Dailės galerijoje – tylos ekspresija

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pa­ro­da ati­da­ry­ta gy­va gi­ta­ros ir for­te­pi­jo­no mu­zi­ka. Prieš mu­zi­kan­tus – ar­mė­no Ga­gik Par­sa­mian dar­bas "Pa­žais­lis".
Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta ta­py­bos dar­bų pa­ro­da "Ty­los eksp­re­si­ja. An­ta­nui Sa­muo­liui at­min­ti". Ga­le­ri­jos erd­vė­se – de­šim­tys ta­py­bos dar­bų, ku­riuos su­kū­rė Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Uk­rai­nos, Vo­kie­ti­jos, Pran­cū­zi­jos, Ar­mė­ni­jos dai­li­nin­kai.

Tre­čia­die­nio va­ka­ras. Ga­le­ri­jos erd­vė­se jau iš­ka­bin­ti ta­py­bos dar­bai, su­rink­ti iš ple­ne­rų dai­li­nin­kui An­ta­nui Sa­muo­liui (1899–1942) at­min­ti. Tarp dar­bų – ir įvai­ria­ly­pės abst­rak­ci­jos, ir Pa­žais­lio, Kau­no vaiz­dų frag­men­tai, ir A. Sa­muo­lio dar­bų in­terp­re­ta­ci­jos. Dar­bai dau­giau­sia nu­ta­py­ti ant dro­bės ak­ri­lu, alie­ju­mi, yra ir ak­va­re­lės ant po­pie­riaus.

Vie­ni lan­ky­to­jai lau­kia pa­ro­dos ati­da­ry­mo, ki­ti vaikš­to ir ap­žiū­ri dai­li­nin­kų kū­ri­nius. Skam­ba gi­ta­ros ir for­te­pi­jo­no mu­zi­ka – imp­ro­vi­zuo­ja Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos mo­ki­niai.

Net­ru­kus sa­lė pri­si­pil­do žmo­nių. Su pa­ro­dos lan­ky­to­jais pa­si­svei­ki­na ga­le­ri­jos di­rek­to­rė Ro­mual­da At­ko­čiū­nie­nė. "Tu­ri­me pui­kią ta­py­bos pa­ro­dą, tu­ri­me lais­vą lai­ką, kai daug kas ato­sto­gau­ja ir jau­čia­me to­kį at­si­pa­lai­da­vi­mą", – sa­ko ji.

R. At­ko­čiū­nie­nė per­duo­da žo­dį me­no­ty­ri­nin­kui Vir­gi­ni­jui Kin­či­nai­čiui. O jo kal­ba kryps­ta apie ša­lia sto­vin­tį Gin­tau­tą Vai­čį, Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos Kau­no sky­riaus Ta­py­bos sek­ci­jos pir­mi­nin­ką. Bū­tent jis 25-erius me­tus Kau­ne ir Pa­žais­ly­je ren­gė ple­ne­rus A. Sa­muo­liui at­min­ti.

"Bend­ra­kur­siai bu­vo­me prieš kiek me­tų Dai­lės aka­de­mi­jo­je. Mo­kė­mės, at­ro­do, tik va­kar iš­si­sky­rėm ir vėl su­si­ti­ko­me – o praė­jo 30-40 me­tų“, – pa­sa­ko­ja V. Kin­či­nai­tis. Me­no­ty­ri­nin­kas pri­dū­rė, kad su Kau­no me­ni­nin­kais Šiau­lių ga­le­ri­ja pa­lai­ko ry­šius: kar­tu pa­vyks­ta suor­ga­ni­zuo­ti so­li­džias pa­ro­das.

Vie­na iš jų – da­bar eks­po­nuo­ja­ma "Ty­los eksp­re­si­ja". "Mak­si­ma­liai pa­ro­dy­ta, ką ga­li ta­py­ba. Pa­si­žiū­rė­ki­te, kiek čia įvai­rių pa­sau­lių, kiek spal­vų, gel­mių, ju­de­sio, po­tė­pių. Ir ma­tai, kad vis dėl­to kū­ry­ba nė­ra kan­čia, tai yra di­džiu­lis džiaugs­mas", – sa­vo įspū­džiais da­li­ja­si V. Kin­či­nai­tis.

Ple­ne­rų A. Sa­muo­liui at­min­ti or­ga­ni­za­to­rius G. Vai­čys sa­ko, kad ši pa­ro­da – ge­ra pro­ga nu­va­ly­ti dul­kes nuo su­kaup­tų dar­bų. Jų su­kaup­ta per pa­sku­ti­nius de­šimt ple­ne­ro me­tų. "Pra­džio­je dar­bai ne­bu­vo kau­pia­mi. Atė­jus kri­zei, gal­vo­jau, kad rei­kia pra­dė­ti kaup­ti ko­lek­ci­ją. Gal pa­vyks par­duo­ti – taip su­kaup­ti ba­zę ple­ne­rui", – su­si­rin­ku­sie­siems sa­ko G. Vai­čys.

Di­džio­ji da­lis ple­ne­ruo­se nuo 2009-ųjų su­kur­tų dar­bų – iš­sau­go­ti or­ga­ni­za­to­rių. Kai ku­rie ta­po do­va­no­mis, ati­te­ko Pa­žais­lio vie­nuo­ly­nui, ku­ria­me nuo tų pa­čių me­tų gy­ve­no ple­ne­rų da­ly­viai. Į pa­ro­dą įtrauk­ta ir dar­bų iš as­me­ni­nių ta­py­to­jų ko­lek­ci­jų.

Pa­ro­da "Ty­los eksp­re­si­ja. An­ta­nui Sa­muo­liui at­min­ti" Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je bus eks­po­nuo­ja­ma iki rugp­jū­čio 10 die­nos. A. Sa­muo­lis, ku­riam at­min­ti ski­ria­ma ši pa­ro­da, yra vie­nas ta­len­tin­giau­sių praei­to am­žiaus lie­tu­vių ta­py­to­jų. Jis stu­di­ja­vo ir kū­rė Kau­ne, čia jis pa­li­ko sa­vo kū­ry­bos ženk­lą. Ta­py­to­jo kū­ri­niai į Lie­tu­vos dai­lę įne­šė emo­cio­na­lių spal­vų, for­mų eksp­re­si­jos bei mo­der­nu­mo.