Dainomis ir šokiais tiesė draugystės tiltus

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Sce­no­je – Jo­niš­kio mo­te­rų aso­cia­ci­jos an­samb­lis "Gai­va"
Aikš­tė­je prie Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro (Jo­niš­kio r.) tra­di­ci­nė­je drau­gys­tės šven­tė­je, ku­rią or­ga­ni­za­vo neį­ga­lių­jų klu­bas "Vyš­ne­lė", dai­nų ir šo­kių til­tus tie­sė pen­ki ko­lek­ty­vai iš Jo­niš­kio ra­jo­no.

Leng­vu ir ele­gan­tiš­ku šo­kiu ren­gi­nį pra­dė­jo Ža­ga­rės kul­tū­ros cent­ro šo­kių ko­lek­ty­vo "Sa­ge­ra" (va­do­vė Vik­to­ri­ja Rim­džiū­tė) sen­jo­rų gru­pė, ku­rio­je da­ly­vau­ja du šo­kė­jai ir ke­tu­rios šo­kė­jos. Jų pa­si­ro­dy­mą dai­no­mis apie va­sa­rą, gim­ti­nę, dva­ro par­ką ir iš­siilg­tą jū­rą pa­ly­dė­jo neį­ga­lių­jų klu­bo ko­lek­ty­vas "Vyš­ne­lė" (va­do­vas Ri­man­tas Auk­se­lis).

Šei­mi­nin­kus kei­tė vieš­nios iš gre­ti­mos Gai­žai­čių se­niū­ni­jos – bend­ruo­me­nės mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis, va­do­vau­ja­mas Ri­man­to Mic­ke­vi­čiaus.

Po jų į sce­ną žen­gė Skaist­gi­rio kul­tū­ros na­mų me­no mė­gė­jų kvar­te­tas – Jo­lan­ta Gi­žie­nė, Vel­ta ir Vy­tau­tas Liu­liai, Do­na­tas Nor­kus, ku­rie dai­na­vo ir įvai­rius due­tus, o akom­pa­na­vo va­do­vė Bi­ru­tė Dau­gi­ny­tė.

Pas­ku­ti­nis pa­si­ro­dė Jo­niš­kio mo­te­rų aso­cia­ci­jos an­samb­lis "Gai­va", va­do­vau­ja­mas Fe­do­ro Bon­da­re­vo.

Su­si­rin­ku­sius svei­ki­nęs se­niū­nas Sau­lius Kuž­mars­kis pra­ne­šė ge­rą nau­jie­ną, kad se­niū­ni­ja bai­gia sta­ty­ti til­tą per Švė­tę, ve­dan­tį į Rak­tu­vės ka­pi­nes, o štai neį­ga­lie­ji tie­sia drau­gys­tės til­tus.

Vi­siems ko­lek­ty­vams įteik­ti pa­dė­kos raš­tai, do­va­nos, su­dė­tos į pa­čių neį­ga­lių­jų klu­bo na­rių siū­tus mai­še­lius.

Neį­ga­lių­jų klu­bo "Vyš­ne­lė" va­do­vė Ir­ma Ja­nu­šie­nė pa­sa­ko­jo, kad pir­mą kar­tą į drau­gys­tės šven­tę prieš de­šimt me­tų bu­vo su­kvies­ti tie pa­tys ra­jo­no ko­lek­ty­vai ar­ba bent jau tų pa­čių kul­tū­ros na­mų at­sto­vai. Tą­kart prie jų bu­vo pri­si­jun­gę ir me­no mė­gė­jai iš Kel­mės ra­jo­no, šį­kart ne­ga­lė­ję at­vyk­ti. Ki­tais me­tais bu­vo kvie­čia­mi vis nau­ji šo­kė­jai ir dai­ni­nin­kai, tad da­bar neį­ga­lių­jų klu­bas drau­gų tu­ri ir Kel­mės, ir Šiau­lių, ir Rad­vi­liš­kio, Ak­me­nės bei Tel­šių ra­jo­nuo­se.