Nutraukta "Busturo" viešojo pirkimo imitacija

Gied­riaus BAR­ANAUS­KO nuo­tr.
"Bus­tu­ro" ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Vai­dui Sei­rac­kui ne­pa­vyks­ta už­tik­rin­ti, kad jo įmo­nė­je vi­si vie­šie­ji pir­ki­mai bū­tų vyk­do­mi lai­kan­tis įsta­ty­mų.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) at­li­ko Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ak­ci­nės bend­ro­vės "Bus­tu­ras" gam­ti­nių du­jų, su­spaus­tų iki 220 ba­rų slė­gio, tie­kia­mų per sta­cio­na­rų gam­ti­nių du­jų tech­no­lo­gi­nių įren­gi­mų komp­lek­są (su už­pil­dy­mo įran­ga), pri­tai­ky­tą au­to­bu­sų du­jų ba­lio­nų re­zer­vua­rų pil­dy­mui, pir­ki­mo ver­ti­ni­mą.

"Bus­tu­ras", pla­na­vęs per me­tus įsi­gy­ti 3,2 mi­li­jo­no na­tū­ra­lių ku­bi­nių met­rų su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų, kon­kur­so są­ly­go­se įra­šė, kad gam­ti­nės du­jos tu­ri bū­ti tie­kia­mos Ša­rū­no gat­vė 2 (Vai­do­to gat­vė 42B) Šiau­liuo­se įreng­to­je sta­cio­na­rio­je su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų pil­dy­mo ko­lo­nė­lė­je.

VPT nu­sta­tė, kad mi­nė­tu ad­re­su jau yra įreng­ta sta­cio­na­ri su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų pil­dy­mo ko­lo­nė­lė. Kar­tu su įmo­ne, ją val­do UAB „SG du­jos“, ku­ri ir bu­vo vie­nin­te­lė pa­tei­ku­si pa­raiš­ką da­ly­vau­ti skelb­to­se de­ry­bo­se.

Tar­ny­ba pa­ste­bi, kad re­mian­tis pa­ties tie­kė­jo vie­šai skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja, mi­nė­ta ko­lo­nė­lė yra vie­nin­te­lė pre­kiau­jan­ti su­spaus­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis Šiau­lių ra­jo­ne.

"At­siž­velg­da­ma į tai, kas aukš­čiau iš­dės­ty­ta, tar­ny­ba kons­ta­tuo­ja, kad pir­ki­mo pro­ce­dū­ros tik imi­tuo­ja­mos, nes kon­ku­ren­ci­ja yra dirb­ti­nai su­ma­žin­ta pir­ki­mo do­ku­men­tų rei­ka­la­vi­mais ne­pag­rįs­tai su­da­rius pa­lan­kes­nes są­ly­gas UAB „SG du­jos“, – ra­šo­ma ver­ti­ni­mo iš­va­do­se.

Tar­ny­bos duo­me­ni­mis, gam­ti­nių du­jų tech­no­lo­gi­nių įren­gi­mų komp­lek­sai ga­li bū­ti ne­sun­kiai trans­por­tuo­ja­mi. To­dėl įmo­nė ga­lė­jo vyk­dy­ti pir­ki­mą at­si­žvelg­da­ma į ki­tas įsta­ty­mais nu­ma­ty­tas prie­mo­nes – re­gu­lia­rų orie­tan­ci­nį skel­bi­mą, rin­kos da­ly­vių kon­sul­ta­ci­jas, tech­ni­nių spe­ci­fi­ka­ci­jų pro­jek­tus, ypač orien­tuo­tus į kai­my­ni­nių ša­lių tie­kė­jus.

Pas­te­bė­ta, kad įmo­nė apie pla­nuo­ja­mą gam­ti­nių du­jų pir­ki­mą skel­bė me­ti­nia­me pir­ki­mų pla­ne, ta­čiau ja­me klai­din­gai nu­ro­dė sie­kia­mų įsi­gy­ti du­jų slė­gį.

At­siž­velg­da­ma į įsta­ty­mų pa­žei­di­mus šio "Bus­tu­ro" pir­ki­mo pro­ce­dū­ras Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­trau­kė.

Tai ne vie­nin­te­lis "Bus­tu­ro" vie­ša­sis pir­ki­mas, ku­ris vyk­do­mas pra­si­len­kiant su įsta­ty­mais.

VPT įver­ti­no praė­ju­sių me­tų pra­džio­je pirk­tų 15 nau­do­tų au­to­bu­sų pir­ki­mo pro­ce­dū­ras ir nu­sta­tė, kad "Bus­tu­ras"du kar­tus, pa­si­ra­šy­da­mas pa­pil­do­mus su­si­ta­ri­mus su tie­kė­ju pra­tę­sė pre­kių pri­sta­ty­mo ter­mi­ną, tai yra pa­kei­tė su­tar­tį, tie­kė­jui nu­sta­tant pa­lan­kes­nes są­ly­gas.

