jų dar­bą ir ato­sto­gas, nu­ma­ty­ti ir re­gu­liuo­ti už­sa­ko­mo mais­to kie­kius", – sa­ko di­rek­to­rė.

Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gos atei­na į pa­gal­bą ir mo­kyk­loms, ku­rio­se mo­ko­si prieš­mo­kyk­li­nu­kai.

"Ka­dan­gi mo­kyk­lo­se prieš­mo­kyk­li­nu­kams pa­mo­kos bai­gia­si bir­že­lį, tė­vai su­si­du­ria su pro­ble­ma, kur ga­lė­tų pa­lik­ti vai­kus va­sa­ros lai­ko­tar­piu. Dar­že­liai priims pa­vie­nius vai­kus, o jei­gu to­kių at­si­ras­tų dau­giau, ga­li­me pa­siū­ly­ti pa­tal­pas, už­tik­rin­ti mai­ti­ni­mą ir sau­gias vi­daus ir lau­ko edu­ka­ci­nes veik­las", – sa­ko E. Iva­naus­kai­tė-Rim­šė.

Pa­sak di­rek­to­rės, ug­do­mo­ji, pa­žin­ti­nė veik­la dar­že­liuo­se va­sa­rą ne­nut­rūks­ta, vyks­ta įvai­rūs pro­jek­tai, įdo­mios ti­ria­mo­sios veik­los lau­ke ir vi­du­je, vyks­ta­ma į edu­ka­ci­nes iš­vy­kas mies­te ir už jo ri­bų.

E. Iva­naus­kai­tės-Rim­šės pa­ste­bė­ji­mu, va­sa­rą iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas lie­ka lan­ky­ti pu­sė vi­sų vai­kų. Jun­giant gru­pes, ne­pa­žei­džia­mos hi­gie­nos nor­mos. Vy­res­nių nei 3 me­tų vai­kų gru­pė­se ga­li bū­ti 20 vai­kų, pa­čių ma­žiau­sių­jų – iki 15.

Jei­gu tė­vai po pra­šy­mo pa­tei­ki­mo per­si­gal­vo­ja ir no­ri pa­keis­ti vai­ko ve­di­mo į dar­že­lį da­tas, apie tai tu­rė­tų pra­neš­ti iki ei­na­mo­jo mė­ne­sio 25 die­nos. Tar­ki­me, jei­gu no­ri­ma išei­ti ato­sto­gų lie­pos mė­ne­sį, pra­šy­mą rei­kė­tų pa­teik­ti iki bir­že­lio 25 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.