Taip įmo­nė at­li­ko es­mi­nį su­tar­ties pa­kei­ti­mą ir pa­žei­dė įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus – neuž­tik­ri­no skaid­ru­mo prin­ci­po bei vie­šų­jų pir­ki­mų tiks­lo – ra­cio­na­laus lė­šų nau­do­ji­mo.

Lapk­ri­čio 14 die­ną pa­teik­to­je ver­ti­ni­mo iš­va­do­je ra­šo­ma, kad dėl įsta­ty­mo pa­žei­di­mų su­tar­tis su au­to­bu­sų tie­kė­ju tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta. Ta­čiau tar­ny­ba įver­ti­no tai, kad su­tar­tis bu­vo pra­ktiš­kai įgy­ven­din­ta, ne­pris­ta­ty­tas 1 au­to­bu­sas iš 15, to­dėl ją nu­trauk­ti bu­vo ne­pro­por­cin­ga ir ne­ra­cio­na­lu. Dėl šios prie­žas­ties tar­ny­ba ap­si­ri­bo­jo at­lik­tu ver­ti­ni­mu.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba taip pat su­stab­dė ir 2019 me­tų ru­de­nį "Bus­tu­ro" pa­skelb­tą 20 nau­do­tų au­to­bu­sų pir­ki­mo pro­ce­dū­rą. Kol kas vis dar at­lie­ka­mas šio pir­ki­mo ver­ti­ni­mas.

Komentarai

miestietis    Ket, 2020-02-13 / 10:54
Nežinau kam tiksliai adresuoti pastabą, nes straipsnis be autoriaus, bet slėgio vienetas bar, tai nėra tas pats, kas naftos industrijoje naudojamas barelis. Dėl nusižengimų perkant viešai medžiagas ar paslaugas, tai reikia būti labai atidžiam ir būtinai skaidriam, o tai po to reikalai pakvimpa smirdančiomis dujomis.
Hm    Ket, 2020-02-13 / 13:07
viskas normaliai, ar ne "vakar", " artas", "miestietis", "siaulietis" ir kt. editukės?
Ir ka "musu caras"    Ket, 2020-02-13 / 13:10
Visoskai- gal koki komentara , istatymo pažeidejui, ar pastaba, ar..
:(    Ket, 2020-02-13 / 13:40
Taigis, Visockas sakė, kad viskas čia labai gerai ir dar skubino VPT, kad greičiau atliktų patikrinimą. Nes neva trukdo darbui. Tai kaip čia dabar. Ponas Visockai, gal kokį komentarą šita tema galima? O tai sakuros ir prekės ženklai, kaip suprantu, nėra aktualija.
Imistacijus    Ket, 2020-02-13 / 15:53
ziuriu rusu telekanala-Maskvoj nauji begarsiai tramvajai,nauji elektriniai miesto autobusai is Baltarusijos,kasmet po 20 Metro stociu atidaro,o musu geroves valstybe tesugeba tik nuvarytus autobusus pirkti,ir tai su korupcijos atkatais.Zuokulas Vilniuj irgi pezejo apie tokius tramvajus,pakabinamas gondolas,rause koki tai Metro pro Vilniaus kalvas,bet nieko taip ir nesigavo-ha ha ha....
Svečias    Ket, 2020-02-13 / 20:44
Kodel tyli Busturo valdyba.kad direktorius pazeidinėja istatymus.o valdybos pirm.p.Bartulis sav.direktorius .tai reiskia bendras interesas pazeidinėti istatymus
negali būti    Pen, 2020-02-14 / 00:26

In reply to by Svečias

baikit - gi anie su visa savo chebra yra labai labai ir netgi labiausiai teisingi vyrai visame pasaulyje, nes cituoja Bibliją iš kiekvienos tribūnos.
Route 66    Pen, 2020-02-14 / 11:11
Oi ne sventas Busturo direktorius ir jo grupiokai savivaldoje,galu gale pradeda lysti ju nesvarus dalykeliai,ir ypac Busturo direktoriaus pagaliau!!!Tegul greiciau viska iskelia i pavirsiu ir lauk sventuosius,per ilgai uzsisedejo!!!
Juokas ima    Pen, 2020-02-14 / 19:15
Is komentatoriu, nes jie apie viesuosius pirkimus tiek teismano, kiek ir apie dramblieniu sanatorija.
Žinovas    Šeš, 2020-02-15 / 10:19
O je.Kažin kur dabar V.Seirackas dės 20 autobusų kur stovi parvaryti Panevežio autobusų parke.SNG dujos jų nebeturės kur dėti.Viešieji pirkimai tai sustabdyti.Nuplaukė Seirackui 50 štukikiu.Nebegaus iš dujininkų atkato.
??????     Šeš, 2020-02-15 / 10:37
Ir vėl A. Bartulio ausys kyšo. Busturo direktorius tik paieška šiame žaidime.
    Sek, 2020-02-16 / 11:22
Kažin už ką adm.direktorius šv. Antanas iš UAB Dolomitas išjotas? Tur būt už šventumą,,,,

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.